Příprava první české vysokorychlostní trati znovu podražila, potrvá déle

Nová podoba terminálu Praha-východ v Nehvizdech. Foto: SŽNová podoba terminálu Praha-východ v Nehvizdech. Foto: SŽ

Dodatek reaguje většinou na nové požadavky obcí, kolem kterých VRT povede.

Správa železnic zaplatí téměř o čtvrtinu více za první přípravy vysokorychlostní trati Běchovice – Poříčany, než za kolik zakázku původně vysoutěžila. Rok po prvním dodatku sepsala se zhotoviteli dokumentace pro územní rozhodnutí další, který navyšuje cenu dílu o 20,3 milionu korun a prodlužuje termín o další tři měsíce. Celková hodnota zakázky tak stoupla už na 234 milionů korun, původní cena byla 184,6 milionu korun.

Správa železnic zveřejnila dodatek v registru smluv během prezentace TGV v Česku. Zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci EIA získalo česko-francouzsko-britské sdružení Sudop Praha, Egis Rail a Mott MacDonald. Sudop Praha se stal jedním ze sponzorů Správy železnic na prezentaci TGV.

Podle textu dodatku došlo k navýšení ceny objednáním dalších prací, které při vypisování zakázky nebyly známy. Jde například o zpracování hlukové studie na současný i výhledový stav provozu na dálnici D11 nebo přepracování nivelety tratě v úseku Jirny – Kozovazy (zvýšení o cca 1,5 metru) za účelem úspory investičních nákladů. Jde většinou o zapracování požadavků obcí. Kompletní seznam je níže.

VRT Polabí bývá označována za první vysokorychlostní trať, která se v Česku začne stavět. Začne ve stanici Praha-Běchovice a skončí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Má jít o součást budoucí rychlotratě z Prahy do Brna. Správa železnic počítá s tím, že by se mohla začít stavět v roce 2025.

Kvůli čemu se navyšuje cena za VRT Polabí

– Doplnění přeložky silnice III/33011 okolo Zvěřínku na základě výsledku jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a obcí Zvěřínek.
– Zpracování hlukové studie na současný i výhledový stav provozu na dálnici D11, na základě požadavků dotčených samospráv o řešení komplexní hlukové situace včetně vlivu dálnice D11.
– Přepracování nivelety tratě v úseku Jirny – Kozovazy (zvýšení o cca 1,5 metru) za účelem úspory investičních nákladů. Bylo nalezeno nákladově úspornější řešení, než bylo navrženo ve studii proveditelnosti.
– Doplnění nového napájecího vedení 400 kV Čechy střed – TNS Vykáň z důvodu nesouhlasu ČEPS se zřízením nové rozvodny v místě křížení stávajícího vedení 400 kV s VRT.
-Doplnění dokumentace RAMS o údržbovou základnu Sadská (údržbová základna Sadská byla do zadání Díla doplněna v rámci dodatku č. 1).

-Prodloužení tunelu Běchovice jih o řádově 50 metrů, doplnění zárubní zdi na základě požadavku Městské části Praha-Běchovice.

-Na základě požadavku Městské části Praha-Dolní Počernice doplnění podchodu pro pěší v Dolních Počernicích na úrovni hráze Počernického rybníka, včetně napojení na přilehlou komunikaci na severní straně. Napojení na jižní straně, osvětlení apod. bude předmětem samostatné stavby MČ.
– Doplnění parkoviště P+R Běchovice do obvodu osobního nádraží, a to na požadavek Městské části Praha-Běchovice.
– Na základě požadavku Městské části Praha-Běchovice přemístění koridorových nástupišť zastávky Praha-Běchovice střed východním směrem nad ulici Mladých Běchovic.
-Na základě požadavku městyse Kounice prověření podjezdu silnice II/272 pod VRT (prověření koncepčně odlišného řešení s ohledem na jeho reálnost a specifikaci možných rizik).
-Přestavba železničního mostu přes D11 na stávající trati Nymburk – Poříčany dle požadavku obcí s rozšířením o koridor pro cyklostezku. Bez přístupových komunikací (budou v rámci samostatné stavby obcí). Naopak v návaznosti na to nebude po dohodě se samosprávami součástí stavby VRT přestavba silničního přemostění dálnice D11 v úseku Milčice – Třebestovice, silniční propojení tak bude zrušeno.
-Na základě požadavku obce Hořátev doplnění cyklostezky Hořátev – Nymburk (prodloužení souběžné komunikace navazující na úsek Sadská – Hořátev).
-Doplnění zemních valů u Horních Počernic, Klánovic, Kostelní Lhoty a Zvěřínku na základě požadavku samospráv.
– Doplnění aerodynamické studie o prodloužený tunel Nová Dubeč, jelikož výsledek aerodynamické studie celého tunelu Nová Dubeč může ovlivnit stavební řešení severního portálu tunelu, který je součástí Díla.
– Doplnění 3D modelu o sloupy TV, osvětlovací věže a BTS v úseku od severních portálů tunelů Běchovice po Milčice / Sadskou, pro usnadnění projednání s dotčenými samosprávami a větší názornost prezentovaného řešení při představení veřejnosti.
-Kapacitní posouzení křižovatek na silnici II/611 Jirny – Nehvizdy (dvě křižovatky na II/611 x II/101 a v napojení na EXIT 8 dálnice D11). Posouzení bylo provedeno z důvodu prověření plynulosti silniční dopravy po dokončení výstavby VRT.
– Zpracování podkladů pro návrh trakčního vedení. Tyto podklady jsou nutné pro zpracování DÚR, neboť nebyla objednatelem zakoupena licence na trakční sestavu pro VRT.

– Doplnění mostů (přestavby) přes D11 na silnici II/101 a III/6111 v návaznosti na úpravu
nivelety tratě v úseku Jirny – Kozovazy.
-Prověření dopravní propustnosti úseku Praha – Zahradní Město (mimo) – Praha východ – Odb Druhanov (včetně), jelikož byly po projednání s objednateli dopravy upraveny některé provozní koncepty oproti předpokládanému řešení ve studii proveditelnosti.
-Přípravu a zajištění webové služby „GIS systém pro veřejnost“.

Tagy Běchovice - Poříčany Egis Rail Mott MacDonald Správa železnic Sudop Praha VRT VRT Polabí vysokorychlostní tratě v ČR
126 komentářů