Krok zpět: ŘSD stáhlo žádost o územní rozhodnutí k obchvatu Stodu, musí opravit chyby

I/26, prostor budoucí křižovatky Střelice. Pramen: dokumentace EIA/EKOLA groupI/26, prostor budoucí křižovatky Střelice. Pramen: dokumentace EIA/EKOLA group

Bezpečnostní audit upozornil na přerušení dvou stávajících pěších a cyklistických koridorů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) učinilo krok zpět v přípravě téměř 13 kilometrů dlouhé přeložky silnice I/26 od dálnice D5 ke Stodu. Aktuálně vzalo zpět žádost o územní rozhodnutí, které přitom už bylo (nepravomocně) vydáno v říjnu, a to po roce a čtvrt od podání žádosti. Informace se objevila na úřední desce plzeňského krajského úřadu.

K vydanému územnímu rozhodnutí přišlo několik odvolání, přičemž některým dalo ŘSD za pravdu. Přiznává také chyby v projektové dokumentaci, která nezohledňuje některé pěší a cyklistické koridory, novinkou také je rozšíření železničního spojení na letiště Líně. Přesnější zdůvodnění je na konci článku.

ŘSD přitom nadále nepůjde cestou odděleného územního a stavebního řízení, nýbrž podá žádost o tzv. společné povolení. „Rozhodli jsme se proto využít výhod, které nabízí nový stavební zákon, a stavbu povolit jednostupňově prostřednictvím společného povolení na podkladu dokumentace pro územní a stavební povolení dle liniového zákona. Očekáváme, že tímto krokem se nám podaří získat veškerá povolení tak, aby nebyl ovlivněn předpokládaný termín zahájení realizace v roce 2026,“ řekl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Hotovo má být v roce 2030. Začátek stavby bude na dnešní okružní křižovatce u obce Úherce jižně od sjezdu Nýřany na D5 (Exit 93), konec bude na mimoúrovňové křižovatce Střelice jižně od Stodu. Spolu se Stodem se díky přeložce zbaví tranzitu Líně, Zbůch a Chotěšov.

Přeložka bude střídavý třípruh, na kterém mimo jiné budou tři mimoúrovňové křižovatky. Severně od Stodu vznikne velká oboustranná odpočívka. Náklady se dnes odhadují na 2,6 miliardy korun. Obchvat Stodu je největší ze staveb, které ŘSD na důležitém tahu do Bavorska přes Folmavu chystá.

Přeložka silnice I/26 D5 - Stod. Pramen: ŘSD

Přeložka silnice I/26 D5 – Stod. Pramen: ŘSD

Důvody, které vedly ŘSD ke stažení žádosti o územní rozhodnutí na stavbu přeložky I/26 D5 – Stod (Pramen: ŘSD)

Bezpečnostní audit upozornil na přerušení dvou stávajících pěších a cyklistických koridorů, které i při projednávání s místními samosprávami unikly pozornosti zpracovatele a projektová dokumentace jejich přítomnost nezohlednila. Další potenciální bezpečnostní riziko bylo shledáno v návrhu křižovatkové větve u MÚK Stod. Zde se jedná o prověření poloměru směrového oblouku vzhledem k rychlosti vozidel, která se budou na křižovatkové větvi pohybovat.

Bc. Ing. Jícha (podal odvolání, pozn. red.) v námitkách upozornil na nesystémové napojení místní účelové komunikace do Úherec. Tato komunikace svým technickým stavem a šířkovým uspořádáním neodpovídá možnému budoucímu dopravnímu zatížení.

Krom těchto technických záležitostí zazněl, v souvislosti s aktivitami v lokalitě letiště Líně, požadavek od ministerstva obrany na možnost doplnění stávajíc vlečky o novou větev směrem na Domažlice, která by byla realizována v rámce stavby Plzeň – Domažlice – 1. stavba. Na stavbu silnice I/26 D5 – Stod. Tato informace má zásadní dopad na návrh připojení silnice I/26 D5 – Stod v místě napojení na stávající komunikaci mezi Zbůchem a Chotěšovem, kde bude nutno navrhnout nový mostní objekt, který bude překračovat jak trať na Domažlice, tak železniční vlečku.

Dořešení výše uvedených připomínek vyžaduje podání žádosti o změnu územního rozhodnutí včetně zpracování změnové dokumentace, a nového územního řízení. Následně bychom teprve mohli zahájit práce na dokumentaci pro stavební povolení s cílem vydání stavebního povolení. Rozhodli jsme se proto využít výhod, které nabízí nový stavební zákon a stavbu povolit jednostupňově prostřednictvím společného povolení na podkladu dokumentace pro územní a stavební povolení dle liniového zákona.

Tagy I/26 I/26 D5 - Stod ŘSD
8 komentářů