Reakce Správy železnic na památkáře kvůli mostu přes Vltavu: Dopad na ochranu UNESCO si uvědomujeme

Železniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnicŽelezniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnic

Je dnes ve veřejném zájmu vzít v úvahu i očekávání a potřeby budoucích cestujících, včetně jejich požadavků na bezpečnost, píše Správa železnic

Správa železnic reaguje na prohlášení Národního památkového ústavu k železničnímu mostu na Výtoni. Památkáři v něm kritizovali způsob, jakým byl vybrán návrh na nový most a znovu zopakovali svůj požadavek ho nebourat. Stejně jako v případě NPÚ přinášíme stanovisko Správy železnic v kompletním, neupravovaném znění. 

Vnímáme a respektujeme pozici Národního památkového ústavu (NPÚ), jehož snahou je zachovat kulturní památku – železniční mosty pod Vyšehradem. Od samého zahájení projektové přípravy jsme proto se zástupci NPÚ diskutovali podmínky rekonstrukce. Tak tomu bylo i v případě zadání soutěžního dialogu. Požadavky NPÚ byly stejně jako stanovisko Ministerstva kultury zohledněny již v rámci zadávací podmínek.

Jak sám NPÚ dokládá, byl zapojen i do všech následných jednání hodnotící komise – aktivně se účastnil diskuze nad předloženými návrhy a jejich připomínkování. To dokládají i některé návrhy, neboť právě stanovisko zástupce NPÚ vedlo týmy k úpravě návrhů pro druhou fázi soutěžního dialogu. V kontextu uvedených skutečností proto nesouhlasíme s názorem NPÚ, že mu nebyl vytvořen dostatečný prostor. Považujeme tedy za nešťastné, že jsou tyto skutečnosti ze strany NPÚ sdělovány až nyní, 21. března, a nestalo se tak během soutěžního dialogu.

Omezení soutěžního dialogu pouze na hledání řešení pro jednu kolej, jež bylo původním požadavkem NPÚ, nebylo možné, neboť by nebyly dodrženy podmínky rovné soutěže. V době zadání byly totiž už známy tři návrhy řešení od tří zpracovatelských týmů. Tato skutečnost byla při tvorbě zadávacích podmínek všem zainteresovaným subjektům známa.

Možný dopad na památkovou ochranu UNESCO si uvědomujeme. Po konzultaci se zástupci Ministerstva kultury v tuto chvíli připravujeme dokumenty potřebné pro zajištění stanoviska UNESCO, které bude zohledněno v další přípravě. O tomto kroku byli zástupci NPÚ rovněž informováni.

Přesun mostu jinam

Vzhledem k tomu, že jako vítězný vzešel ze soutěžního dialogu rozhodnutím hodnotící komise návrh mostu nového, umístěného na stávající spodní stavbě, deklarovala Správa železnic, že pro stávající konstrukce je připravena hledat jiné vhodné umístění. Podle podrobného průzkumu jsou navíc stávající konstrukce za hranicí své životnosti a pro zachování železničního provozu by musely být téměř celé vyměněny.

Správa železnic bere památkovou ochranu velmi vážně, v minulosti provedla zdařilé rekonstrukce významných památkově chráněných železničních staveb. Příklady nalezne veřejnost na Negrelliho viaduktu nebo Fantově budově, výpravních budovách v Plzni, Českých Budějovicích či Teplicích. Své odhodlání maximálně chránit památkové objekty promítla také do Memoranda o vzájemné spolupráci, které s NPÚ uzavřela.

Vedle významné památkové hodnoty železničních mostů pod Vyšehradem je na místě vnímat i jejich hlavní funkci, kterou je železniční doprava. V kontextu současné doby je moderní železniční infrastruktura nezbytná nejen pro hlavní město, ale i celou Českou republiku. Proto je dnes ve veřejném zájmu vzít v úvahu i očekávání a potřeby budoucích cestujících, včetně jejich požadavků na bezpečnost.

Tagy Národní památkový ústav Správa železnic Výtoňský most železniční most pod vyšehradem
89 komentářů