Dokument: Památkáři se vyjádřili k železničnímu mostu pod Vyšehradem, nesouhlasí s výsledky soutěže

Železniční most pod Vyšehradem. Foto: NPÚŽelezniční most pod Vyšehradem. Foto: NPÚ

Podle Národního památkového ústavu lze nýtovanou příhradovou konstrukci v současnosti kvalitně vyrobit.

Do debat o budoucnosti železničního mostu pod Vyšehradem se zapojili intenzivně i památkáři. Národní památkový ústav (NPÚ) zveřejnil na svých stránkách stanovisko k současnému vývoji kolem této stavby. Dokument přinášíme v kompletním znění. Všechny texty o této stavbě, které jsme dosud publikovali, můžete najít pod tagem Železniční most pod Vyšehradem

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, reaguje na zveřejnění závěrů technického kolokvia svolaného ministrem dopravy k železničnímu mostu mezi Výtoní a Smíchovem.

Vítězný návrh na řešení ztrojkolejnění trati přes Vltavu v místě stávajícího železničního soumostí pěti mostů pod Vyšehradem, vzešlý ze soutěžního dialogu pořádaného Správou železnic (SŽ), vyvolal u odborné i širší veřejnosti vlnu kritiky, objevila se i petice za zachování historického mostu. Ministr dopravy Martin Kupka vyzval SŽ k maximálně transparentní komunikaci záměru s veřejností, samosprávami a zainteresovanými institucemi a inicioval svolání technického kolokvia předních domácích a zahraničních odborníků, které se uskutečnilo 20. a 21. února 2023.

NPÚ preferuje opravu

Národní památkový ústav uvítal, že se přizvaní odborníci ve zveřejněných závěrech shodli, že oprava historické ocelové konstrukce nad řekou je možná. Jejich většinový názor, že s ohledem na vysokou technickou i ekonomickou náročnost rekonstrukce a její kratší životnost lze historickou konstrukci vyměnit za novou, však NPÚ nesdílí. Tyto argumenty nemají v tomto případě převážit nad veřejným zájmem na zachování kulturní památky. NPÚ v celém dosavadním průběhu jednání o budoucnosti mostu preferoval opravu ocelové obloukové konstrukce, případně provedení její kopie. Náhrada stávající konstrukce za konstrukci novou je řešením, které je spojeno s největší ztrátou kulturně historických hodnot a je možné jej zvažovat až na základě odůvodněného vyloučení možností vhodnějších. To se dle názoru NPÚ nestalo.

Zástupce územního odborného pracoviště v Praze představil na technickém kolokviu priority NPÚ. Chráněnými hodnotami jsou zde: autenticita originální hmoty s doklady dobové technologie výroby (nýtovaná konstrukce), původní forma (vlastní architektura mostu) a situace mostu v kontextu historického centra Prahy, památky UNESCO (panoramatické pohledy a utváření prostorových souvislostí). Maximální zachování uvedených hodnot je možné při rekonstrukci, z větší části pak při vytvoření kopie. Přístup k záchraně kulturní památky formou kopie velmi pěkně ilustruje příklad obnovy mostu bývalé Polní dráhy u čistírny odpadních vod v Bubenči, kdy bylo navíc prokázáno, že i nýtovanou příhradovou konstrukci lze v současnosti kvalitně vyrobit. S vytvořením zcela nové moderní mostní konstrukce přes řeku je pak spojena největší ztráta kulturně historických hodnot železničního mostu.

Názor NPÚ nebyl zohledněn v zadání

Svůj přístup a preference vyjádřil NPÚ již v rámci přípravy soutěžního dialogu v roce 2020. Jádrem našeho návrhu vstupních podmínek byl požadavek, aby soutěž byla vyhlášena pouze na provedení přemostění pro třetí kolej a k řešení nové zastávky. Tedy k těm požadavkům, které jsou splněním nároků na rozvoj dopravní infrastruktury, ale již ne k těm, u nichž by způsob zacházení se stávající konstrukcí měl vyplývat z památkové ochrany. Tento názor však nebyl v soutěžním zadání zohledněn a vstupní podmínky byly soutěžním týmům poskytnuty pouze jako příloha k zadání.
Pracoviště NPÚ nemělo svého zástupce v porotě; ten zde byl pouze v pozici přizvaného odborníka. Na jednání pak doporučoval návrh, který jako jediný z předložených zachovával originální konstrukci i funkci stávajícího mostu a současně vedle něj navrhl pohledově kvalitní dostavbu nového mostního tělesa. Tento návrh byl však vyřazen již v prvním kole.

V neposlední řadě musí být zohledněno i umístění železničního mostu v památce světového dědictví UNESCO. I v případě zachování stávající příhradové konstrukce bude zásah do charakteru soumostí a celé oblasti Výtoně vzhledem k plánovanému ztrojkolejnění a vybudování nové zastávky s nástupišti velice významný. Společná reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví a ICOMOS v roce 2019 doporučila, aby o všech přípravných krocích bylo Centrum světového dědictví informováno. V této souvislosti upozornil účastník kolokvia, prof. Peter Strasser, na nutnost zpracování tzv. posouzení vlivu na světové kulturní dědictví, které už mělo stát na úplném začátku přípravy projektu.

Jan Holeček, Robert Gája, David Měska

 

Tagy Národní památkový ústav NPÚ Výtoňský most železniční most pod vyšehradem
187 komentářů