Dokument: Proč je trasa rychlovlaků v Bohumíně v pěti variantách?

Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.Jednotky ICE T u Norimberka. Foto: Deutsche Bahn.

Ministerstvo dopravy reaguje na zprávu České televize o žalobě Bohumína na Moravskoslezský kraj kvůli tomu, že je v krajských zásadách

Ministerstvo dopravy reaguje na zprávu České televize o žalobě Bohumína na Moravskoslezský kraj kvůli tomu, že je v krajských zásadách územního rozvoje uvedeno pět různých tras pro vysokorychlostní trať. Podle bohumínských radních takový postup blokuje město od dalšího rozvoje.  Tématu jsme se věnovali včera.

Stanovisko ministerstva přinášíme v plném znění.

1. Správním územím Bohumína jsou vedeny 3 z 5 zmiňovaných variant; jedna je vedena v souběhu se stávající tratí, druhá se pouze okrajově rozšiřuje až na konci správního území a jedna je (napadená) vedena okolo místní části Nová Ves k dálnici D1.

2. Ministerstvo dopravy předalo v rámci územně analytických podkladů varianty řešení vysokorychlostní tratě Ostrava (Svinov) – státní hranice s Polskou republikou. V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je směrem k hranici s Polskou republikou více variant řešení a zabírá větší území.

Tohoto aspektu si je Ministerstvo dopravy vědomo a neustále při všech mezistátních jednání s Polskou republikou usilovně žádá o vyjádření ke koncepci z její strany. Rozhodnutí o finálním výběru varianty přeshraničního úseku z velké míry závisí na Polské republice, která zatím nerozhodla o definitivním trasování od Katowic směrem ke státní hranici s Českou republikou.

Územní rezerva je jen dočasným řešením před výběrem varianty vysokorychlostní tratě. Jakmile bude o variantě rozhodnuto na mezistátní úrovni, bude Ministerstvo dopravy dále sledovat už jen variantu dohodnutou a studijně prověřenou a nebude dále požadovat blokaci území.

3. Varianta přes Bohumín je na území České republiky trasou nejkratší a z hlediska dopravně inženýrského a ekonomického nejvhodnější; pokud by se pro ni polská strana rozhodla, bylo by v případě zrušení velmi složité, ne-li nemožné hledat náhradní řešení, se kterým by pak musela opětovně souhlasit Polská republika.

4. Tato vysokorychlostní trať je dlouhodobě sledovanou dopravní stavbou jak na národní, tak evropské úrovni; je stanovena jako součást globální sítě TEN-T.

5. Proč je ve hře 5 variant? Situace na českém území je stavebně složitá (horší prostupnost územím); to, že se pracuje se všemi variantami si v rámci zpracování podkladů Ministerstvem dopravy vyžádal Moravskoslezský kraj.

Tagy bohumín Moravskoslezský kraj vysokorychlostní tratě
12 komentářů