Přízrak Stéblové: Drážní úřad varuje před zeleným světýlkem na vagonech

Zelené světlo na vagonech může být především v zimě zaměnitelné s pokynem k odjezdu.

Na české železnici se před nedávnem objevila hrozba „falešné návěsti Volno“. Drážní úřad na základě podnětu začal řešit pohyb německých vagonů na dřevo Snps, které jsou vybaveny zeleným světlem. Právě to může být zaměnitelné (zvláště v zimním období) s návěstí Volno.

„Vnímáme, že takováto světelná signalizace může znamenat potenciální záměnu s návěstidlem, a proto se situací intenzivně zabýváme. Dáváme dohromady veškeré informace,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. Zelené světlo na vagonech má zřejmě indikovat jejich naloženost. „Jedná se o vozy volného oběhu, tudíž místo jejich výskytu nelze předem předpokládat,“ doplnila. Podle ní se zatím nepotvrdilo hromadné využívání těchto vozů na české síti. Úřad se chce mimo jiné obrátit na stát, „v němž byla tato přestavba schválena“, a také na evropský drážní úřad ERA.

Mezitím už poslal varování českým dopravcům; deník Zdopravy.cz ho má k dispozici. Šéf DÚ Jiří Kolář v něm dopravcům mimo jiné píše, že musejí zajistit, aby zmíněná světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách.

„Blikne nám zelená někde od dopravy a odjedeme …. v Německu s tím potíž není, neboť se tam nevypravuje zelenou baterkou,“ popsal deníku Zdopravy.cz riziko jeden z dopravců.

Bezpečnostní riziko se „světýlkem“ se objevilo na české železnici v době 60. výročí srážky vlaků u Stéblové (14. 11. 1960), kterou nepřežilo 118 cestujících. Tehdy se jeden z viníků, průvodčí osobního vlaku, rovněž odvolával na zelené světlo. Jeho původ a existenci se nepodařilo doložit.

Vagon se zeleným světlem. Pramen: archiv Zdopravy.cz

Vagon se zeleným světlem a vysvětlivkami. Pramen: archiv Zdopravy.cz

Dokument: Dopis Drážního úřadu dopravcům

Věc: Provozování nákladních vozů

Drážní úřad jako správní úřad příslušný v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, mj. k výkonu státního dozoru ve věcech drah a jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst „volno“ nebo „odjezd“, která
by v provozu mohla být příčinou mimořádné události.

Výše uvedená vozidla byla uvedena do provozu v jiném členském státě Evropské unie, kde byla současně posouzena i jejich technická způsobilost. Veškeré kroky, které je Drážní úřad oprávněn činit, a které v dané věci podniká, tak nyní probíhají v součinnosti s příslušnými orgány dotčeného členského státu Evropské unie. S ohledem na mezistátní spolupráci však nabírá řešení situace časových prodlev.

Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách.

Drážní úřad rovněž upozorňuje, že výkon státního dozoru ve věcech drah v roce 2021 bude mj. zaměřen i na existenci, resp. pohyb těchto vozů po síti drah a z toho vyplývající možné důsledky.

doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
ředitel Drážního úřadu

Tagy autopilot bezpečnost na železnici Drážní úřad návěstidlo Top
165 komentářů