Přestřelka v insolvenčním rejstříku: Nic vám nedlužíme, tvrdí kraj. Ale dlužíte, oponují JHMD

Motorový vůz M27.004 po opravě v nových barvách. Pramen: JHMDMotorový vůz M27.004 po opravě v nových barvách. Pramen: JHMD

Vztahy mezi Vysočinou a JHMD jsou dlouhodobě napjaté, kraj vždy tvrdil, že plní veškeré závazky ze smlouvy.

Dlouhodobé tahanice Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) a kraje Vysočina o peníze za provozování vlaků na úzkorozchodné dráze se přelily i do insolvenčního rejstříku. Tam se případ ocitl v souvislosti s vyhlášením mimořádného moratoria na dluhy, o které požádal sám dopravce.

V žádosti firma uvedla, že je finančně zdravá, ale potýká se s nedostatkem hotovosti kvůli výpadku tržeb z jízdného v loňském a letošním roce z důvodů pandemie. „Dlužník dále uvedl, že zajišťuje veřejnou dopravu na základě smlouvy o závazku veřejné služby, která ze své podstaty zajišťuje odpovídající úhradu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, přičemž nyní je o oprávněnosti a výši této náhrady s Krajem Vysočina jednáno,“ píše se v rozhodnutí soudu, který žádosti vyhověl. Moratorium platí do 3. září a chrání JHMD před věřiteli.

Následně se ale v rejstříku objevilo sdělení advokáta Kraje Vysočina. „Kraj Vysočina neeviduje vůči dlužníkovi žádné závazky po splatnosti. Veškeré závazky z uzavřených smluvních vztahů řádně plní. Rovněž tak probíhá jednání mezi účastníky stran v souvislosti s požadavkem dlužníka na úhradu dalších nákladů. Jedná se o položku, která není nijak zasmluvněna, která by měla být předmětem dodatku ke smluvnímu vztahu, kdy návrhy předložené ze strany Kraje Vysočina dlužník neakceptoval,“ píše advokát. Přitom některá tvrzení JHMD označil za „zkreslená, či dokonce nepravdivá“.

Soud následně vyzval firmu, aby se ke sdělení kraje vyjádřila. „S uvedeným dlužnice nesouhlasí, neboť Kraj Vysočina dluží z titulu Smlouvy o závazku veřejné služby v dopravě jen na úhradách záloh, k nimž se zavázal, částku 1 395 486 Kč,“ odepsala soudu firma.

Poukazuje na to, že pro léta 2019, 2020 a 2021 nebyl dosud s krajem uzavřen smluvní dodatek, tudíž by kraj měl měsíčně platit stejnou sumu, jakou poslal v prosinci 2018. O tomto mechanismu hovoří dodatek č. 17. Platba za prosinec 2018 činila podle JHMD 1,145 milionu, od té doby ale kraj podle sdělení firmy platí 1,067 milionu měsíčně. Rozdíl za následující období pak činí nárokovanou částku 1,395 milionu.

To ale není všechno. „Dále evidujeme pohledávku za Kraj Vysočina z titulu konečného vyúčtování roku 2020, kdy po odečtení uhrazených záloh zůstává neuhrazený nedoplatek za poskytnutou službu ve výši 7 252 131,85 Kč. Tato dlužná částka se částečně překrývá s neuhrazenými zálohami uvedenými výše,“ doplňuje dopravce.

Dlouhodobě totiž žádá zvýšení úhrad a rovněž chce, aby kraje platily i za dopravní cestu. Jihočeský kraj na zvýšení poplatku v nové pětileté smlouvě, uzavřené v roce 2019, přistoupil. Za pět let trvání smlouvy s Jihočeským krajem bude průměrná sazba 138,65 koruny za vlakový kilometr. S krajem Vysočina má JHMD také smlouvu do roku 2024, nejde ale o nový kontrakt, nýbrž o prodloužení starého.

Podle dodatku na rok 2018 (na další roky nebyly dodatky uzavřeny) činila tehdy platba Kraje Vysočina (i s příspěvkem státu) zhruba 83 korun na vlakový kilometr. Podle vyúčtování Jindřichohradeckých místních drah, které firma doplnila jako součást jednoho z dokumentů v insolvenčním rejstříku, by letos měla být sazba včetně přiměřeného zisku téměř 136 korun na vlakový kilometr.

JHMD předložily soudu rovněž dokument, v němž kraj vyzývají k předložení nového dodatku. „Ze strany klienta tak byly předloženy veškeré dokumenty a informace, které je možné požadovat, nyní je na Vašem klientovi, aby vypracoval dodatek ke smlouvě odrážející tyto skutečnosti a ten předložil k uzavření,“ píše advokát JHMD advokátovi kraje.

Vztahy mezi Vysočinou a JHMD jsou dlouhodobě napjaté, kraj vždy tvrdil, že plní veškeré závazky plynoucí ze smlouvy. Na Vysočinu připadá 29 z celkových 79 kilometrů úzkorozchodných tratí JHMD, zbytek je v jižních Čechách. Vysočina se přitom netají tím, že má připravenou autobusovou variantu obsluhy území.

Tagy dopady pandemie Covid 19 JHMD Jindřichohradecké místní dráhy Kraj Vysočina moratorium
68 komentářů