Přehledně: Sdílená zóna nebo P+D. Řidiče čekají od ledna nové značky, řeší parkování i odstup

Značky IZ10a a IZ 10b Sdílená zóna a konec sdílené zóny.Značky IZ10a a IZ 10b Sdílená zóna a konec sdílené zóny.

Nové značky reagují na novelu zákona o silničním provozu.

Od 1. ledna se na českých silnicích objeví nové značky. Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky (294/2015 Sb.), která reaguje na změnu zákona o silničním provozu. Zároveň dochází k zapracování zkušeností z praxe jako reakce na aktuální trendy vývoje silničního provozu. O využívání a umístění nových značek mohou od 1. ledna 2024 rozhodnout příslušné správní úřady.

„Novela zákona o silničním provozu přináší na naše silnice od 1. ledna celou řadu změn. Proto přicházíme i s novými typy dopravních značek, které právě na některé z těchto novinek reagují. Řidiči tak při svých cestách začnou potkávat značky upozorňující na začátek a konec sdílené zóny nebo na dodržování bezpečného odstupu při jízdě na dálnici,“ přibližuje nové značení ministr dopravy Martin Kupka.

Hlavní novinky v dopravním značení

Zavedení dopravní značky IZ 10a „Sdílená zóna“ a IZ 10b „Konec sdílené zóny“ –  budou označovat oblast sdílené zóny, nového dopravně-urbanistického řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy.

Zavedení dopravní značky IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive) – označení typu parkovišť určených pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit výhledově využití např. v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.

Úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“ – pozměněná podoba značky bude pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomene, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.

Nová podoba piktogramu e-auta a e-koloběžky – změnou vizuální podoby symbolu č. 211 pro elektromobil dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy EU, a tedy k většímu porozumění označení zahraničními řidiči. Zavedením určeného symbolu č. 229 pro elektrokoloběžku pak reagujeme na aktuální rozmach tohoto městského dopravního prostředku.

 Zavedení speciálního označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba – vozidla provozovatelů terénních sociálních služeb budou využívat k prokázání nároku na parkování.

Značka Sdílená zóna a konec sdílené zóny. Značka IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive) Úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“ Nová dopravní značka  IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel Nová podoba piktogramu e-auta a e-koloběžkySpeciální označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba 

Nové značky pro lepší orientaci

Dále dochází například k zavedení nové dopravní značky IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“ nebo k úpravě významu a užití dopravní značky IS 20 „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“. „Jsme přesvědčeni, že nové dopravní značky usnadní řidičům a řidičkám orientaci v provozu a pomohou jim k bezproblémovému dodržování pravidel silničního provozu,“ uvádí Stanislav Dvořák, ředitel Odboru agend řidičů ministerstva dopravy.

Orgán, který rozhoduje o umístění dopravní značky, je stanoven dle druhu komunikace. Na dálnicích o umístění značek rozhoduje ministerstvo dopravy po vyjádření ministerstva vnitra. Na silnicích I. třídy toto rozhodování spadá do kompetence místně příslušného krajského úřadu s potřebou vyjádření Policie ČR. U silnic II. a III. třídy rozhodují o umístění značek jednotlivé obecní úřady, znovu přitom potřebují  stanovisko Policie ČR.
Díky přechodným ustanovením nebudou muset být současné značky s novou podobou plošně měněny. S ohledem na minimalizaci nákladů a na životní cyklus dopravních značek je přechodné ustanovení určeno v délce 10 let.

Kompletní znění novely vyhlášky č. 294/2015 Sb. a její odůvodnění, včetně přehledu podoby nových značek, najdete zde.

Zdroj: Tisková zpráva ministerstva dopravy

Tagy dopravní značka Ministerstvo dopravy zákon o silničním provozu
59 komentářů