PŘEHLEDNĚ: dotace na elektromobily nebo rychlé odpisy. Vláda řeší český autoland

Elektromobily Volkswagen a Nissan. Foto: ČEZElektromobily Volkswagen a Nissan. Foto: ČEZ

Vláda bude příští týden řešit jeden z klíčových materiálů pro automobilový průmysl. Memorandum  budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční

Vláda bude příští týden řešit jeden z klíčových materiálů pro automobilový průmysl. Memorandum  budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR – Český automobilový průmysl 2025 přináší řadu zásadních změn a slibů.

Zatímco samotné memorandum obsahuje pár odstavců, zajímavější je jeho příloha. Ta obsahuje 25 konkrétních opatření, které stát zvažuje. „Memorandum, které má být začátkem dlouhodobého dialogu vlády a automobilového průmyslu, má deklarovat společný zájem posilovat konkurenceschopnost  českého automobilového průmyslu v globální hospodářské soutěži a zachovávat jeho výsadní postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky,“ říká Miroslav Konvalina ze Sdružení automobilového průmyslu.

Pro českou ekonomiku je podpora automobilek v dobách velkých změn v celém oboru klíčový: automobily tvoří přes 20% produkce českého průmyslu. Stát se v materiálu zavazuje  k podpoře navyšování podílu nově prodaných vozů s alternativním pohonem včetně elektromobilů, chce podpořit  zapojení vysokých škol, krajů, měst a obcí do realizace opatření Akčního plánu pro budoucnost automobilového průmyslu.

Server Zdopravy.cz přináší přehled všech 25 opatření, které ministerstvo průmyslu a obchodu v materiálu navrhuje. Redakce se omlouvá za často příliš úřednické výrazy, ale pro větší přesnost jsou názvy jednotlivých opatření okopírovány přesně z materiálu.

1. Analýza možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů

Cílem je navrhnout opatření vhodná pro Českou republiku v oblasti podpory nákupu elektromobilů a to zejména pokud jde o: možnosti přímé podpory nákupu elektromobilů vč. podpory pro fyzické osoby a možné zdroje financování, možnosti zavedení dlouhodobé daňové nebo jiné provozní úlevy pro provoz elektromobilů,
možnosti jak centrální orgány státní správy mohou legislativně i nelegislativně motivovat města, aby umožnila zvýhodněný provoz elektromobilů ve městech (zejména zřízení nízkoemisních zón s umožněním vjezdu elektromobilů, zvýhodněné parkování, přístup do „rychlých“ pruhů vymezených pro autobusy).

2. Zrychlené odpisy pro elektromobily

Navrhuje se prověřit možnost snížit celkové náklady vlastnictví prostřednictvím zrychleného odpisování vozidla. Rychlejší odpisy by motivovaly firmy k nákupu nových aut.

3. Analýza možností pro operativní leasing elektromobilů

Umožnění kombinovatelnosti přímé dotace pro nákup elektromobilů s operativním leasingem. Lze tím očekávat i rychlejší tvorbu trhu s ojetými auty.

4. Označení elektromobilu pro zvýhodnění v městském provozu

Zajištění zavedení speciální barevně odlišené značky pro elektromobily, které následně umožní preferenční provoz těchto vozů zejména v městském provozu.

5. Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon pro státní správu a municipality

Tato možnost již běží, ministerstvo životního prostředí už vyhlásilo výzvy, kam se mohou hlásit obce či krajské úřady.

 6. Osvobození elektrického vozidla od správního poplatku za registraci vozidla

Zatím se bude řešit analýzou dopadu. Běžný postup v řadě evropských zemí.

7. Analýza variant interoperability a roamingu veřejné dobíjecí infrastruktury

Budování veřejné dobíjecí infrastruktury více subjekty s sebou nese problematiku zajištění interoperability a roamingu, tj. uživatelsky přívětivého řešení, které umožní zákazníkovi dobíjení u stanic různých provozovatelů na základě nediskriminačního přístupu. Se zvyšováním dojezdu vozidel je otázka interoperability a roamingu aktuální i v EU a mezinárodní úrovni.

8. Analýza a návrh řešení podpory rozvoje domácí dobíjecí infrastruktury

Studie má státu poradit, zda je dostatečná infrastruktura pro dobíjení aut doma a zda případně tato zařízení ještě podpořit.

9. Provozní podpora veřejné dobíjecí infrastruktury jako doplněk investiční podpory

Kromě dotací na investice do dobíjecích stanic stát navrhuje dotace na provoz dobíjecích stanic nebo například zvýhodněné tarify.

10. Přizpůsobení elektrotechnické kvalifikace pro výrobu a servis elektrických vozidel.

Dnes opravují vozidla s normálním, bezpečným napětím automechanici. Protože elektromobil má na baterii napětí cca 400 V, automechanik již tato vozidla bude moci dle platné bezpečnostní legislativy opravovat pouze podle přesně stanoveného postupu. V případě nestandardní situace musí opravu provést pracovník s elektrotechnickým vzděláním a praxí. V autoservisech bude narůstat potřeba zaměstnanců s elektrotechnickou kvalifikací (v současnosti nutnost studia 3 roky a následná minimálně roční praxe). Možnost doplnění elektrotechnické kvalifikace je řešením i pro zachování pracovních míst stávajících zaměstnanců v servisech, i když již dnes je zřejmé, že elektromobil bude na údržbu jednodušší a bude vyžadovat méně pravidelných servisních úkonů.

11.  Usnadnění realizace výstavby páteřní sítě dobíjecích stanic na pozemcích ve vlastnictví státu

Dotace na výstavbu dobíjecích stanic, velkým příjemcem je společnost ČEZ.

12. Vytvoření prostředí pro testování částečně / plně autonomních vozidel v reálném provozu 

Některá města už mají zájem o testování samořiditelných aut nebo alespoň část technologií, například na parkování.

13, Vytvoření podmínek pro testování v uzavřeném prostředí

Ministerstvo dopravy připravuje testovací okruh pro autonomní vozy, ten chce v Česku postavit i BMW.

14. Vytvoření národního finančního zdroje na podporu rozvoje autonomní mobility

Hledání peněz na podporu samořiditelných vozů, především jejich vývoje.

15. Nové funkce JSDI / NDIC nezbytné pro provoz částečně / plně autonomních vozidel

Nové funkce jednotného systému dopravních informací, které budou vysílat potřebná data například o uzavírkách do autonomních vozidel.

16. Podpora procesů mezinárodní standardizace pro automatizované řízení vozidel

Jednání se zahraničními zeměmi kvůli dodržení jednotných standardů pro autonomní vozidla.

17. Právní aspekty zavádění vozidel vybavených autonomními systémy

Kvůli autonomnímu řízení se bude muset měnit spousta zákonů, dosud s takovými vozy na českých silnicích a dálnicích legislativa vůbec nepočítá.

18.  Vysokorychlostní internet a související infrastruktura sítí elektronických komunikací podél dopravních cest

Komunikace samořiditelných aut vykazuje výrazně vyšší potřebu dat, než dosud využívají řidiči a cestujících na dálnicích, proto bude potřeba posílit i pokrytí.

19. Otevřená data pro podporu rozvoje mobility a digitálních služeb

Velké otevření dat, která má stát k dispozici, ale zatím je tají. Budou definovány všechny potřebné datové sady ve vlastnictví veřejného sektoru, které mají být sdíleny s privátním sektorem formou otevřených dat, mezi tyto datové sady budou patřit mj. data o mobilitě obyvatelstva, složení národního hospodářství, vybraná data o územním rozvoji, využití kmitočtového spektra, data o statickém i aktuálním stavu dopravních cest, provozu a pohybu dopravních prostředků na pozemních komunikacích.

20.Vytvoření inovačně příznivého prostředí pro vznik, vývoj a testování nových digitálních a mobilitních služeb

Mix různých opatření od zjednodušení legislativy pro zakládání firem až po vytvoření příznivého právního rámce pro vznik a testování nových digitálních a mobilitních služeb.

21.  Zajištění souladu zaměření dotačních programů na výzkum a vývoj s potřebami automobilového průmyslu

Současná podpora výzkumu a vývoje neodpovídá plně novým trendům v oblasti automobilového průmyslu. Proto je nutné více koncentrovat prostředky ze stávajících národních i evropských dotačních programů na podporu technologií v oblasti automobilového průmyslu. Cílem opatření je definovat klíčová témata výzkumu a vývoje z pohledu automobilového průmyslu. Vytvořit programy výzkumu a vývoje v oblasti automobilového průmyslu a alokovat prostředky pro jejich financování. Následně bude provedena analýza provázání těchto témat s RIS3 strategií a  její aktualizace.

22. Analýza a revize oborů středního odborného vzdělávání s ohledem na nástup nových trendů v automobilovém průmyslu

Vzhledem k vývoji v automobilovém průmyslu je zapotřebí systémově připravit vzdělávací systém na nástup e-mobility a nízkoemisní mobility, digitalizace i autonomního řízení.

 23. Posílení či vytvoření nových kompetencí absolventů a studijních programů vysokých škol a založení platforem pro spolupráci s firmami, veřejnou správou a školami

Podobně jako u středních škol chtějí automobilky dosáhnout toho, aby ze škol vycházeli absolventi se znalostmi nových technologií.

24. Vzdělávání a osvěta o elektromobilitě a o autonomních systémech

Hledání peněz na osvětu o nových technologií a odbourávání některých mýtů, které v této oblasti panují.

 25. Zohlednit navrhovaná opatření Akčního plánu při přípravě programového období po roce 2020

Snaha zajistit další evropské dotace do těchto technologií i v dalších letech.

 

Tagy autonomní řízení eletromobilita
Žádné komentáře