Dopravci Infrastruktura Komentáře Názory Železnice

Polemika k lokálce do Malé Morávky: Dopravce MBM rail na objednávce kapacity trvá

Lokálka Bruntál - Malá Morávka, Rudná pod Pradědem. Autor: Honza Groh (Jagro) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17384227
Lokálka Bruntál - Malá Morávka, Rudná pod Pradědem. Autor: Honza Groh (Jagro) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17384227

Moravskoslezský kraj chce na prázdniny po dlouhých letech objednat provoz na lokálce Bruntál – Malá Morávka. Podle Správy železniční dopravní cesty to ale stav trati neumožňuje. Na postoj SŽDC reaguje Jiří Mužík, jednatel železničního dopravce MBM rail, který má ve spolupráci se Slezským železničním spolkem nově objednané spoje zajišťovat. Mužík s názorem správců železnic nesouhlasí, trať je podle něj plně sjízdná. 

MBM rail je dopravcem, který bude smluvně zajišťovat letní provoz vlaků lokálce do Malé Morávky. Tuto dopravu podporuje Moravskoslezský kraj a dopravce MBM rail tuto iniciativu vítá. MBM rail má zkušenost s obdobnou dopravou do Zubrnic, kterou provozuje na objednávku Ústeckého kraje již třetím rokem, a to v závazku veřejné služby.

Pro uvažovaný projekt vlaků do Malé Morávky byly v systému SŽDC objednány trasy pro celkem 110 párů vlaků v letní sezóně. Protože jde o takzvanou trať s nulovým provozem, jsou trasy prozatím rozpracovány. Tento postup, kdy se ověřuje provozuschopnost tratě, je obvyklý u všech tratí, na kterých není pravidelný provoz.

Dopravce MBM rail velmi překvapilo prohlášení mluvčího SŽDC, který uvádí, že v roce 2018 nelze na trati provozovat dopravu. SŽDC uvádí, že po zimním období bylo zjištěno, že je nevyhovující stav mostů, přejezdů, dokonce má být splavený železniční svršek. Podle dokumentace, kterou máme k dispozici, je trať ve stavu, který je obvyklý u neprovozovaných lokálek, ale trať je plně sjízdná, nechybí žádné součásti, jsou nanejvýš travou zarostlá nástupiště, ale nic nebrání provozu. Dokonce před několika týdny byl na trať vypraven osobní vlak, projel bez jakýchkoli problémů. Je logické, že byl-li skutečně splaven železniční svršek, osobní vlak nemohl být vypraven.

Je zarážející, že SŽDC konstatovala závady na trati až několik měsíců po skončení zimy. Byla-li totiž trať nesjízdná, měla být vyloučena a měly být provedeny opravy. Špatný stav trati se ale „objevil“ až po objednání tras pro prázdninové pravidelné vlaky. I proto nejen dopravce MBM, ale i další odborníky zarazil údaj, podle kterého je trať v dezolátním stavu a na její opravu je třeba 100 milionů korun. Tato suma je zjevnou nepravdou, v lepším případě špatným odhadem.

Dopravce MBM rail na objednávce kapacity trvá a očekává, že SŽDC přehodnotí svůj postoj, který uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Spolupráce dopravce MBM se SŽDC byla vždy korektní a společnost MBM by jen velmi nerada zvažovala právní kroky v případě, že by požadovaná kapacita dráhy dopravci nebyla přidělena.

Jiří Mužík, jednatel MBM rail

46 komentářů

Klikni pro vložení komentáře
 • Problém lokálky do Malé Morávky asi opravdu nebude v dopravci MBM, který při rozsahu provozu odevzdává do kasy SŽDC nemalý peníz za použití dopravní cesty. Spíš to bude snaha někoho z OŘ Ostrava využít zájmu kraje o tuhle lokálku a přihrát si z těch 12 mld., co SŽDC ročně dostává, dalších 100 mil. do svého obvodu. O to číslo licence strojvedoucího už asi taky nejde, potom co začalo platit GDPR to ani není reálné. Ani o ta „neschválená“ vozidla se zřejmě nebude jednat – ostatně co je SŽDC do toho, od toho je Drážní úřad. Kdyby se SŽDC starala i o neschválená vozidla a zakázala jejich provoz, ubyla by jim značná tržba za použití dopravní cesty. Neboť zákon o dráhách říká:
  § 24 odst. (1)
  d) Dopravce je povinen d) při provozování drážní dopravy používat drážní vozidla a určená technická zařízení s
  platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti

  Vzhledem k tomu, že se výše napsané vztahuje i na vagony (skutečně tam chybí slovo „hnací“), tak by SŽDC moc nezvítězila. Jen na okraj – zajímalo by mě, které nové skvělé stroje (TRAX, Vectron atd.), které obyvkle patří leasingové firmě a tahají vlaky, za které SŽDC inkasuje za dopravní cestu slušné peníze, jsou „schválené“ a je jim vystaven průkaz způsobilosti třeba UTZ tlakových a jak se každých 6 let tahají jímky a nafukují se vodou.

  • Průkazy způsobilosti se tu řešily asi týden zpátky (vlákno „olovníky“), mimo jiné zaznělo že by neměly úřady v jednotlivých zemích zpochybňovat povolení z jiných zemí, pokud tomu tak je (nejspíše ano), a pokud si elektrické prošly testy na EMC a schválením (většinou se to neobejde bez pozornosti novinářů a šotoušstva), tak by asi problém být neměl ani u leasnutých mašin.

   • Problém to je u všech mašin, podle onoho § 24 odst. (1) písm. d) musí mít při provozváná drážní dopravy průkazy způsobilosti všechny mašiny, tuzemské, zahraniční, leasnuté i neleasnuté. V opačném případě dopravce porušuje zákon, před časem se tady propíralo MBM, které právě za porušení tohoto paragrafu vyfasovalo pokutu. No, jiní nevyfasovali nic, třeba národní dopravce, co tady používá slovenské mašiny, alespoň jsem nic neslyšel o správním řízení s národním dopravcem.

 • No asi takhle…. Problém bude pravděpodobně spočívat v tom, že o kapacitu právě zažádal dopravce MBM…. Dopravce, který je právě SŽDC trnem v oku. A právem. Ten, který si neláme hlavu provozovat na síti neschválená vozidla, ten který napadnul to, aby se do systému zadávalo číslo licence strojvedoucího, aby tím nedocházelo k překračování hodin ve službě… A hlavně, pod licencí MBM jezdí dnes všichni ti, kterým byla licence odejmuta, nebo na ni vůbec odborně, či z důvodu finanční nespolehlivosti nedosáhnou a ostatní drážní průseráři… Tohle není o žádné lokálce!!!

  • Také mě napadlo, proč se ten spolek, který tu sezónní dopravu chce „v reálu“ zajišťovat, nedohodl raději s Honzou Šatavou, když jim to Honza pokryl i v minulostí a nedaleko jezdí jinde – nebo se možná dohodnout chtěli, ale z nějakých důvodů (vozidla, atd.) to nevyšlo …

  • SŽDC nepřísluší někoho posuzovat nebo trestat tím, že odmítne plnit své povinnosti dané zákonem. Pokud dopravce nesplňuje pravidla, je to věcí Drážního úřadu a SŽDC může využít zákonných cest a možností, aby na situaci DÚ upozornila. V žádném případě ale není přípustné, aby státní organizace zneužívala své postavení pro nějakou mstu proti konkrétnímu dopravci.

   • Ale tady rozhodně není problém ani v dopravci, ani ve vozidlech, ani ve spolku, ten problém je někde úplně jinde. DOkonce ten problém není ani ve stavu trati.

 • K trati do Malé Morávky připomenu, že počátkem roku 2011 došlo (ze strany ministerstva dopravy) již k jejímu úřednímu zrušení, kterýžto krok byl následně shledán učiněným v rozporu s právními předpisy.

  Také připomenu, že obdobně neoprávněným se nedlouho poté mj. staly výrazně vyšší poplatky za dopravní cestu, které SŽDC stanovila pro „tratě bez pravidelného provozu“.

  Rovněž si dovolím připomenout, že svévolné odpírání přidělení dopravní cesty by logicky mělo být soustem pro odborově organizované železničáře. Je s podivem, že tomu tak není. Zatím to tedy vypadá tak, že této skupině lidí mj. velmi vadily tyto situace:
  – leden 2009 – ministr financí Kalousek nesměl předložit vládě k projednání návrh novely zákona o DPFO; pokud by toto učinil, hrozila by časově neomezená stávka
  – předjaří 2010 – ve stavu legislativní nouze (!) musel být změněn již platný/účinný zákon (resp. jeho novela) o DPH (pro kterou v senátu hlasoval mj. i Milan Štěch, aby o pár týdnů později, coby tehdy „nejvyšší odborář“, hřímal o tom, jak je ta novela špatná ve věci „výpočtu ceny obvyklé“).
  – červen 2011 – „vyjádření názoru“ na budoucí (nakonec z větší části nerealizované) změny sociálního a zdravotního pojištění.

  Zato téže skupině lidí v obdobné době nevadila mj. svévolná likvidace tratí či osobní dopravy na ní (podzim 2010 + pak přelom let 2010/2011), kde prvopočátkem byly „rušící seznamy“ vytvořené na základě scestného ukazatele „tržba v poplatcích za dopravní cestu za předmětnou trať pod 1 mil. Kč za rok“, kterýmžto ukazatelem byly mj. znevýhodněny krátké tratě.

  Zajímavý žebříček hodnot. 🙂

 • Dovolím si tu opět citovat zákon o drahách.

  Povinnosti vlastníka dráhy
  (1) Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami.

  (2) Vlastník dráhy celostátní a dráhy regionální je dále povinen pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje.

  (3) Pokud není vlastníkem dráhy celostátní nebo dráhy regionální stát a vlastník dráhy není schopen zajistit její provozuschopnost, je povinen dráhu nabídnout státu k jejímu odkoupení. Jménem státu jedná Ministerstvo dopravy.

  (4) Technické podmínky provozuschopnosti dráhy a technické podmínky styku drah stanoví prováděcí předpis.

  § 21
  (1) Vlastník dráhy je povinen zajistit provozování dráhy. Není-li vlastník dráhy celostátní nebo regionální současně jejím provozovatelem, je povinen umožnit provozování dráhy jinou oprávněnou osobou.

  (2) Nemůže-li vlastník dráhy zajistit provozování dráhy, je povinen nabídnout dráhu k zajištění jejího provozování:

  a) státu zastoupenému Ministerstvem dopravy, jedná-li se o dráhu celostátní nebo regionální,
  b) obci nebo obcím, v jejichž územním obvodu se dráha nachází, jedná-li se o dráhu tramvajovou, trolejbusovou, speciální nebo lanovou.

  §22
  (1) Provozovatel dráhy je povinen

  a) provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení
  2) Provozovatel dráhy celostátní nebo dráhy regionální je dále povinen

  a) finančně zabezpečit řádné provozování dráhy po celou dobu platnosti úředního povolení

  A dále
  § 23b Omezení provozování dráhy

  (1) Provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodu
  a) provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy,
  b) provádění činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy, nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, nebo
  c) narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou událostí a provádění činností spojených s obnovením provozuschopnosti.
  (2) Je-li to možné s ohledem na účel činností podle odstavce 1 a na charakter dráhy, provádí provozovatel dráhy tyto činnosti takovým způsobem, aby provozování drážní dopravy na dráze
  a) nebylo omezeno; za tímto účelem provozovatel dráhy přednostně využívá kapacitu dráhy vyhrazenou pro tyto činnosti v prohlášení o dráze, nebo
  b) bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li postupovat podle písmene a).

  • Z toho mi vychází, že byste měl podat trestní oznámení na SŽDC. Stačí zajít na nejbližší služebnu. Jestli správně chápu výklad zákona, tak povolení mají na lokálky jedno, přišli by tedy v případě vašeho úspěchu o všechny lokálky. Což by vlastně vůbec nevadilo…

   • Pro pana VRT
    Já nepůjdu, ale jestli jste dobře četl článek, tak dopravce MBM to zvažuje.

    To úřední povolení určitě nebude na všechny lokálky dohromady, ale jenom na jednotlivě definované úseky dráhy.

    • A není to třeba tak že bod 2 (asi par. 20) lze napadnout tím že je zajištěno spojení objednanou autobusovou dopravou a tento vlak není nutný pro zajištění dopravní obslužnosti? On je tu ještě třeba aspekt péče tzv. dobrého (či řádného??) hospodáře, která zase říká něco mírně jiného.

     Ono to soudní hádání se by mohlo být dvojsečnou zbraní na jejímž konci bude zahájení řízení o zrušení mnoha drah, které by si ještě roky vegetily se zastaveným provozem pod radary optimalizátorů a i šotoušstva. Ovšem aplikace bodu bodu 2 (asi par. 20) by snad mohla být vyžadována důsledněji vůči parametrům revitalizací a zlepšování parametrů nejen pro osobní, ale i pro nákladní dopravu. Respektive by neškodilo vytvořit nějaký koncept postupného zlepšení těchto parametrů tak abychom neměli jen několik málo dobrých tratí a pak hodně takových kde jsou úseky na střídačku, dobré i špatné.

     • Asi začnu fandit těmhle lokálkářům. Přijít SŽDC o povolení na všechny lokálky odpaluji šampus.

       • Ale je tu myslím problém, ono to položí snad polovičku tratí v republice i těch co nejsou úplně lokálky, ale tratě celkem slušných parametrů ne? To už by takový prdel asi nebyla.

        Ale také bych to rád viděl, muselo by to být ještě vtipnější než ČEZ když jim málem Drábová komplet zavřela Dukovany.

        • Tak ono by se to pak určitě muselo řešit a vyřešilo by se to. Ale ty zbytečné lokálky už by se nechaly zavřené. Takže šotouškové by si nakonec upletli bič sami na sebe a civěli jak opaření. 🙂 Aneb kdo moc chce, nemívá níc. 😉

   • Na „nejbližší služebnu“ (resp. příslušné právní kroky podnikne) zajde v případě nevyhovění ze strany SŽDC p. Mužík (viz článek), z jehož strany to i bude výrazně účelnější, protože je mj. přímo zainteresovaným účastníkem. Tzn. účel bude splněn; netřeba aby „tam šel“ zároveň i p. Vašek.

 • Za mě pokud SŽDC kecá, tak vlaky ano, pokud SŽDC nekecá, tak vlaky ne. Opravovat takovou trať je holý nesmysl. Ale pokud SŽDC kecá a její jediné náklady by bylo zaplatit párkrát pochůzkáře, tak takové náklady stát samozřejmě nepoloží a pak bych vlaky dovolil. Dokud je to sjízdné. Až se to rozpadne (což se stejně jednou stane), tak pak konec provozu. S většími investicemi do takové tratě absolutně nesouhlasím, ale umožnit tam nadšencům jezdit, dokud je trať ještě funkční a pokud si svou pílí sehnali peníze od kraje či obcí na provoz, tak to si myslím, že je v pohodě a to bych jim umožnil. Zlomyslnosti ze strany SŽDC jsou hnus. Nicméně nesmí to přerůst do toho, že následně bude po SŽDC požadována řádná údržba a drahé opravy na trati, která nemá větší potenciál než pár turistických vlaků. Tohle se může nechat jen dožít, to se nezlobte. Aktuálně věřím spíše nadšencům, že SŽDC to přehání, ale taky vím, jak to s nadšenci-aktivisty chodí… nabídnete nadšencům prst a utrhnou vám ruku. Takže souhlasím jenom to nechat dožít, umožnit se tím s tratí důstojně rozloučit a tím příběh této trati skončit. Nebo ať si to nadšenci odkoupí (třeba za tu 1 Kč) a udržují trať ze svého. Ale ne ze státního.

  • Trať je čerstvě vysekaná, projetá až na sám konec na Morávce, před měsícem tam byl osobní vlak, tak kde je náhle problém? :/

  • Re. Souprava
   Ze zákona nelze v ČR, žel. trať přenechat nebo prodat za 1 kč.

   Lze však uplatnit institut „pronájmu“, třeba za 1 kč. ( pokud ovšem někdo bude chtít)

   Tento způsob ve velké míře uplatňuje DB Netz. U žel. tratí u nichž si není jistá zda je někdy nebude potřebovat je umožněna možnost pronájmu zájmovým železničním spolkům
   za 1 €uro. Tyto spolky mají povinnost udržovat trať v provozuschopném stavu. Mají však také nárok na tzv. zbytný materiál od db netz (koleje, pražce, signály atd.). Tyto spolky mohou získávat prostředky na svou činnost ze sponzorských darů, dotací nebo provozováním výdělečné činnosti, přímo vázané na železnici a tam tudíž směřovat i případný zisk.

   Za další bych rád podotkl, že pan tiskový remcal asi pěkně lže.
   Pokud by se SŽDC o svěřený majetek starala „s péčí řádného hospodáře“, výše zmíněná trať by nevypadala tak jak vypadá.

   • Utrácet za údržbu něčeho, co nikdo nepoužívá, není řádné hospodaření, ale plýtvání prostředky.

    • Jeden hledá důvody, druhý způsoby. 🙂
     V zásadě lze konstatovat, že sždc se s péčí řádného hospodáře, má starat o svěřený majetek a to buď, řádně trať udržovat, pronajmout nebo navrhnout zrušení.
     NIC mezi tím. Tedy, tím že jako macecha ji opustí a nechá chátrchátrat, tam není.
     Ad. Plýtvání
     Zalití jednoho květináče na ministerstvu za 50,-kč, považujete za co?

  • Pokud zákon o drahách počítá s tím, že ten zbytek drah, co tu dosud máme, se má udržovat a provozovat, a stát toho má být garantem, tak by to nemělo být opačně, ani tím způsobem, že se to nechá dochátrat, ba ani tím způsobem, že se to nechává ve stavu vyvolávajícím pochybnosti o smysluplnosti této infrastruktury. Myšlenka přenechat železnice, silnice, vodní cesty, poštovní služby, spravedlnost a vnitřní i vnější bezpečnost, pomoc lidem v nouzi a vůbec všechno čistě tržním zákonitostem a dobrovolníkům je sice superpravicová, ale ne dobrá. Snad kdyby tomu tak bylo průběžně pořád, ale ne ze současné situace. A stav, kdy do něčeho zbytného stát nalévá neskutečné peníze, a na jiných nezbytných, už zavedených, už existujících věcech nemístně šetří, teprv není dobrý.
   A konkrétní probíraná trať jistě je i vhodně doplňována a částečně nahrazována silniční sítí, ale rozhodně není nějak absurdní nebo nevyužitelná.

   • Ale tady nikdo nechce přechávat dobrovolníkům “ železnice, silnice, vodní cesty, poštovní služby, spravedlnost a vnitřní i vnější bezpečnost, pomoc lidem v nouzi a vůbec všechno čistě tržním zákonitostem“. Akorát jim chceme přenechat již přežité lokálky vozící vzduch či lokálky roky nesjízdné a nesloužící žádnému účelu. To opravdu už nemá zajištovat stát.

  • Opravovat takovou trať má nejen smysl, ale je to povinnost vlastníka (byť je vlastníkem stát, přenesl zákonem tuto povinnost na svoji státní organizaci SŽDC). Žádná trať není „na dožití“, řádná údržba a opravy se na SŽDC požadovat prostě musí, je na to zákon. Ostatně SŽDC na (všechny) tratě dostává z fondu dopravní infrastruktury přes 12 mld. Kč . To je docela slušná suma a pokud se vymlouvají ze na opravy nejsou peníze, je na SŽDC něco hodně špatně.
   Něco jiného by byly investiční náklady, ale tam by to už nebyla oprava, ale investice vedoucí k technickému zhodnocení (zvýšení traťové rychlosti, nápravového tlaku atd.), ale to tady nikdo nechce. Na Malé Morávce se bavíme jen o udržení normového stavu, tedy o běžných opravách a údržbě. Vypadá to, že hoši od SŽDC tu běžnou údržbu poněkud zanedbali a teď se rozhodli, že na tu zanedbanou údržbu potřebují 100 mil. To by znamenalo úplnou obnovu tratě (nevím proč, ale pro nějakou stavební firmu by to byla docela prima zakázka). No a potom by se na to zase dlouho kašlalo s odůvodněním … vždyť je to nová trať tak na tom není co dělat. Z x let by se ovšem zjistilo, že bez údržby je to zase ve stejném stavu jako před obnovou. To u nás takový zvyk. A není to jen na tratích, viz humbuk kolem neudržovaných nejen pražských mostů.

  • No, možná je to pro svět spíše štěstí, že o této (či podobné) problematice nerozhodují „Soupravy“, ale (myslící) lidé …

   • A o zrušení tratí jako Nový Jičín-Hostašovice, Kyjov-Mutěnice, Nezamyslice-Morkovice a nebo o zrušení těch desetisíců kilometrů železnic v zahraničí rozhodovali dle vás nemyslící lidé? A ta tichá většina lidí, kterým je to fuk, to jsou taky nemyslící lidé? Jenom vy jste myslící?

    Já bych spíš řekl, že je pro svět spíše štěstí, že o tom, kde zachovávat drážní provoz, nerohodují železničáři v důchodu, ale lidé aktivně platící daně a uvědomující si, že nelze donekonečna držet každou trať, když ji nikdo nepoužívá. Nějaké památky a atrakce samozřejmě do společnosti patří, včetně těch technických (jako je železnice), ale zřícené hrady dnes už nikdo neobnovuje a nebydlí v nich.

    Ale klidně si urážejte jak je libo, budoucí generace lidí to stejně udržovat nebudou a zruší jako zbytečné. A vy s tím stejně nanaděláte nic, než psaní svých povýšených příspěvků.

    • Marné snění Soupravo, prozatím tu lokálky budou. A hlavně ty potencionální pro turistický ruch i běžnou obsluhu lidí se budou tak jako tak opravovat. Platím daně na veškerou dopravní infrastrukturu včetně vašich autobusů, minibusů, silnic všech tříd, dálnic, cyklostezek a tak i zákonitě z mých daní jdou příspěvky na opravy a údržbu železnic včetně lokálek. Já s tím nemám problém na rozdíl od Vás, co tu neustále nadáváte na lidi co používají dopravu po kolejích a nedělají to pro zábavu jak furt předhazujete, jsou to obyčejní lidé, co takto cestují za prací, na úřady a potom i na ty výlety, dávají tomu třeba přednost před autobusy kvůli většímu pohodlí, prostoru pro zavazadla, wc a budete se divit, pořád tu žijí lidé, kterým se dělá při jízdě autobusem nevolno. Ve svobodném prostředí je možnost volby včetně způsobu dopravy zásadní vymožeností. Já nenapadám lidi co upřednostňují silniční dopravu auty či autobusy či cyklisty na cyklostezkách. Chce to více vzájemné tolerance. Naše česká společnost jí znovu potřebuje jak sůl. Tady se neustále poslední dobou honí čarodějnice – třeba nenávist k ekologům, občanským sdružením, vyhánění kuřáků na ulice, nyní tedy zloba vůči vláčkařům a dál bude co?? Hony na odlišné, na tlusté, na pejskaře, zahrádkáře a tak dál ??

     • „Ve svobodném prostředí je možnost volby včetně způsobu dopravy zásadní vymožeností.“

      To jakože si počkáte, až někam dostaví koleje a tím získáte tu volbu, když bydlíte 15km od železnice? 🙂

      A zbytek okomentuju stručně – rušit se bude. Dříve nebo později, ale bude. Kde vlakem skoro nikdo nechce jezdit, tam se to zruší.

    • Souprava:
     Zdaleka nejen já jsem myslící (jen na rozdíl od mnohých jiných nemyslím jen na sebe nebo na zájmy různých zlomyslných jedinců). A baví mě proto sledovat, když si ti na „úspory“ myslící sami nabíhají na své smeče – třeba jako nějaká „Souprava“ tvrzením, že „zřícené hrady dnes už nikdo neobnovuje a nebydlí v nich“: pominu původně zcela soukromé iniciativy jednotlivců v lokalitách typu Landštejn, Zvířetice, Hartenberg, atd. (ale i ty už dávno podporuje „stát“ cestou resort kultury) – zkuste si prostudovat kapitoly státního rozpočtu týkající se památkové péče, abyste se za to své hloupé tvrzení mohl aspoň trochu zastydět (umíte-li to ovšem vůbec). Jistě, není to ani zdaleka tolik, kolik by ty památky potřebovaly a zasloužily si, ale minimálně na jejich základní údržbu a zajištění jejich další bezpečné existence to snad stačí – a podobně tomu může být i v případě málo využívaných železničních tratí a jejich občasného provozování.
     Sám vím o několika tratích, které svoji nejhorší dobu, kdy jim hrozilo „papírové“ zrušení a posléze i fyzická likvidace, přežily (nejen, ale i a především), také jen díky iniciativě jednotlivců, kteří je zbavovali náletových dřevin a čistili odvodnění, když je „traťovka“ hodila přes palubu – a dnes je na nich aspoň letní sezónní víkendový provoz, a na minimálně jedné už dokonce ten, který byl jedním z jejích původních likvidátorů, dokonce uvažuje i o obnovení trvalého celoročního provozu: nechci tvrdit, že právě a přesně to by byl určitě i případ lokálky do Malé Morávky, ale minimálně ohromný turisticko-výletnický potenciál má (a to nejen v létě, ale i v zimě) a záleží jen na tom, jak kvalitní a smysluplný „rozvojový projekt“ pro ni někdo dokáže vymyslet a koho do něj zapojí – od pouhých rádoby šetřivých kritiků typu „Souprava“ ovšem zjevně nic podobně chytrého čekat nelze.

     • I cyklostezka může mít ohromný turisticko-výletnický potenciál.

      • Mně se tedy taky zrovna nechce platit z mých daní budování cyklostezek na místo tratí pro Vaši moderní zábavu a povýšenecké arogantní chování vůči všemu necyklistickému a nebruslařskému. To je vrchol cykloteroristické arogance. Chcete rušit jiným možnosti přepravy s odůvodněním, že na to nechcete přispívat, ale po jiných žádáte placení svých převážně volnočasových aktivit na pro vás superpohodlných cyklostezkách budovaných na místo tratí.

      • I když právě Švýcarsko je asi nejlepším příkladem logické a výborné koexistence všech druhů dopravy včetně lokální a regionální železnice.Je ale zřejmé, že i v jiných zemích, kde v minulosti došlo k mohutnému rušení lokálek ,se nyní částečně věnuje pozornost zachování zbývajících či dokonce znovuobnovení některých osiřelých lokálních tratí – ono opravdu se všechno jednou na silnice nevejde.A tam, kde je prostě nějaký smysluplný potenciál, tak má rozhodně smysl tratě udržovat a provozovat – ať už jako plnohodnotnou veřejnou obsluhu či sezonní turistickou dopravu. Není rozhodně pravda, že se všude v zahraničí ruší nadále lokálky – mám třeba po kolejích hodně projeté Nizozemí, Dánsko a Švédsko – regionální i lokální tratě tam nadále fungují a rozhodně nevozí vzduch, spíše naopak.Také není zcela pravdou, že se na rušených tratích všude dělají cyklostezky, v mnoha případech(např. Švédsko)si stát nechává prostor na případné znovuobnovení provozu a prozatím tyto tratě slouží pro turistické cyklodrezíny. Avšak pokud nějaká lokálka u nás opravdu nemá žádný potenciál pro osobní i nákladní dopravu či turistické využití pak nechť se stane cyklostezkou, ale zrovna třeba příklad poškozené trati Lovosice-Teplice mi příjde úplně mimo mísu. Tady totiž Souprava a spolek podobných vlakobijců napadají úplně každou trať : potenciál-nepotenciál. V případě poškozené středohořské trati ale ten potenciál rozhodně je, jezdím tam často a před poškozením to tam bylo pořád plné lidí a ne jen turistů.

 • …. Přitom její zrušení dává práci mnoha velice erudovaným, odborně nepostradatelným a skvěle honorovaným karierním úředníkům z Dlážděné. Co jen úsilí stojí vymýšlení důvodů a miliard, prý nutných ke zprovoznění těch několika ODSouzených lokálek tak, aby oddálili možnost jejich oprav za platnost novely a nějak to veřejnosti okecali. Něco jiným, žijícím hodně daleko likvidovat&zdůvodńovat z pěkné kanceláře, to chce celé chlapy. Žemlička je to hezky naučil. Určitě mu neudělají ostudu.
  Takových tam dřepí zástup.

  • Chachare Budvare, nechcete už konečně nechat chudáka starého pána v klidu spát? Žemlička je v každém vašem příspěvku, až to vypadá, že je za tím něco osobního. Nevyhodil vás třeba od zkoušky nebo z práce? 😉 Každopádně už pár let nežije, tak není třeba na něj pořád plivat.

   • Nechtějte po zfanatizovaném šotoušovi prvky slušnosti. 🙁 Zdalipak měl odvahu mu jít své názory říct osobně, když ještě žil? Nebo je spíš chachar jen takový ten internetový hrdina, co skryt za anonymitu pomlouvá a uráží lidi, kteří se už ani nemohou vyjádřit, neb zemřeli? Je to skutečně docela nechutné, co předvádí. Bohužel u mnoha šotoušů z řad lokálkových nadšenců velmi běžné. 🙁

    • Hádám že je to kříženec tollus internetus a shotoushus vulgaris. Nemyslel jsem si že je možné ty druhy ve volné přírodě křížit, ale zjevně si jsou geneticky nebezpečně blízké.

    • Souprava, nedělejte ze sebe apoštola pravdy a svatého prozření, je to nejenom směšné, ale i dost průhledné. Mnoho lidí by stejně tak mohlo říct, že mají už dost sobeckých a bezohledných pirátů silnic či arogantních a namyšlených cykloteroristů, kteří si myslí, že jim patří svět a všude mají nárok na přednost. Jak už jsem si přečetl v této diskusi příspěvky výše. Souhlasím, že je třeba najít tolerantní a smysluplnou koexistenci lidí všech možných zájmových a menšinových směrů spolu s většinou, protože to co Soupravo říkáte o diktátu většiny nad vším ostatním je právě cesta do pekel a nikoliv život svobodného společenství. A v zahraničí jsou na to většinově právě tyto názory Žít a nechat žít – možná si Soupravo rozumíte pouze s tím zatvrzelým mainstreamem, který tady v Evropě tápe a neví už kudy kam. Pak to tady ale podle toho dopadá – vzrůstá nenávist, zášť, netolerance, lidé spolu neumějí vycházet ani komunikovat a všude víceméně vládne neklid, frustrace a nasranost.

  • Užívání tvrdých drog je nelegální, pokud to nevíte… (marně přemýšlím, co jste svým příspěvkem chtěl říct, kromě toho, že jste nejspíše uživatelem drog v těžkém stádiu závislosti, nemá to hlavu ani patu, ten váš příspěvek, to se nezlobte)

   • Děkuji za platné argumenty a za výchovný políček. Který byl sice tak nějak vycucán z meziřádčí, ale to nevadí. Orel much nelapá. Jak to je s tím kejháním? Vidím, že opráším adresář starostů, jejichž obce leží na tratích, které se staly předmětem zájmu Žemličkových (žilinských) premiantů. Příměr s „optimalizací“ silnic III. tříd pod minulým příspěvkem zaujal, inu bude nadále rozvíjen:)

    • Orle,teda Budvare,ať už byl Žemlička čímkoliv,nebyl sebestředným hulvát,co musí s tebou držet hubu a krok.

     • No, já jsem Zdeňka znal osobně dost dlouho (a to občas i jako namyšleného arogantního hulváta), a i když se k tomu běžně veřejně nevyjadřuji, mohu s klidným svědomím potvrdit, že „Chachar“ má v mnohém pravdu – ale raději toho nechme: „o mrtvých jen dobré“, takže ani „Chachar“ by jej už nemusel pořád připomínat a nechat jej odpočívat v pokoji – teď už totiž mnohem více škodí jiní, kteří se se Zdeňkem asi ani osobně vůbec nepotkali a nevědí, kdo to vlastně byl.

Newsletter

Partneři


Výběr editora