Lov aut s „vykuchaným“ filtrem zamíří i mimo Prahu. Sedm procent vozů neprošlo namátkovou kontrolou

Měření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČRMěření emisí, ilustrační foto. Autor: MDČR

Čtvrtina vytipovaných aut v pražském provozu nesplnila při neplánované kontrole emisní limity, které přitom plnit měla. Nejčastějšími prohřešky byl špatný

Čtvrtina vytipovaných aut v pražském provozu nesplnila při neplánované kontrole emisní limity, které přitom plnit měla. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím motorem. Zejména v městech mohou taková vozidla výrazně zhoršit zdraví obyvatel.

Pilotní kontroly mobilního měření provedli experti Centra služeb pro silniční dopravu přímo na silnicích. Během tří měsíců zkontrolovali 444 vozidel, z nichž vytipovali 141, u kterých změřila emise. Z nich 33, tedy celkově přes 7% ze všech vozidel, nebylo technicky způsobilých k provozu.

Česko dlouhodobě neúspěšně bojuje s nešvarem, kdy si zejména majitelé dieselových vozů vymontují kvůli nákladnému čištění či výměně filtr pevných částic. To se projevuje pak na ovzduší. V minulosti se tématu věnoval například poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který protlačil například kontroly policií. K systémovému řešení, které by tento problém vyřešilo, se ale dosud nikdo nedostal.

Zatímco řada lidí obecně problematiku emisí a jejich vlivu na klimatické změny zlehčuje, emise pevných části mají vliv hlavně na lidské zdraví. „Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ říká docent Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky všechna vozidla, u kterých kontrola objevila závady, musí do 30 dní projít novu technickou prohlídkou kontrolující odstranění zjištěných nedostatků, je jim na tu dobu pozastavena technická způsobilost. „Z 33 zachycených vozidel se závadami absolvovalo 21 vozidel nové měření emisí v stanici měření emisí, z toho 5 vozidel opětovně nevyhovělo,“ dodal Jemelka.

Přestože první fáze pilotního měření probíhala pouze čtvrt roku a pouze v Praze, odhalila, že výrazné množství vozů na českých silnicích nesplňuje zákonné požadavky a zásadně tak přispívá ke znečištění ovzduší,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Proto chce stát rozšířit příští rok kontroly na celou republiku. „Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv. Současně bylo výzkumem Centra udržitelné mobility už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ dodal Brabec. Ministerstvo dopravy nakoupilo další dva přístroje na mobilní měření emisí.

Vedle mechanických poškození výfukové soustavy a kouřivosti motorů odhalila kontrola další závady spojené s řídicími jednotkami emisních systémů (ze zásuvky OBD) a také vozidla se signalizovanou chybou motoru.

Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i dalších aglomerace. Například jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě upozornilo, že jedním z hlavních problémů je provoz motorů se špatně udržovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic. „Od roku 2018 platí díky spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na STK nebo SME měří limitní hodnota kouřivosti, která je nově přísnější – 0,25 m-1, a spolehlivě tak odhalí vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu,“ uvedlo ministerstvo ve zprávě.

Jaké sankce hrozí při odhalení neplnění emisní normy? Oficiální odpověď MD

Obecně se jedná o porušení běžného přestupku za technický stav. Hlavním cílem je u vozidla omezit technickou způsobilost.

Jedná se zpravidla o naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Sankce podle § 125c odst. 5 písm. g) citovaného zákona č. 361/2000 Sb. se uloží pokuta ve správním řízení od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Popřípadě jsou splněny podmínky k projednání v řízení na místě je možné uložit pokutu do 2 000 Kč podle § 125c odst. 7 písm. a) citovaného zákona č. 361/2000 Sb.

Tagy filtr pevných částic měření emisí
103 komentářů