Liberecký kraj: tramvaj do centra Jablonce, rychleji do Prahy i soutěž na železniční dopravce

Motorový vůz řady 840 RegioSpider na trati u Frýdlantu. Foto: České dráhyMotorový vůz řady 840 RegioSpider na trati u Frýdlantu. Foto: České dráhy

V prioritách kraje je i elektrizace některých tratí nebo dobudování páteřních cyklotras

Deník Zdopravy.cz pokračuje v novém seriálu, ve kterém představuje programové priority v dopravě u nových vlád. Po Jihočeském kraji představujeme priority nového vedení Libereckého kraje.

V Libereckém kraji zůstávají ve vládě Starostové pro Liberecký kraj, kteří zůstanou v koalici s ODS, nově místo ANO a ČSSD budou jejich koaličními partnery Piráti. Dopravu bude mít na starost stávající náměstek hejtmana Jan Sviták. Ten se bude moci věnovat více dopravě než dosud: skončí jako starosta Prysku a současně přijde o oblast investic.

Kromě vylepšování silnic chce Liberecký kraj dál rozšiřovat jako jeden z mála regionů svého vlastního vnitřního autobusového dopravce, u vlaků naopak chystá soutěž na Jizerskohorskou železnici.

Text programového prohlášení v oblasti dopravy přinášíme v kompletním znění. Mezititulky jsou redakční.

Jan Sviták. Foto: Starostové pro Liberecký kraj

Jan Sviták. Foto: Starostové pro Liberecký kraj

Silnice

• Budeme podporovat maximální využití prostředků z evropských fondů 2021–2027 v oblasti rekonstrukcí a modernizace krajských silnic a výstavby nových důležitých úseků. Ve spolupráci s obcemi a městy připravíme projekty obchvatu Mimoně, nové napojení průmyslové zóny Liberec–Jih, nové silnice do Semil z nové trasy I/35, dokončení obchvatu Zákup nebo úseku Lomnice – Jilemnice.

• Do oprav a modernizace krajských silnic budeme investovat nejméně 500 mil. Kč ročně s cílem rychlejšího zlepšení jejich stavu. V rámci návrhu rozpočtu Libereckého kraje zajistíme minimálně 100 mil. Kč ročně, další zdroje budeme hledat v evropských fondech a státních dotačních titulech.

• Budeme dál usilovat o systémové řešení financování modernizace a oprav krajských silnic. Připravíme návrh novely zákona o spotřební dani z minerálních olejů s cílem zajistit pravidelný příjem do rozpočtu krajů určený na opravy, modernizaci a rozvoj sítě krajských silnic.

• Zajistíme ročně minimálně 125 mil. Kč na zimní a minimálně 140 mil. Kč na běžnou údržbu krajských silnic. Při zajištění údržby krajských silnic budeme hledat způsob efektivní spolupráce s městy a obcemi.

• Při stanovení systému zimní údržby (inertní posyp, solení a bezúdržbových úseků) budeme přihlížet k dopadům na životní prostředí.

• Stanovíme plán oprav krajských silnic, mostů a dopravních investic, projednáme ho s dotčenými městy a obcemi, zveřejníme ho a budeme tento plán důsledně dodržovat. Zpracujeme typové vzory použitých metod oprav podle dopravního zatížení silnic, při přípravě projektů budeme řešit sdružený postup mezi vlastníky infrastruktury.

• Budeme pokračovat v hodnocení stavu sítě krajských silnic a mostů z pohledu jejich dopravního významu a zatížení. Zohledníme také zajištění přístupu ke kulturním památkám, turistickým oblastem a s tím spojené infrastruktuře.

• Budeme podporovat obce a města při omezování zatížení tranzitní kamionovou dopravou a eliminaci jejich negativních dopadů na krajských silnicích.

• Každoročně zajistíme provedení nezávislého měření skutečného stavu krajských silnic a mostů a s výsledky tohoto monitoringu seznámíme veřejnost.

• Budeme jednat s obcemi o převodu méně významných silnic do jejich vlastnictví.

• Vytvoříme a zveřejníme elektronický pasport krajských silnic a veřejné zeleně (alejí) v jejich okolí, včetně návrhu plánu údržby a obnovy alejí (e-Pasport).

• Nadále budeme pracovat na optimalizaci chodu a prověření propojení krajských společností Silnice LK a KSS LK zajišťujících rekonstrukce, opravy a údržbu silnic ve vlastnictví Libereckého kraje. Zlepšíme komunikaci těchto společností s místními samosprávami.

• Podporujeme výstavbu silnice I/35 Turnov – Hradec Králové ve variantě vystřídaný třípruh ve schváleném severním koridoru, samozřejmě se zahrnutím podmínek obcí a měst na trase a se všemi opatřeními k omezení hluku a dalších dopadů stavby na obyvatele a životní prostředí.

• Budeme spolupracovat s ministerstvem dopravy na přípravě staveb nových silnic I. třídy v dopravně nedostatečně řešených trasách: obchvat České Lípy, Sosnová – Nový Bor, nová trasa I/13 mezi Českou Lípou a Děčínem, I/13 Krásná Studánka – Albrechtice – Frýdlant.

• Budeme podporovat zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, v rámci dotačního programu podpoříme technické a stavební úpravy v místech, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám.

Autobusová doprava a MHD

• Budeme pokračovat v projektu vnitřního autobusového dopravce Autobusy LK a využijeme ho i v dalších oblastech Libereckého kraje. Cílem je zajistit dopravu s nižšími náklady než za předpokladu situace ovládnutí trhu v kraji jedním dopravcem.

• Cena dopravního výkonu vnitřního dopravce bude každoročně externě kontrolována s ohledem na skutečné náklady. Cílem je srovnatelná cena v rámci kraje a ČR.

• Budeme pokračovat v obnově vozového parku a zajistíme kvalitní regionální autobusovou dopravu za příznivé a udržitelné ceny s důrazem na přepravu handicapovaných skupin obyvatel, ochranu životního prostředí a moderních informačních systémů pro cestující.

• Zmodernizujeme odbavovacího systém v rámci všech druhů veřejné dopravy s cílem využít moderní platební metody a umožnit využití výhod jednotného tarifu IDOL.

• Budeme dále jednat o zlepšení mezikrajského spojení se Středočeským krajem, Hradcem Králové a Ústím nad Labem, včetně tarifní integrace.

• Budeme intenzivně hledat nové cesty pro větší využívání veřejné dopravy, lepší dopravní obslužnost a koordinaci veřejné dopravy ve všech částech kraje, včetně další integrace vlakové i autobusové dopravy a rozvoje navazujících služeb. Základní dopravní obslužnost musí být zachována do každé obce kraje.

• V rámci schváleného Memoranda Liberec – Jablonec n. N. – Liberecký kraj bude Liberecký kraj dlouhodobě spolufinancovat provoz na tramvajové trati Liberec – Jablonec. Jsme připraveni jednat o podpoře projektu prodloužení tramvaje do centra Jablonce.

• Ve spolupráci s DPMLJ a. s., budeme hledat cestu k lepšímu využití kapacity příměstské a městské dopravy s cílem zefektivnit vynakládání veřejných prostředků.

• Při zajištění dopravní obslužnosti budeme preferovat moderní přepravní prostředky s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.

• Ve spolupráci s obcemi budeme pracovat na zlepšení křížení druhů dopravy z pohledu komfortu pro cestující a jejich bezpečnost i bezpečnost zaparkovaných dopravních prostředků (kolo – auto – autobus – vlak).

• Budeme podporovat dopravní spojení z okrajových částí kraje do krajského města s cílem zajistit dostupnost lékařské péče, vzdělávání, úřadů a dalších institucí.

Železniční doprava

• Budeme podporovat hledání trasy pro rychlé železniční spojení mezi Libercem a Prahou s dobou jízdy do 60 minut, Liberecký kraj zadá vlastní vyhledávací studii jako alternativu k řešení nabízenému ministerstvem dopravy a správou železnic.

• Budeme požadovat zrychlení vlaků na stávající trati a zahrnutí rychlíků Liberec – Praha do objednávky ministerstva dopravy s cílem zvýšit nabídku spojení do hlavního města.

• Zkvalitníme železniční dopravu v regionu dalším zavedením taktového spojení (odjezd vždy ve stejný čas) s cílem zrychlení spojení na trase Liberec – Česká Lípa pod 60 minut.

• Požadujeme elektrifikaci a zásadní zrychlení vlaků na trati Liberec – Turnov – Hradec Králové – Pardubice, Liberec – Děčín, Praha – Mladá Boleslav – Liberec – SRN/Polsko.

• Chceme zachovat provoz vlaků na všech místních železničních tratích a jednat o jejich postupné modernizaci, aby dokázaly konkurovat silniční dopravě.

• Kraj bude spolupracovat se Správou železnic při přípravě rekonstrukcí železničních stanic s důrazem na jejich bezbariérovost. Dalším cílem je zachování kapacity pro osobní i nákladní dopravu a možné využití nákladišť pro železniční nákladní dopravu.

• Podporujeme zlepšení lokálního přeshraničního dopravního spojení v Euroregionu Nisa, včetně rozvoje systému společné jízdenky EURO-NISA-Ticket. Ve spolupráci s německými a polskými partnery zavedeme další přeshraniční vlakové spojení.

• Nové smlouvy na železniční dopravce budeme i nadále uzavírat na základě veřejných soutěží, které se v Libereckém kraji osvědčily. Soutěže budeme připravovat včas, aby daly dopravcům možnost připravit nabídku modernizace vlaků, a budeme je vypisovat na delší období, abychom dopravce motivovali k investicím do obnovy vozového parku.

• Nové smlouvy s železničními dopravci budeme i nadále připravovat v úzké spolupráci se sousedními objednateli – zejména s Královéhradeckým, Ústeckým a Středočeským krajem. Budeme usilovat o spolupráci s ministerstvem dopravy při zajištění rychlíků.

• Jednáním s železničními dopravci budeme i nadále usilovat o zkvalitnění dopravy nasazením moderních, nízkopodlažních vozidel vybavených klimatizací za ekonomicky udržitelných podmínek.

• Zajistíme sjednocení vzhledu označníků zastávek v rámci IDS IDOL, zavedeme moderní informační technologie na významné zastávky v kraji a ve spolupráci s obcemi budeme na těchto zastávkách budovat bezbariérové přístupy do vozidel.

Cyklistická doprava

• Liberecký kraj ve spolupráci s obcemi převezme projekční přípravu a realizaci dokončení sítě regionálních cyklostezek, od páteřních cyklotras až po nové singltreky v regionu. Hlavním cílem bude podpora dobudování chybějících úseků cyklomagistrál Libereckého kraje, jako součásti dopravní sítě a základní obslužnosti Libereckého kraje.

• Vyřešíme převody páteřních cyklostezek do majetku Libereckého kraje a zajistíme jejich pravidelnou údržbu.

Ostatní

• Budeme iniciovat realizaci pilotních projektů v rámci ekologické veřejné dopravy s využitím technologií hybridů, elektrobusů a vodíkového pohonu.

• Provedeme analýzu fungování společnosti KORID LK ve vztahu k odboru dopravy Libereckého kraje a stanovíme rozdělení pracovních činností a kompetencí.

• Připravíme pravidla pro pravidelnou každoroční valorizaci cen jízdného v závislosti na nákladech na veřejnou dopravu v kraji.

Tagy dopravní priority krajů Liberecký kraj seznam
112 komentářů