Křeček, koroptev a obec Pustiměř. SŽ musí doplnit dokumentaci k trati Vyškov – Nezamyslice

Vizualizace stanice Nezamyslice po modernizaci. Pramen: SŽVizualizace stanice Nezamyslice po modernizaci. Pramen: SŽ

Mezi Vyškovem a Ivanovicemi na Hané se nová trať zcela odchýlí od současné tratě.

Správa železnic musí dopracovat posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro část stavby nové dvoukolejné trati Brno – Přerov v sedmnáctikilometrovém úseku mezi Vyškovem a Nezamyslicemi. Proti záměru se vyslovila především obec Pustiměř (námitky vizte níže), přes jejíž katastr má trať vést. SŽ se také musí detailněji zabývat migrační prostupností nové trati, zejména s ohledem na křečky a koroptve. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení.

Sice jde o modernizaci současné jednokolejné tratě, ale de facto je to novostavba dvoukolejné tratě s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Mezi Vyškovem a Ivanovicemi na Hané se nová trať zcela odchýlí od současné a povede jižně od Pustiměře a jižně od silnice, která spojuje obec s Ivanovicemi. Dálnici D46 překoná tunelem, který má být dlouhý téměř půl kilometru.

Nejen kvůli námitkám Pustiměře musí Správa železnic aktualizovat hlukovou studii, zpracovat rozptylovou studii pro dobu výstavby, detailněji posoudit dopad na krajinný ráz s ohledem na požadavky Pustiměře, podrobněji rozpracovat biologické hodnocení s ohledem na migrační prostupnost tratě pro zvířata a udělat hydrogeologický průzkum.

Posudek EIA už sice modernizace tratě před řadou let získala, ale od té doby se výrazně změnily technické parametry tratě i její trasa, a ministerstvo životního prostředí si proto vyžádalo nový posudek, který železničáři odeslali loni v říjnu. Správa železnic už přitom má zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podle loňského vyjádření mluvčího Jana Nevoly se počítá se stavbou v letech 2026 až 2031. Původně plánovaná trasa se měla více držet dnešní trasy, což by však znamenalo výrazné rychlostní propady.

Studie proveditelnosti, podle níž se modernizace téměř 90 kilometrů dlouhé tratě připravuje, vznikla už v roce 2015. A i když přípravu nebrzdí žádní aktivisté, Správa železnic postupně posunula plánované zprovoznění až za rok 2030. Do té doby se budou cestující potýkat nejen s dlouhými cestovními dobami. Jednokolejná trať a zcela vyčerpaná kapacita je také důvodem, že od roku 2006 nejezdí mezi Brnem a Vyškovem osobní vlaky, takže ve špičce jezdí po přeplněné dálnici D1 každých deset minut autobusy. Nová kapacitní trať by přinesla výrazné zrychlení cestovní doby, pravidelnější jízdní řád a výrazně komfortnější dopravu. Z pěti úseků by se měly začít stavět nejdříve v roce 2025 ty mezi Přerovem a Kojetínem a Kojetínem a Nezamyslicemi.

Obec Pustiměř sděluje, že (dlouhodobě) nesouhlasí s předloženým záměrem, požaduje předmětný záměr posoudit dle zákona a udává následující důvody:
– Původní trasa záměru přes katastrální území Pustiměř neprochází, zatímco nová trasa je
přes katastr obce vedena významným způsobem.
– Liniová stavba bude mít za následek významnou fragmentaci krajiny katastru obce. Jedna
liniová stavba v podobě dálnice D46 se zde nachází. V oznámení není dle obce dostatečně
řešena kumulace těchto dvou dopravních liniových staveb.

Výběr ze závěrů zjišťovacího řízení

– aktualizovat hlukovou studii; zohlednit všechny relevantní požadavky a připomínky, (mj. ve smyslu požadavku obce Pustiměř a ministerstva životního prostředí),

– zpracovat rozptylovou studii pro období výstavby záměru a vyhodnotit v ní vliv na kvalitu ovzduší, zahrnutí jak liniových zdrojů (automobily v rámci výstavby), tak plošných zdrojů (např. deponie, vlastní zemní práce) a recyklačních linek,

– zpracovat detailnější posouzení vlivu na krajinný ráz s ohledem na obec Pustiměř (mj. ve smyslu požadavku obce Pustiměř), resp. s důrazem na vyhodnocení nového úseku trati, včetně provedení vizualizace,

– detailněji rozpracovat biologické hodnocení, zejména s důrazem na migrační prostupnost nové trati a výskytu zvláště chráněných druhů křečka polního (Cricetus cricetus) a koroptve polní (Perdix perdix),

– z hlediska ochrany povrchových a podzemních zpracovat hydrogeologický průzkum. Detailněji specifikovat monitoring podzemních vod. Dokumentaci EIA zpracovat s ohledem na relevantní připomínky z obdržených vyjádření týkající se ochrany vod, včetně návrhu opatření zabraňujících, případně kompenzujících ovlivnění vodních zdrojů.

s využitím ČTK

Tagy Brno - Přerov EIA Správa železnic Vyškov - Nezamyslice
101 komentářů