Buď celý v tunelu, nebo raději vůbec. Suchdol i Dolní Chabry tvrdě ostřelují Pražský okruh

Mimoúrovňová křižovatka Přední Kopanina, odkud má pokračovat Pražský okruh k Suchdolu. Foto: okruhprahy.czMimoúrovňová křižovatka Přední Kopanina, odkud má pokračovat Pražský okruh k Suchdolu. Foto: okruhprahy.cz

Podle radnice nesmí být tunel budován hloubenou metodou. Zvážit by se také opět měla severní varianta.

Minulý týden bylo ukončeno podávání připomínek v rámci řízení o vlivu na životní prostředí (EIA) u části Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí na severozápadě Prahy.

Úseky okruhu 518 a 519 řeší ministerstvo životního prostředí v rámci EIA dohromady. Zatímco městská část Praha 6 požaduje jen budoucí regulaci dopravy a magistrát své připomínky definoval pouze v dílčích úpravách, městské části Suchdol a Dolní Chabry vystoupily proti stavbě se zásadními výhradami. Oběma totiž plánovaný okruh přímo prochází, a současný projekt atakují z několika směrů.

Klíčový je zejména požadavek obou městských částí na kompletní vedení trasy v tunelu, který navíc podle suchdolské radnice nesmí být budován hloubenou metodou z povrchu, ale ražbou.

Suchdol rozporuje celou dokumentaci k EIA a požaduje její přepracování. „Je silně tendenční, vykazuje mnoho nedostatků a neprokazuje přínos záměru pro udržitelný rozvoj společnosti a městské části,“ píše se v zaslaných připomínkách, které čítají desítky stran.

Plán trasy úseku 518 Pražského okruhu mezi Ruzyní a Suchdolem. Foto: ŘSDÚsek pražského okruhu Suchdol - Březiněves. Pramen: ŘSD

Dokumentace podle radnice počítá na rok 2030 s dostavbou a provozem řady jiných dopravních staveb, jako je třeba paralelní ranvej ruzyňského letiště, což je však podle ní nereálné a podklady predikující dopravní zatížení jsou tak „prakticky nepoužitelné“.

Městské části se zejména nelíbí, že projekt v sobě zahrnuje jak tranzitní, tak místní dopravu. Je totiž zařazen do evropské sítě TEN-T jako spojnice Istanbulu s Berlínem. „Je přece nelogické, aby lidé z Bohnic či Kobylis jezdili do Dejvic po dálnici přes přírodní park Draháň – Troja,“ píše se v připomínkách.

Místo toho navrhují pro propojení Prahy 6 a 8 nový most přes Vltavu blíže centru a také stavbu nového tramvajového spojení mezi Dejvicemi a Bohnicemi. S tím město sice počítá, projekt však už nepatří mezi priority a kvůli tunelu bude velmi nákladný.

„Noclehárny nechceme“

Podle radnice bude okruh také spíše než tranzitu sloužit k usnadnění dojíždění Středočechů do Prahy, s čímž ovšem nesouhlasí. Podle ní to degraduje středočeské obce na „pouhé noclehárny“ a stát by měl usilovat o to, aby lidé nedojížděli do Prahy vůbec.

Praha 6 klade podmínky pro dostavbu Pražského okruhu. Chce omezit vjezd Středočechů

Další připomínky se týkají vedení okruhu městskou zástavbou, což údajně znehodnocuje jejich území. „Výstavba a provoz transevropské dálnice by představovaly zásadní konflikt s přírodou, krajinou, kulturními a civilizačními hodnotami,“ pokračuje městská část Suchdol.

Pozitivní vlivy okruhu prezentované v dokumentaci považuje městská část za tendenční a nepravdivé. Zejména zmiňuje očekávané odlehčení dopravy v centru Prahy, kterému nevěří a předpokládá spíš indukční efekt, který automobily do města přitáhne.

Mapu nárůstu / poklesu dopravních intenzit v roce 2030 po dokončení Pražského okruhu. Zdroj: EIA

Díky novému přivaděči Rybářka totiž vznikne atraktivní spojení do Dejvic, do centra a k tunelu Blanka. Suchdolem tak povede nejkratší radiála mezi vnějším a vnitřním okruhem.

Prezentovat dálniční průtah 518 a 519 pouhých 6 km od centra jako řešení kritické dopravní situace je naprosto scestné a svědčí o nedostatečných znalostech dávno známého jevu dopravní indukce, aktuálních trendů a poznatků v oblasti udržitelné městské mobility a dopravního chování obyvatel,“ tepe do dokumentace EIA Suchdol.

Vyvrácení „ažbudeokruhismu“. Nová dálnice na severu Prahy zvýší dopravu i na magistrále

Městská část místo toho doporučuje snižování poptávky po dopravě, přesun k udržitelným druhům dopravy, jako je MHD, cyklistika a sdílená mobilita a také přechod na ekologická a prostorově úspornější vozidla.

Stres vyvolaný radikálním zásahem do života místních obyvatel může u citlivých jedinců vést k rozvoji řady nemocí, zejména kardiovaskulárního systému,“ obává se Suchdol.

Vraťme se k severní variantě

Připomínky také na několika stranách zpochybňují dokumentaci k vlivu na krajinný ráz, který Suchdol považuje za „devastující“. Vybízí tak k přehodnocení samotného vedení úseku okruhu a možnému návratu k severní variantě, kterou považuje za levnější a bezproblémovou.

Požadujeme posouzení více variant pro tranzitní a regionální dopravu v severozápadním segmentu včetně varianty regionální, tzv. severní.

S dokumentací k EIA tak městská část v připomínkách zásadně nesouhlasí a požaduje její dopracování včetně prověření jiných variant řešení. Zmíněné vedení trasy okruhu v tunelu požaduje v celém úseku katastrálních území Horoměřice, Lysolaje a Suchdol.

Mezi dalšími požadavky je například zrušení křižovatek Horoměřice a Rybářka i stejnojmenného přivaděče, který má nahradit nový tunel Kamýcká. MÚK Suchdol chce pak radnice posunout minimálně o 200 metrů dál od obytné zástavby a vybudovat kolem ní další protihlukové valy a zalesnění.

Nově žádá posoudit vlivy chystané tramvajové trati Podbaba – Suchdol s terminálem Výhledy. U ní se má zvážit pokračování směrem na Horoměřice a terminál Dlouhá míle, kde se napojí na dokončovanou trať z Dědiny a chystanou železnici na letiště.

Náčrtek budoucí tramvajové tratě Podbaba - Suchdol. Pramen: IPR

Prověřit se má i vliv zvažované tramvajové trati Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy, či Kobylisy – Zdiby. Pozornost se má věnovat také chystanému aglomeračnímu okruhu mezi dálnicemi D7 a D8 a železnici na letiště a do Kladna, či VRT Praha – Lovosice. Právě na tyto stavby se podle městské části může doprava přesunout a potřebnost okruhu to může značně ovlivnit.

Suchdol důrazně požaduje také nové stezky pro chodce a cyklisty a výstavbu městského bulváru. Ulice Kamýcká, Roztocká a Podbabská se podle radnice mají proměnit na městské třídy s cyklostezkou a pěší promenádou podél Vltavy.

Dolní Chabry chtějí také tunel

Připomínky k projednání posudku EIA zaslané městskou částí Dolní Chabry jsou podobně rozsáhlé jako ty ze Suchdola a ve většině bodů totožné.

Radnici vadí zejména to, že Pražský okruh podle ní fakticky není obchvatem, ale průtahem hlavním městem. „Realizace tohoto dálničního průtahu by měla velmi negativní dopady na cca 100 000 lidí na severu a východě Prahy,“ domnívají se Chabry. Stejně jako Suchdol upozorňují na údajný rozpor s Politikou územního rozvoje Prahy a dalšími dokumenty a stejně tak považují za nežádoucí usnadnění dojíždění ze středních Čech do metropole.

Oba připomínkové dokumenty používají stejné formulace a odkazují na totožné studie s obdobnými argumenty. Ve svých požadavcích v případě schválení EIA pak Dolní Chabry požadují vypuštění MÚK Čimice a MÚK Ústecká z projektu a vedení trasy v katastrálního území Čimic, Dolních Chaber a Zdib v tunelu.

Další požadavky jsou opět totožné s těmi suchdolskými, městská část navíc požaduje pod zem převést i vedení vysokého napětí a celkovou rekonstrukci kanalizací.

Magistrát žádá rozšířit soutěž

Vyjádření pro EIA u této části okruhu schválili minulý týden na mimořádném jednání i magistrátní radní. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by podle vedení metropole mělo zvážit prodloužení tunelů, výsadbu izolační zeleně či omezení vlivu výstavby u Drahaňské rokle.

Nad rámec studie magistrát doporučil například v maximální míře zakrýt zbývající otevřené části mimoúrovňové křižovatky Rybářka u Vltavy. Má prověřit také vedení přivaděče do stejnojmenného tunelu tak, aby byl co nejdále od obytné zástavby.

ŘSD již v červnu oznámilo, že do konce roku vypíše architektonickou soutěž na most přes Vltavu. Magistrát nyní požaduje, aby se soutěž rozšířila i na rozsáhlou estakádu, která na něj bude přes Drahaňské údolí navazovat.

ŘSD chystá architektonickou soutěž na podobu Suchdolského mostu

Žádost o posouzení vlivu dvou částí Pražského okruhu podalo ŘSD letos v srpnu. Oba úseky mají měřit dohromady asi 15,1 kilometru, podle nynějších odhadů by měly vyjít celkem na zhruba 26 miliard korun. Podle podkladových materiálů ke stavebním projektům chce ŘSD uvést oba úseky do provozu v roce 2030.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů, v současnosti je v provozu zhruba polovina. Příští rok plánuje ŘSD zahájení stavby úseku mezi Běchovicemi a D1, označovaného jako úsek 511. Ten bude měřit 12,6 kilometru. Do konce letošního roku chce získat stavební povolení.

Tagy D0 518 Ruzyně - Suchdol D0 519 Suchdol - Březiněves Dolní Chabry Magistrát hlavního města Prahy Pražský okruh ŘSD stanovisko EIA Suchdol
236 komentářů