Metro D v detailech: Ražba 35 metrů pod povrchem i první stanice v oblouku

Stanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR Praha

Součástí stavby bude o propojení s metrem C.

V Praze dnes slavnostně začala první etapa stavba nové trasy metra D. Ta je podle Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) nejnáročnější částí celé trasy, její výstavba potrvá do roku 2029. Přinášíme základní přehled, co vše se nyní bude v rámci největší pražské dopravní stavby této dekády stavět a jaké kroky budou následovat.

První úsek I.D1a Pankrác – Olbrachtova

Stavba prvního úseku trasy D bude probíhat na celkem šesti lokalitách označovaných jako PAD1b, PAD2, PAD4, VO-OL, OL1 a OL2 (PAD = Pankrác D, VO-OL = větrací objekt Olbrachtova, OL = Olbrachtova), které jsou rozloženy kolem ulice Na Strži od nájezdové rampy na ulici 5. května ve směru do centra až po křižovatku ulic Na Strži a Antala Staška. Na čtyřech z těchto lokalit (PAD1b, PAD4, VO-OL a OL1) DPP prováděl od června 2019 geologický průzkum, zhotovitelé na něj navážou samotnou stavbou prvního úseku trasy D. Hlavními lokalitami, ze kterých budou probíhat ražby tunelů a stanic, budou PAD1b, VO-OL a OL1.

Ražby v tomto úseku trasy D budou zhotovitelé realizovat novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Tato metoda byla při výstavbě pražského metra poprvé použita v 90. letech při ražbě levého jednokolejného traťového tunelu mezi stanicemi Kolbenova a Hloubětín v rámci prodloužení trasy B (úsek IV.B), naposledy pak při stavbě prodloužení trasy A z Dejvické do stanice Nemocnice Motol.

Metro D, vedení linky. Pramen: DPP

Metro D, vedení linky.
Pramen: DPP

V rámci první etapy stavby zhotovitelé postaví dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční traťové tunely, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojku mezi tratěmi C a D, a v neposlední řadě několik eskalátorových tunelů pro výstupy do vestibulů. Z provozního pohledu (staničení) bude první úsek trasy D měřit 1,3 kilometru, nicméně bude v této etapě potřebné vyrazit celkem téměř tři kilometry tunelů, což představuje cca 300 tisíc m3 rubaniny. To je téměř stejný objem jako má vodní nádrž Džbán.

Pankrác D – největší stanice „Déčka“ a tři prvenství

Pankrác D bude jednolodní přestupní stanice s bočními nástupišti. Bude to největší stanice na celé trase D a bude mít hned tři prvenství v rámci pražského metra: bude to první přestupní stanice ražená NRTM, první jednolodní přestupní stanice a první přestupní stanice s bočními nástupišti. Ražby stanice budou probíhat ze dvou směrů, z lokality PAD1b a VO-OL, vestibuly budou hloubené ze stavební jámy v lokalitě PAD2, ve které dnes slavnostně začala stavba metra D. Kolejiště bude v hloubce 33 metrů pod povrchem. Za samotnou stanicí směrem k Náměstí Bratří Synků bude navazovat kromě traťového také tunel obratových kolejí dlouhý 168 metrů a technologický tunel pro vzduchotechniku a její strojovnu. Kromě toho zde zhotovitelé vyrazí a vybudují přestupní tunel na trasu C, který bude ústit do jižního čela stávající stanice Pankrác C a dva výstupy, které povedou do vestibulů Arkády a Gemini.

Mezistaniční tunel a spojka mezi trasami D a C

Ze stanice Pankrác D povede traťový tunel směrem ke stanici Olbrachtova. Délka tohoto úseku je 675 metrů. První část, necelých 400 metrů bude vedena jako dvojkolejný traťový tunel, od ústí spojky mezi trasami D a C pak jako dva jednokolejné tunely až do stanice Olbrachtova. Za stanicí Pankrác D směrem do Krče zhotovitelé vybudují odstavný tunel, který bude sloužit pro odstavení posilových vlaků nebo souprav se závadou. Na odstavný tunel bude navazovat technologický tunel pro vzduchotechniku a její strojovnu, zakončen bude šachtou s větracím objektem na povrchu.

Do doby, než trasa D bude mít vlastní depo Písnice, automatické vlaky pro linky D i C bude DPP vypravovat ze stávajícího depa Kačerov. K tomu bude primárně sloužit spojka mezi tratěmi D a C, kterou zhotovitelé vybudují v této etapě. Spojka měří bezmála půl kilometru (468 metrů), na této vzdálenosti překonává výškový gradient 15 metrů mezi tratěmi D a C. Na lince C bude spojka ústit do odbočky, která byla na jižní straně stanice Pankrác C vybudována již v 70. letech minulého století a počítalo se s ní pro napojení budoucí trasy D.

Využití tunelů z geologického průzkumu

Ražby mezistaničních tunelů budou probíhat z lokality VO-OL v hloubce cca 35 metrů pod povrchem. Ve směru na Pankrác zhotovitelé navážou na dílo vytvořené během geologického průzkumu a vyrazí tunel v plném profilu až k patě stanice Pankrác D. Současně s tím budou probíhat ražby traťových tunelů i opačným směrem ke stanici Olbrachtova. Zhotovitelé zde vyrazí tunely v celkové délce 1 908 metrů. Právě v lokalitě VO-OL už v těchto dnech začaly první ražby trasy D.

Závěrečnou část prvního úseku I.D1a metra D představuje stanice Olbrachtova. Je tvořena dvěma staničními tunely v oblouku s vnitřními nástupišti, mezi kterými budou tři propojky. Ze severní a jižní propojky budou současně vést výstupy na povrchu do dvou vestibulů. Jižní vestibul bude situován na rohu ulic Na Strži a Antala Staška, severní pak na rohu ulic Na Strži a Jeremenkova.

Olbrachtova – první stanice pražského metra s nástupišti v oblouku

Součástí stanice bude také technologický tunel pro vzduchotechniku a další zařízení nutné pro chod stanice. I Olbrachtova bude mít několik prvenství – bude to první ražená dvojlodní stanice v pražském metru a bude první s nástupišti v oblouku tratě.

Fáze výstavby prvního úseku I.D1a Pankrác – Olbrachtova

V první fázi výstavby úseku Pankrác – Olbrachtova v letošním a příštím roce budou na jednotlivých lokalitách probíhat přeložky inženýrských sítí, na které pak naváže hloubení přístupových šachet nezbytných pro ražbu samotných stanic metra. Z lokality VO-OL budou současně probíhat ražby tunelů mezistaničního úseku oběma směry, z lokality PAD1b pak ražba cca 142 metrů dlouhého přístupového tunelu potřebného pro výstavbu samotné stanice Pankrác D.

Ve druhé fázi v letech 2024 a 2025 budou probíhat ražby obou stanic, tj. Pankrác D (z lokalit PAD1b a VO-OL) a Olbrachtova (z lokalit VO-OL a OL2) a hloubení stavebních jam potřebných pro výstavbu budoucích vestibulů (lokality PAD2, OL1 a OL2). Současně budou dokončeny ražby tunelů mezistaničního úseku včetně spojky mezi trasami D a C. Kromě toho začnou ražby eskalátorových tunelů.

Ve třetí fázi výstavby budou probíhat betonáže definitivního ostění tunelů a stanic metra, budování hloubených vestibulů stanic a dokončování všech vnitřních konstrukcí nezbytných pro montáž technologií potřebných pro provoz metra.

V závěrečné fázi, v letech 2028 a 2029 budou zhotovitelé instalovat veškeré technologie, provedou povrchové úpravy v okolí budoucích stanic, včetně sadových úprav, tj. výsadby keřů a stromů. Na jednotlivých lokalitách nechá DPP vysázet celkem 141 nových vzrostlých stromů s obvodem kmene minimálně 12–18 cm a se zapěstovanou korunou, dále 7 028 listnatých nízkých keřů a 3 675 trvalek, okrasných trav a cibulovin. Na konci roku 2029 DPP předpokládá zprovoznění trasy D pražského metra.

Otevření 2029

Na první etapu naváže druhý úsek, označovaný jako I.D1b, Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory. Veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto úseku DPP vyhlásí v nejbližších týdnech, přičemž stavbu plánuje zahájit na podzim 2023. V rámci této fáze vzniknou tři stanice: Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory a tři mezistaniční tunely, počínaje tím za stanicí Olbrachtova. Třetí v pořadí by se měl začít stavět úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, tj. I.D3 Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru, s předpokladem zahájení na konci jara 2024. Jako poslední DPP plánuje na podzim 2025 zahájit výstavbu úseku I.D2 Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také samotné depo pro vlaky linky D. Dokončení a zprovoznění všech úseků DPP předpokládá na podzim 2029.

Celková provozní délka: 10,6 kilometru
Trasa: Náměstí Míru – Depo Písnice
Počet stanic: 10 – Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác D, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.
Celkové předpokládané budoucí náklady na výstavbu celé trasy D: 97,79 miliardy korun

Jak šel čas s metrem

Druhá polovina 60. let – první koncepce trasy metra D
1983 – poslední zpracovaná dokumentace, ve které je trasa metra D ještě vedena zhruba ve stopě pravobřežní tramvajové trati z Modřan na Palackého náměstí a větvení trasy C s odbočkou z Pankráce směrem do Krče a na Lhotku
1991 – první studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později prodloužena na Nové Dvory
1992 – studie alternativní dopravy a variantní studie vedení provozních úseků metra D
1993–2001 – stagnace přípravy metra D vzhledem ke změnám priorit, zejména prodloužení linky C do Letňan
2001 – podrobné prověření úseku I.D Nové Dvory – Náměstí Míru ve variantě klasického metra z důvodu připravovaného vyhlášení stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy
2004–2006 – zpracovány další variantní srovnávací studie metra D se zaměřením na alternativu lehkého metra
2010–2011 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA; první koncepce metra D s novým dopravním systémem s automatickým provozem; vedení trasy a poloha stanic územně stabilizována a promítnuta do procesu změny územního plánu hl. m. Prahy
2012 – vydání EIA
2014 – úspěšně završeno územní řízení, územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice nabylo právní moci v červenci 2014
2015 – dokončena Studie proveditelnosti
2016 – vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
2017 – zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby; studie fázování výstavby
2018 – zahájení příprav výtvarných soutěží na všechny stanice v úseku I.D
2019 – v červnu zahájen geologický průzkum metra D; sněmovním tiskem č. 191 vešla
v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb. (o drahách), umožňující automatický provoz metra; územní rozhodnutí pro celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) na konci roku 2019 prodlouženo o pět let; 30. prosince 2019 podána žádost o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory
2020 – v lednu vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova; v dubnu prodloužení EIA do listopadu 2024 a v červnu změna vyhlášky 177/1995 umožňující automatický provoz metra
2021 – vysoutěžení zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace pro stavbu prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác D – Olbrachtova
24. 3. 2022 – DPP získal pravomocné stavební povolení

Více informací o metru D je k dispozici na webových stránkách DPP.

(Zdroj: tisková zpráva DPP)

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro D
36 komentářů