Je tu další novela na urychlení staveb. Zavede kauce za odvolání 25 tisíc korun

Výstavba D3 severně od Českých Budějovic. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVýstavba D3 severně od Českých Budějovic. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Sotva jedna novela zákona o urychlení výstavby (416/2009) nabyla v září účinnosti, přispěchalo ministerstvo dopravy s další výraznou změnou stejného

Sotva jedna novela zákona o urychlení výstavby (416/2009) nabyla v září účinnosti, přispěchalo ministerstvo dopravy s další výraznou změnou stejného zákona (a řady souvisejících). Podobně kontroverzní novelu poslalo aktuálně do meziresortního řízení.

Zatímco první změna umožňuje stavbu i na pozemku, který ještě není s majitelem vypořádán, jen u vyjmenovaných dopravních staveb, nová změna tento institut (takzvaná předběžná držba) rozšiřuje fakticky na všechny energetické stavby. Podobně jako u dopravních staveb dostanou i u energetických staveb příslušní pracovníci možnost vstupovat na cizí pozemek za účelem měření a průzkumných prací.

Zásadní novinkou je i to, že každé odvolání proti umístění i povolení infrastrukturní stavby bude zpoplatněno 25 tisíci korunami. Pokud dotyčný s odvoláním neuspěje, peníze zmizí v nenávratnu, když uspěje, dostane peníze zpět. Kauce ve výši deset tisíc korun bude i u odvolání proti každému závaznému stanovisku, například kraje nebo hygieny. „Touto úpravou zamezíme zneužívání tohoto institutu, které v některých případech vede k nesmyslnému oddalování zahájení staveb i o více než rok,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Taková kauce nicméně naráží na ústavní princip, že se každý může domoci spravedlnosti bez ohledu na svou finanční situaci. Chudý člověk proto bude moci podat odvolání bez kauce, bude ovšem muset prokázat úřadům svou chudobu.

Novela zároveň omezuje působnost zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud bylo u záměru provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), považuje ministerstvo dopravy za nadbytečné tento záměr znovu posuzovat a vydávat další závazná stanoviska, povolení či souhlasy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. „Navrhuje se proto v případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, umožnit realizaci stavby i bez těchto dalších povolení či souhlasů, respektive nepodmiňovat vydání rozhodnutí podle stavebního zákona závaznými stanovisky podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ píše se v důvodové zprávě. Pro vydání závazných stanovisek ke stavbě se pak nově zavádějí lhůty, které dosud neexistovaly. Základní lhůta má být maximálně 30 dnů, ve zvlášť složitých případech 60 dnů. Pokud to úřady nestihnou, bude se předpokládat jejich souhlas.

Novinkou má být také vytvoření celorepublikového územního rozvojového plánu. Tento nový nástroj stanoví plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Plán bude schvalovat vláda, starat se o něj bude nově vzniklá státní projekční kancelář. Mělo by se tím předejít například situacím, kdy stavbu brzdí absence krajských zásad územního rozvoje.

Návrh také upravuje problematiku rušení přejezdů a stanoví konkrétní kritéria, při jejichž splnění se zrušení přejezdu povolí.

Některé novinky plynoucí z návrhu MD k zákonu 416/2009 Sb.

– pro vybrané stavby infrastruktury nebudou dále nutná stanovisko a
povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

– kdokoliv se bude chtít odvolat proti stavebnímu povolení
infrastrukturní stavby, bude muset složit kauci ve výši 25 000 Kč a
dalších 10 000 Kč za každé závazné stanovisko, které napadá (v případě
zamítnutí odvolání kauce propadá)

– zrychlený a usnadněný postup vyvlastňování se použije na mnohem
širší okruh staveb (prakticky veškerá energetická infrastruktura)

– některé stavby (zejména tzv. přípolože, tedy podzemní stavby kolem
silnic) nevyžadují stavební povolení ani stanovisko památkářů

– jde-li o stavbu, která se má uskutečnit v obvodu dvou nebo více
stavebních úřadů, vede řízení ten stavební úřad, u kterého byla podána
žádost ( = kterého si vybere stavebník)

Tagy 416/2009 Sb. Ministerstvo dopravy novela zákon o urychlení výstavby
26 komentářů