LOT 3a leaderboard

Duel: Strojvedoucí kritizuje poměry na koridoru v Radotíně, SŽ přiznala chybnou návěst

Radotín. Pramen: Správa železnicRadotín. Pramen: Správa železnic

"Je neuvěřitelné, že SŽ není schopna osadit návěstidla a správně návěstit rychlosti pro vlaky na své vlastní infrastruktuře."

Strojvedoucí Antonín Sehnal píše pro deník Zdopravy.cz o chybách a rizicích, která se vyskytují na koridorovém úseku v pražském Radotíně. „Jsem přesvědčen, že tyto popsané skutečnosti ovlivňují bezpečnou jízdu vlaku do takové míry, že by mohlo zcela vážně dojít až ke vzniku mimořádné události,“ píše Sehnal. Dodal rovněž obrázky a popisky k nim. Deník Zdopravy.cz níže přináší i reakci Správy železnic.

Zátěž pro strojvedoucí a riziko chyb

Od dnešní půlnoci (článek byl psán ve středu 8. září, pozn. red.) byla zprovozněna část kolejiště na aktuálně rekonstruovaném úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín. Jako jeden z prvních strojvedoucích jsem předmětný úsek pojížděl a nestačil jsem se divit. Zarazilo mne, kolik bezpečnostních problémů se na této – zcela nové – trati nachází.

Problémy pro lepší pochopitelnost sepíši postupně a co nejsrozumitelněji:

Před nově umístěnou a v současnosti dokončovanou zastávkou Praha-Velká Chuchle je nově umístěno místo, které musí strojvedoucí projet se staženým sběračem. Problémem je, že toto místo je zcela nebezpečně umístěno velmi těsně před návěstidlem, a strojvedoucí se tak musí soustředit na dva zásadní úkony současně: zastavit u návěstidla a respektovat jízdu se staženým sběračem (obrázek 1). V případě projetí návěstidla mohou být ohroženy vlaky na sousedních kolejích a také uživatelé na následujícím „legendárním a nekonečně zavřeném“ chuchelském přejezdu. Při nerespektování návěsti ke stažení sběrače může být vážně poškozeno zařízení vlaku nebo ohroženi pracovníci, kteří by pracovali na vypnuté části trolejového vedení. Průjezdem tohoto místa se zvednutým sběračem propojí zdvižený sběrač napájený a nenapájený úsek a je tak možné elektrickým proudem ohrozit pracovníky, kteří pracují na vypnuté části vedení.

Další problém spočívá v tom, že toto místo jízdy se staženým sběračem je umístěno tak nevhodně, že vozidla běžně jezdící na této trati (elektrické jednotky 471 jedoucí jednoduše nebo i spojené, řídící vozy sysel s rekonstruovanými patrovými vozy, jednotky pendolino, aj.) by se v případě zastavení u návěstidla nemohla již rozjet, neboť jejich sběrače by se nacházely přímo pod místem, kde je nařízeno jejich stažení (příloha > obrázky 2a, 2b). Některé vlaky tam tedy v budoucnu uváznou. Zastavit dříve a nechat si rezervu před návěstidlem není možné, neboť předpisy SŽ strojvedoucímu přímo nařizují dojet až 10 metrů před návěstidlo (konkrétně článek 747 přepisu SŽ D1).

Do očí bijící rovněž je, že SŽ sice strojvedoucímu dává vědět o tom, že toto místo bude nutné projet se staženým sběračem, avšak používá k tomu návěst, která má zcela jiný účel a význam (obrázek 3). Tuto návěst tedy SŽ používá v rozporu s vlastním předpisem a strojvedoucímu přikazuje očekávat něco, co je pak zcela jinak. Správný význam má být „Připravte se ke stažení sběrače“, avšak na trati je umístěna návěst „Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy“, čili návěst s diametrálně odlišným významem, říkající strojvedoucímu zcela něco jiného, než ve skutečnosti následuje a na co by měl strojvedoucí poté adekvátně reagovat.

V této věci je zcela nepochopitelné to, že o několik málo stovek metrů dál se nachází vhodné místo, kam by bylo možné zcela jednoduše umístit ono popisované svízelné místo, které strojvedoucí musí projet se staženým sběračem.

Dalšími bezpečnostními problémy je označení míst, kde má jet strojvedoucí sníženou rychlostí, takzvané pomalé jízdy. V písemných rozkazech pro vlaky jsou uvedeny tyto pomalé jízdy na místech, kam se vlak za žádných okolností nemůže dostat. V případě jízdy ze stanice Praha-Krč do zastávky Velká Chuchle je to místo, kam je v současné době zakázán vjezd vlakům, neboť se jedná o vyloučenou kolej, označenou návěstí „Stůj“ a navíc již z části snesenou (s již vytrhanými kolejemi). SŽ tak zcela zbytečně a nelogicky upozorňuje strojvedoucího na místo, kam se s vlakem v žádném případě nemůže dostat (není to technicky možné) a zbytečně tak odvádí pozornost strojvedoucího. Ono totiž každým zápisem v písemném rozkaze pro vlak označení tohoto místa zabírá určitý prostor a ve výsledku se tak písemný rozkaz stává pro strojvedoucího silně nepřehledným (obrázek 7).

Obdobně se tato situace opakuje i ve stanici Praha-Radotín, kde je strojvedoucímu oznámeno místo se sníženou rychlostí, kam se také s vlakem nemůže vůbec dostat, neboť toto místo se nachází na nezatrolejované koleji předávacího kolejiště Cementárny Radotín, kam běžný vlak nemá žádný přístup (obrázek 5). Stejně jako v předchozím případě je tato informace pro strojvedoucího zcela zbytečná a pouze odvádí jeho pozornost.

Na celé stavbě je také mnoho dalších „drobných“ nepřesností, které však mohou strojvedoucího uvést zásadně v omyl. Ať už jde o nepřesné označení upozornění na místa s vypnutým napětím v troleji, které strojvedoucí podle zřízené návěsti očekává ve směru své jízdy, avšak vypnuté místo se nachází pro jiný směr jízdy (obrázek 4). Nebo zcela absentující označení kilometrické polohy. Ona totiž veškerá omezení, o kterých hovořím, se poměrně přesně váží ke konkrétnímu místu, které označuje „tabulka“ s vyznačením kilometrické polohy takto dotčeného místa. Podle čeho se má strojvedoucí řídit, když žádné takové označení přesného místa se ve stanici či na trati nenachází?

Shora popsaný výčet problémů, kvůli kterým strojvedoucí může v tomto úseku trati chybovat, rozhodně není kompletní. Snažil jsem se však shrnout a jednoduše vysvětlit ta nejpalčivější místa. Jsem přesvědčen, že tyto popsané skutečnosti ovlivňují bezpečnou jízdu vlaku do takové míry, že by mohlo zcela vážně dojít až ke vzniku mimořádné události. A těch, myslím si, bylo letos už dost.

Dlužno podotknout, že na taková nebezpečná místa upozorňuji opakovaně již několik let. Avšak po upozornění je vždy (časem) odstraněn pouze ten konkrétní problém bez přijetí jakýchkoliv opatření ze strany SŽ, aby se tentýž či obdobný bezpečnostní problém v budoucnu neopakoval. Je neuvěřitelné, že SŽ není schopna osadit návěstidla a správně návěstit rychlosti pro vlaky na „své vlastní“ infrastruktuře podle svých vlastních předpisů.

Popsané problémy způsobují pro strojvedoucího při vedení vlaku zbytečné zvýšení zátěže a zcela nelogicky a nebezpečně odvádí jeho pozornost od sledování provozu. Strojvedoucí za jízdy vlaku očekává něco (podle návěstidel, návěstí či písemných rozkazů), co se pak na trati nenachází buďto vůbec, v jiné poloze, či je strojvedoucímu nařízeno dělat něco, co ve skutečnosti vůbec dělat nemá! Doufám pevně, že řešení a náprava přijde záhy a nebude se tak opakovat situace ne nepodobná té u Chodové Plané ze dne 28. července 2019. Na bezpečnostní riziko bylo zavčas a v předstihu upozorněno, avšak ze strany SŽ tehdy nebylo nikterak reagováno.

Na popisovanou nebezpečnou situaci jsem upozornil standardní služební cestou dnes ráno (středa 8. září, pozn. red.), takže na oficiální reakci je ještě brzy (zpravidla přichází zhruba týden poté).

Antonín Sehnal, strojvedoucí

Stahovačka před návěstidlem. Autor: Antonín SehnalNesprávné upozornění na stahovačku. Autor: Antonín SehnalStání vlaku pod stahovačkou. Autor: Antonín SehnalChybějící upozornění na směr omezení. Autor: Antonín SehnalAbsence km polohy. Autor: Antonín SehnalRozkaz se zbytečnými pomalými jízdami. Autor: Antonín SehnalStání před návěstidlem. Autor: Antonín SehnalPomalá jízda neplatící pro vlaky. Autor: Antonín SehnalAbsence km polohy. Autor: Antonín Sehnal

Reakce Správy železnic

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o situaci na stavbě. Ta se podle stavebních postupů vyvíjí a v řadě případů se jedná o přechodné stavy. Za případné komplikace se omlouváme. Je ale díky tomu možné s dílčími omezeními zachovat značnou část provozu, byť chápeme, že průjezdy v rámci staveb jsou provozně velmi složité.

Je již zavedenou a osvědčenou praxí, že strojvedoucí v podobných situacích na případné nedostatky upozorní prostřednictvím dopravce Správu železnic, abychom mohli v opodstatněných případech obratem zjednat nápravu.

Návěst „Stáhni sběrač“ je umístěna podle projektové dokumentace a před zmiňovaným návěstidlem je umístěna návěst „Zdvihni sběrač“. Tyto návěsti jsou zde umístěny z důvodu měnírenského dělení.

Návěst „Připravte se ke stažení sběrače“ byla skutečně osazena chybně a obratem byla vyměněna za správnou. Na základě tohoto faktu rovněž dojde k ještě intenzivnějším kontrolám, abychom takovým situacím předešli. Přenosné návěstidlo „Připravte se na stažení sběrače“ je umístěno dle předpisu D1.

V současné době jsou v místě stavby osazeny sudé kilometrické polohy, liché budou umístěny v další stavební etapě.

Informace o pomalé jízdě se v rozkazech vydávají na celou dobu jejího trvání, v tomto období přitom může dojít k vyloučení a znovuobnovení provozu na konkrétních částech infrastruktury. Pokud jsou informace o pomalé jízdě dočasně nadbytečné, rozhodně nemohou způsobit ohrožení bezpečnosti.

Dušan Gavenda, mluvčí

Tagy Doporučeno návěstidlo seznam Smíchov - Radotín Správa železnic strojvedoucí
184 komentářů