DÚ upřesnil, které změny budou posuzovat externisté. Byznys chce více firem

Drážní úřad, logo. Pramen: Drážní úřadDrážní úřad, logo. Pramen: Drážní úřad

Drážní úřad upřesnil pomocí metodického pokynu, které změny u dopravců a dalších drážních společností bude považovat za významné z hlediska

Drážní úřad upřesnil pomocí metodického pokynu, které změny u dopravců a dalších drážních společností bude považovat za významné z hlediska bezpečnosti. Takové změny budou muset projít posouzením u externích subjektů. První pověření už Drážní úřad udělil Dopravnímu vzdělávacímu institutu (DVI), což je dceřiná společnost Českých drah.

Úřad už obdržel další dvě žádosti organizací, které by rády posuzovaly změny u firem na železnici. „Pokud nenastanou žádné komplikace, předpokládá se, že by se okruh námi notifikovaných posuzovatelů mohl rozšířit. A v neposlední řadě může významné změny posoudit také subjekt, který byl uznán jiným členským státem. Nelze tak říci, že by byl u nás vytvořen monopol pouze pro jeden subjekt,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Úřad rozčlenil změny do čtyř kategorií, které označil písmeny od A do D. Do skupiny D přitom spadly významné změny, které mají vliv na bezpečnost. Začlenění jednotlivých změn do skupin si přitom určí sám žadatel, tedy hlavně dopravce. Pokud usoudí, že se chystá provést významnou změnu s vlivem na bezpečnost, bude muset vždy požádat o posouzení externí firmu, která má na tuto činnost razítko od Drážního úřadu. Ten si zároveň vymiňuje právo se zařazením změny navrhovatelem do jednotlivých skupin nesouhlasit a vrátit mu věc k přepracování.

Půjde přitom zřejmě o dobrý byznys, kdy posuzovatelské firmy budou dopravcům účtovat stovky korun za hodinu práce. Drážní úřad neobjasnil, proč bude tuto činnost delegovat na externí subjekty, pouze se odvolává na skutečnost, že to evropská směrnice umožňuje. Proces řízení rizik na železnici nově vychází z evropského nařízení 402/2013, které v rámci liberalizace trhu má tuto agendu v Evropě sjednotit.

Příklady významných změn, které mají dopad na bezpečnost (pramen DÚ)
· instalace radiostanice na drážní vozidlo,
· rekonstrukce brzdy drážního vozidla,
· rekonstrukce nebo dosazení přemostění záchranné brzdy drážního vozidla,
· rekonstrukce nebo dosazení zabezpečovacího zařízení na drážní vozidlo,
· rekonstrukce nebo nová instalace přejezdového zabezpečovacího zařízení,
· rekonstrukce nebo nová instalace traťového zabezpečovacího zařízení,
· rekonstrukce nebo nová instalace staničního zabezpečovacího zařízení,
· změna rozsahu dopravy (např. z nákladní na osobní dopravu, nákladní související s činností speciálních vozidel na nákladní vlaky, rozšíření o přepravu RID),
· změna systému prohlídek vozidel (např. z km proběhu na časový interval a obráceně),
· prodloužení intervalu prohlídek vozidel, především diagnostika,
· změna systému výpravy vlaku vlakovým doprovodem,
· přechod řízení traťového úseku na jiný způsob (v případě změny vyššího stupně zab. zařízení na nižší).

Tagy bezpečnost Drážní úřad DVI
3 komentáře