DPP vypsal soutěž na supervizora stavby metra D

Stavba metra D. Foto: Daniel Šabík / DPPStavba metra D. Foto: Daniel Šabík / DPP

Firma na supervizi bude kontrolovat technický dozor investora.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal další velkou zakázku týkající se metra D. Hledá dodavatele kontrolních a supervizních služeb, který bude dohlížet na výkon činností technického dozoru investora (TDI) během výstavby metra D, konkrétně  úseku Pankrác – Olbrachtova i navazujících Olbrachtova – Nové Dvory a Nové Dvory – Libuš. DPP neuvedl hodnotu zakázky, pohybuje se v řádu stovek milionů korun.

Vysoutěžený dodavatel bude mít za úkol dohlížet na plnění povinností technického dozoru investora (TDI) a monitorovat a kontrolovat plnění finančního a časového postupu výstavby. TDI na této stavbě zajišťuje společnost IDS.  „Potřebujeme mít stoprocentní jistotu, že vše na stavbě probíhá v souladu se stavebním povolením, s harmonogramem a zejména v souladu se zákony, veškeré změny či úpravy jsou oprávněné a uznatelné. Jakýkoliv nesoulad či pochybění v této oblasti by pro DPP či hl. m. Prahu znamenal hrozbu vysokých sankcí, které si nemůžeme dovolit ani finančně, ani reputačně. Proto hledáme dodavatele kontrolních a supervizních služeb pro stavbu metra D,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Metro D je aktuálně největší dopravní stavbou v zemi.

Vítěz má současně ověřovat a kontrolovat správnost fakturačních podkladů, soupisů provedených prací, úplnost dokumentace změn během výstavby včetně změnových rozpočtů a bude k nim vypracovávat změnové listy. Bude řešit i uznatelnost nákladů a oprávněnost změn v průběhu výstavby, kontrolovat soulad soupisu stavebních prací dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel supervizních služeb bude v neposlední řadě provádět kontrolu souladu realizovaných částí díla vůči stavebnímu povolení včetně projednání s orgány státní správy.

DPP při výběru dá 60 % váhy ceně, 40 % při hodnocení budou mít zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele. „S dodavatelem supervizních služeb uzavřeme příkazní smlouvu, která nám navíc umožní uplatnit opci na poskytování služeb technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědného geodeta investora pro stavbu metra D, pokud by z jakéhokoli důvodu došlo k ukončení poskytování těchto služeb stávajícím dodavatelem. Tímto způsobem budeme mít zajištěno kontinuální pokračování všech technických dozorových činnosti při výstavbě metra D po nezbytně nutnou dobu, než bychom vysoutěžili nového dodavatele. Kromě hlavních činností dodavatele supervizních služeb je to navíc pojistka, aby nedošlo ve výstavbě metra D k žádnému prodlení,“ uzavřel Petr Witowski.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro D
16 komentářů