DPP vybral čtyři firmy na monitoring stavby metra D, zakázku brzdily námitky u ÚOHS

Větší detail malby v průzkumném díle. Foto: Daniel Šabík / DPPVětší detail malby v průzkumném díle. Foto: Daniel Šabík / DPP

Zakázku provázely roční spory o zadávací podmínky, ÚOHS dal nakonec za pravdu dopravnímu podniku. Chybí ještě stavební povolení.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) podepsal další velkou zakázku týkající se stavby nového metra D.  Komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby provede za 792 milionů korun sdružení čtyř firem: SG Geotechnika, INSET, GeoTec-GS a PUDIS.

Hodnota smlouvy je o zhruba 100 milionů korun nižší, než byla odhadovaná cena. Soutěž se táhla více než rok, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nejprve zakázku zrušil. Předseda ÚOHS nakonec ale vyhověl rozkladu DPP a původní verdikt zrušil a potvrdil správnost postupu zadavatele. Stavbě metra aktuálně chybí poslední, ale nejdůležitější razítko: stavební povolení.

Letos se nám společně s DPP podařilo v projektu metra D několik důležitých kroků, které nás posouvají blíže k zahájení samotné stavby: získali jsme souhlas zastupitelstva a finanční krytí na stavbu úseku Pankrác – Nové Dvory, ÚOHS dvakrát rozhodl v náš prospěch a DPP mohl podepsat smlouvy jak se zhotoviteli stavby, tak dnes s dodavateli monitoringu a pasportizace stavby. Jsme připraveni stavbu okamžitě zahájit. Pevně věřím, že se nám to příští rok podaří,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Výběr ze tří nabídek

Smlouva se týká úseku Pankrác – Olbrachtova. Do tendru přišly tři nabídky, kromě vítězného sdružení také české sdružení „Praha – metro I.D monitoring“. Jeho vedoucím byla společnost Geotest. Třetím účastníkem bylo sdružení „AZ-OM-RI-EN-MO-RA geotechnický monitoring metro I.D“ s vedoucím společníkem AZ Sanace.

Zakázku zdrželo řízení u antimonopolního úřadu zahájené na základě návrhu brněnské firmy Infraprojekt. Ta si stěžovala, že DPP v dokumentaci odkazoval na konkrétní výrobek: radarový snímek TerraSAR-X. Jiná družice by parametry nesplnila, vysvětlil tehdy DPP. „Požadované parametry by zjevně splnil pouze systém TerraSAR-X a proto byl projektantem tento systém rovnou předepsán,“ uvedl DPP během správního řízení. Pořízení snímků z družice tvoří v rozpočtu zhruba procento celkových nákladů.

Podle předsedy představenstva DPP Petra Witowskeho je rozhodnutí ÚOHS potvrzení, že DPP postupuje při přípravě stavby metra s platnou legislativou. „Díky podpisu smlouvy s dodavateli komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace stavby prvního úseku metra D se nám podařilo do složité skládačky metra D doplnit předposlední dílek. Jakmile získáme ten poslední, tj. pravomocné stavební povolení, můžeme začít stavět čtvrtou trasu pražského metra,“ dodal Witowski.

Co je úkolem pasportizace? (zdroj DPP)

Úkolem pasportizace je popis a hodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní (i podzemní) zástavby, studní, zapuštěných bazénů, zídek, plotů, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od výstavby tunelů a stanic metra v dotčeném úseku. Pasportizací bude zjištěn a zdokumentován aktuální stavebně-technický stav konstrukcí budov, stávajících tunelů, inženýrských sítí, resp. povrchů (objektů), stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí.

Dále pak aktuální dynamická odolnost objektu a stanovení přípustného dynamického zatížení vlivem déle působících otřesů a vibrací od stavební činnosti u objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění ze strany ražby tunelů a stanic a souvisejících stavebních prací na této stavbě. Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám.

Provedení pasportu je nezbytným prvkem k nekonfliktnímu vztahu mezi investorem stavby a vlastníkem objektu. Klasickou ukázkou nezbytnosti pasportu je například změření hladiny vody ve studni či zachycení stavu objektu ve smyslu trhlin a prasklin v konstrukcích. Při kvalitním pasportu lze v případě negativních dopadů stavby úspěšně požadovat na investorovi zajištění adekvátní opravy či jiné náhrady. Například vyvrtání nové studny, provedení zpevnění zdí atd.

Co je úkolem geotechnického monitoringu?

Geotechnický monitoring se skládá z monitoringu stávajících objektů a monitoringu raženého díla. Během výstavby trasy metra D v Praze budou v zájmových územích realizovány převáženě činnosti prováděné hornických způsobem. Z tohoto důvodu musí být během ražeb vyhodnocován vývoj případných deformací na povrchu a v blízké zástavbě. Monitoring je vždy vztažen k jednotlivým fázím výstavby.

Součástí monitoringu jsou kontrolní prohlídky, repasportizace, přesná nivelace, 3D měření, náklonoměrná a deformometrická měření. V neposlední řadě měření vibrací a hluku. Zjednodušeně si lze monitoring představit jako osazení měřících bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné či on-line sledování a vyhodnocování. V případě monitoringu raženého díla lze zjednodušeně říci, že se jedná o sledování resp. měření chování již zhotoveného raženého díla i chování „hory“ v okolí prováděného podzemního díla. V závislosti na kontinuálních výsledcích monitoringů (on-line sledování potřebných hodnot) dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druh a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby apod.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp GeoTec-GS geotechnický monitoring INSET Metro D praha PUDIS seznam SG Geotechnika
10 komentářů