Dokument: Liberecký kraj vysvětluje, proč zadal provoz vlaků Arrivě

Motorový vůz 843, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraMotorový vůz 843, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Málokterá zakázka na provoz na české železnici vzbudila takový rozruch, jako zadání provozu na linkách Libereckého kraje společnosti Arriva. Výběr

Málokterá zakázka na provoz na české železnici vzbudila takový rozruch, jako zadání provozu na linkách Libereckého kraje společnosti Arriva. Výběr dopravce nedávno zpochybil odborář a zaměstnanec Českých drah Jindřich Berounský. Liberecký kraj reagoval rozsáhlým prohlášením, které otiskujeme v plném znění. V textu několikrát odkazovaný materiál do Rady není bohužel veřejně k dispozici, protože má obsahovat obchodní tajemství.

Krajský úřad Libereckého kraje sděluje, že na všechny spekulace vykonstruované panem Berounským mohou v případě potřeby nalézt kompetentní dohledové orgány zcela jednoznačné odpovědi v Důvodové zprávě, která byla podkladem pro rozhodnutí Rady kraje o přímém výběru dopravce pro linky L3 + L5 + L18. Materiál byl zpracován a předložen interními kapacitami Krajského úřadu Libereckého kraje. V této zprávě jsou mimo všech dosud zmíněných nabídkových cen přesně a obsáhle uvedeny i další informace potřebné k rozhodování krajských radních o doručených nabídkách dopravců.

Rádi bychom Vám poskytli další informace k objasnění postupu Libereckého kraje při výběru dopravců pro provoz regionálních vlaků od prosince 2019 po ukončení stávající smlouvy s Českými drahami, a.s. (dále jen ČD).

Liberecký kraj již více než 10 let veřejně deklaruje svůj zájem o postupné zvyšování kvality v regionální železniční dopravě a to zejména nasazením vozidel moderní nízkopodlažní konstrukce s dobrými dynamickými vlastnostmi. Ta jsou podmínkou pro sestavu atraktivních taktových jízdních řádů na jednokolejných tratích Libereckého kraje s častým výskytem nepříznivých sklonových a adhezních poměrů. Ve spolupráci Libereckého kraje se SŽDC, s. o. dochází k postupnému zvyšování traťových rychlostí, kterých dosahují pouze některé typy vozidel. Zavedení tzv. „horních rychlostníků“ je ze strany SŽDC příkladně naplánováno i v rámci opravy tratě Železný Brod – Tanvald na podzim 2019. V posledním desetiletí dochází na všech významnějších tratích v gesci Libereckého kraje naopak k omezování nasazení vozů řady 810 včetně jejich modifikací (např. ř. 814).

 „Příležitosti k větším změnám kvality má Liberecký kraj omezené prakticky jen na dobu jednání o nových smlouvách s dopravci, k čemuž dochází po několika letech,“, vysvětluje Jan Sviták, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V konkrétním případě linky L18 Tanvald – Železný Brod, nyní zajišťované převážně vozy ř. 814, bylo po několik let jednáno s ČD také o nasazení vozidel vyšší kvality.

Zatím svého cíle dosáhl Liberecký kraj na lince L18 pouze částečně u několika spojů v návaznosti na vyjednávání o úhradě režijních přejezdů ČD v úseku Desná-Riedlova vila – Tanvald. „Mrzí mne, že zájem Libereckého kraje o zvyšování kvality vozidel ani po tolika letech České dráhy nevzaly na vědomí a včas se na něj nepřipravily, přestože měly informace a mnohé konkurenční výhody dané stávajícím provozem na své straně,“ uvádí náměstek hejtmana.

Notifikaci směřující k nasazení vozů „Stadler“ „RegioSpider“ ř. 840/841 ČD z Jizerskohorské železnice také na linku L18 Tanvald – Železný Brod uveřejnil Liberecký kraj již v prosinci 2016. Následně musely být termíny v této notifikaci uvedené časově posunuty z důvodu, že ČD nepředložily Libereckému kraji v danou chvíli žádnou nabídku.

S rozšířením provozu vlaků z Liberce až do Szklarske Poręby financují objednavatelé od roku 2015 režii dalšího vozu ř. 840/841 navíc. Právě zbývající volnou kapacitu již zafinancovaného vozidla měl Liberecký kraj zájem využít pro provoz na lince L18 Tanvald – Liberec, což se shodou okolností časově, resp. technologicky s provozem do Polska vhodně doplňuje. Nabídky, které však ČD na opakované urgence Libereckého kraje později podaly, cenově odpovídaly spíše plným odpisům nových vozidel dvojnásobné kapacity. To byl hlavní důvod neshody Libereckého kraje s ČD, která i v případě linky L18 vyústila v oslovení dalších dopravců.

„Z písemné poptávky zaslané všem dopravcům datovou schránkou Libereckého kraje 26. října 2018, z následných konzultací i průběžně zveřejňovaných usnesení Rady kraje muselo být všem uchazečům zřejmé, že Liberecký kraj preferuje kvalitativní posun v oblasti vozového parku. Pokud některý z dopravců měl tyto informace detailněji nebo delší dobu, pak to byly s ohledem na předchozí vyjednávání právě České dráhy,“ upřesňuje Jan Sviták.

Liberecký kraj původně vyjednával o nové smlouvě od prosince 2019 pouze s ČD. Z toho plynoucí exkluzivní nabídka ČD byla Libereckému kraji doručena po urgencích se zpožděním až v říjnu 2018. Z důvodu vysoké nabídkové ceny obratem požádal Liberecký kraj celkem šest dopravců včetně ČD o doručení jejich nabídek do konce listopadu 2018. Všem dopravcům, kteří si požádali o prodloužení termínu, Liberecký kraj vyšel vstříc. Písemná žádost ČD o prodloužení termínu doručení nabídky byla dokonce Krajem urgována. Pro provozní soubor linek L3 + L5 + L18 doručily ČD Kraji dvě nabídky jako poslední z uchazečů dne 21. ledna 2019. Pro linky L3 a L5 byla nabízena čtyři vozidla ř. 844, pro linku L18 pak vůz ř. 814. Jako provozní zálohu pro oba provozní celky společně nabídly ČD další jeden vůz ř. 814. Jízdní řády je v taktové dopravě nutné konstruovat pro nejméně výkonná vozidla v oběhu.

Konzultace Libereckého kraje s dopravci také potvrdily, že nedostatečný počet dostupných kvalitnějších vozidel nezávislé trakce je společným problémem napříč všemi dopravci v Evropě, ČD nevyjímaje. Na všech významnějších linkách Libereckého kraje je cílem posledních let zajistit dostatečný počet rychlých vozidel moderní nízkopodlažní konstrukce. S ČD Liberecký kraj souběžně vyjednává o vozidlech obdobné kvality pro další významné linky na Českolipsku. Dosud tato jednání byla úspěšná pouze částečně, což jen potvrzuje celkový nedostatek kvalitních vozidel v České republice. „Považoval bych za úspěch, pokud se nám podaří dosáhnout, že kvalitními vozidly budou od prosince 2019 zcela obslouženy obě zbývající nejvýznamnější linky z Liberce přes Turnov do Staré Paky i přes Českou Lípu do Děčína. Přesto zatím máme obavy, že ani pro zbývající děčínskou linku ČD dost kvalitních vozidel nemají. Stejné problémy průběžně řešíme se všemi drážními dopravci,“ upozorňuje na problémy při dalším vyjednávání dopravních smluv náměstek libereckého hejtmana.

Liberecký kraj těší zájem, který je věnován transparentnímu výběru nejvýhodnější z nabídek, které se podařilo od dopravců získat. Rádi využijeme další mediální prostor pro objasnění celého postupu. Současně budeme rádi, pokud bude věnována nejméně stejná mediální pozornost i udělení obdobných zakázek stejným postupem v případech, kdy bylo jednáno pouze s jediným dodavatelem. Velmi bychom ocenili, pokud nebudeme vázáni obchodním tajemstvím v případě nabídek dopravce vlastněného českým státem tak, abychom mohli shodně jako u zbývajících dopravců uveřejnit úplné argumenty zdůvodňující rozhodnutí o udělení zakázky. Otázkou také stále zůstává, zda mnohaměsíční prodlevy při zpracování nabídek stávajícího dopravce nemohou být cíleným nástrojem pro upevňování jeho postavení vůči konkurenci.

Tagy Arriva vlaky České dráhy Liberecký kraj linka L3 Liberec - Turnov - Stará Paka Top zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
116 komentářů