LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Dokument: 7 důvodů, proč nesmí sankční systém strojvedoucích projít v navrhované podobě

Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz silně kritizuje ministerský návrh na tresty pro strojvedoucí.

Velké ohlasy vyvolal na české železnici návrh ministerstva dopravy na zavedení takzvaného sankčního systému strojvedoucích. Proti jeho zavedení ve finální podobě, jakou navrhlo ministerstvo dopravy, vystoupilo ostře i sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz. V dopise náměstkovi ministra dopravy Janu Sechterovi v sedmi bodech vysvětlují své argumenty, proč by neměl být v této podobě přijat. Dopis přinášíme v kompletním znění.

1. Sankční systém nebyl dostatečně podroben odborné diskusi

Dne 31. 8. 2020 byl odbornému veřejnému sektoru předložen pouze formou jednotlivých bodů návrh skutkových podstat, které by měly podléhat správnímu trestání, a které by měly být včleněny do zákona o dráhách (dále ZOD). Předložený Sankční systém již od počátku vykazoval nedostatky a byl směřován pouze vůči osobám řídícím drážní vozidlo (strojvedoucím), což považujeme za diskriminační a nekoncepční krok sám o sobě, neboť se na provozování dopravy a zajišťování její bezpečnosti podílí i řada dalších zaměstnanců. Není proto důvodné vyčlenit a sankcionovat pouze některé, neboť to ke kýženému výsledku, tj. zvýšení bezpečnosti při provozování drážní dopravy a předcházení mimořádným událostem, podle našeho názoru stejně nepovede. Ihned na předmětném jednání bylo věcnému odboru Ministerstva dopravy (dále jako „MD“) sděleno, že předložený návrh vykazuje celou řadu nedostatků, například nesystematičnost, navržené skutky byly vytrženy nelogicky z kontextu a směřovaly pouze vůči strojvedoucím.

Nutno poznamenat, že tytéž nedostatky vykazuje i předložený Pozměňovací návrh. Na tomto jednání se z předloženého návrhu odstranily skutkové podstaty, které svou povahou absolutně nebylo možné správně trestat, nebo plně postrádaly jednu z hlavních funkcí správního trestání, a to funkci preventivní, když objektivně neexistovaly nástroje, jak spáchání přestupku vůbec zjistit mimo vznik mimořádné události. U zbývajících skutků odborný veřejný sektor požádal věcný odbor MD o předložení návrhu skutkových podstat, jak by měly být začleněny do ZOD, a o následné podrobení odborné diskusi. Nutno dodat, že rozšíření správního trestání i na jiné osoby podílející se na provozování dráhy a drážní dopravy nebylo zcela vyloučeno (typicky například zákaz požití alkoholu nebo návykových látek).

Dne 2. 11. 2020 v odpoledních hodinách obdržel odborný věcný sektor návrh skutkových podstat, který obsahoval dalších zhruba 20 nových skutkových podstat. Odbornému veřejnému sektoru byla dána lhůta necelých 3 dnů, aby se s tak širokým sankčním systémem, který opět směřoval pouze vůči strojvedoucím, seznámil, dokázal jej podrobit odborné diskusi, posouzení a sepisu připomínek v legislativní podobě. Tento požadavek byl z důvodu jeho absurdity odborným veřejným sektorem kritizován a řadou z nich také písemně odmítnut, včetně ŽESNAD.CZ. Bohužel, i přes nesouhlasnou reakci odborného věcného sektoru byl tento Pozměňovací návrh zaslán rovněž s týmiž nedostatky, a k připomínkám či vyjádření byla poskytnuta dokonce třetinová lhůta oproti původnímu návrhu.

Od té doby nebyl odbornému veřejnému sektoru, tj. včetně ŽESNAD.CZ, MD předložen žádný návrh, až nyní a s poskytnutím pouhých pár hodin k vyjádření. Z výše uvedeného popisu průběhu děje je zjevné, že Sankční systém nebyl podroben odborné diskusi a projednání, a že s ním odborný veřejný sektor, včetně ŽESNAD.CZ, zásadně nesouhlasí. Taktéž je podle našeho názoru důležité poznamenat, že jednotliví zástupci odborného veřejného sektoru, ač spolu v různých otázkách nesouhlasí, vizte např. návrhy změn nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ohledně Sankčního systému i jemu vytýkaných vad se v zásadě jako zástupci odborného veřejného sektoru shodují. S ohledem na výše uvedené a bez řádného projednání v řádném legislativním připomínkovém řízení tohoto Pozměňovacího návrhu nemůže MD podle našeho názoru tvrdit, že na přijetí tohoto Sankčního systému v předložené podobě je společenský a zejména bezpečnostní zájem, neboť je toto tvrzení v přímém rozporu se skutečností. MD nedokáže ničím podložit, že Sankční systém vůbec dosáhne kýženého výsledku, kterým je bezpečnost při provozování dráhy a drážní dopravy, zejména pokud bude předložen a schválen s vadami, na které zástupci odborného veřejného sektoru opakovaně MD upozorňují.

2. Sankční systém není koncepční

ŽESNAD.CZ opakovaně poukazuje na nelogicky vytržené skutkové podstaty, které svou povahou nevedou k zajištění zvýšení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Hlavní dva přestupky (nezastavení drážního vozidla včas před návěstí zakazující jízdu a neohlášení se v dopravně) jsou inspirovány dvěma velkými mimořádnými událostmi, k nimž došlo v roce 2020 (mimořádná událost ze dne 7. 7. 2020 mezi dopravnami Nové Hamry – Pernink a ze dne 14. 7. 2020 mezi žst. Úvaly – Český Brod), a které se staly předmětem mediální senzace. Tato mediální senzace se však nesmí promítat do právních předpisů, a pokud ano, musí být tato legislativní úprava provedena jako celek a nikoli promítat pouze a výlučně jen dvě konkrétní mimořádné události.

ŽESNAD.CZ se nestaví negativně vůči myšlence zavedení sankčního systému jako takového, avšak jeho zavedení musí předcházet důkladná analýza, aby z jejích výsledků pak mohly být stanoveny relevantní skutkové podstaty, které musí být napříč celého drážního sektoru. Není ani vyloučeno, že z této analýzy mohou vyplynout i další okolnosti (opatření), které by mohly napomoci zvýšení bezpečnosti na železnici. Z tohoto důvodu považujeme provedení důsledné analýzy jako nezbytný předpoklad k tomu, aby mohl být Sankční systém vůbec zaveden.

3. Absence preventivní funkce

Z důvodu své nekoncepčnosti předložený Sankční systém postrádá především preventivní funkci, která je jednou z hlavních funkcí a smyslem správního trestání. Přestupků navržených v Sankčním systému se strojvedoucí ve většině případů dopustí z důvodu typického selhání lidského faktoru a nikoli úmyslně. Pokud se osoba dopouští přestupku, dá se říci, nedopatřením, v čem pak spočívá preventivní funkce? Strojvedoucí může zvolit nevhodnou technologii brždění, čímž nedokáže zastavit přesně u návěsti zakazující jízdu, přičemž návěst projede pouze o pár metrů. Primární příčina je nevhodně zvolená technologie brzdění a projetí návěsti je následkem, který strojvedoucí již nedovede ovlivnit. Jedná se skutečně o natolik vážný skutek, jenž je nezbytné zařadit mezi pouhých pět vytypovaných skutkových podstat, které je potřeba správně trestat, aby byla zajištěna bezpečnost železnice? Podle našeho názoru totiž nikoliv.

ŽESNAD.CZ, respektive jeho členové, znají celou řadu mimořádných událostí, které Drážní inspekce nešetřila, a u níž závěry vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události vyhotovené provozovatelem dráhy a dopravcem byly odlišné. Bude v takovém případě drážní správní úřad stavěn do postoje osoby šetřící příčinu vzniku mimořádné události?

4. Pozměňovací návrh obsahuje zjevné vady

Nelze ani přehlédnout, že Pozměňovací návrh vykazuje zjevné vady. Například u povinnosti uvedené v § 46t odst. 1 písm. b) navrženého znění zcela absentuje povinnost požádat o svolení k jízdě z místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy.

Dle § 50 odst. 7 lze uložit u přestupku podle § 50 odst. 5 písm. a) nebo b) sankci v podobě zákazu činnosti pouze v případě, dopustí-li se jich strojvedoucí dvakrát v období 1 roku. Avšak není patrné, zda se jedná o kalendářní rok, nebo během 1 roku počínaje od spáchání prvního přestupku. Překlep v tomto odstavci v podobě „vozdidla“ je již pouhou marginální záležitostí.

5. Nepřiměřená výše pokut

Navrhovaná výše pokuty, zejména u přestupků podle § 50 odst. 5 písm. a) a b) Pozměňovacího návrhu, taktéž podle našeho názoru není vhodně zvolená, neboť výrazně přesahuje průměrnou mzdu strojvedoucího.

6. Sankční systém vykazuje známky diskriminace

V neposlední řadě ŽESNAD.CZ kritizuje Sankční systém, který je zaměřen pouze vůči strojvedoucím. V žádném případě nelze připustit, že pouze strojvedoucí jsou klíčovými osobami, které se podílejí na bezpečnosti železnice. Přestupku se může dopustit vedoucí posunu, který může nevhodně řídit pohyb vozidel nebo nedá včas pokyn k zastavení posunového dílu, nebo se přestupku může dopustit také výpravčí, když nesprávně povolí jízdu vlaku. Strojvedoucí se nepohybuje na železnici sám, jeho činnosti jsou mnohdy nerozlučně spjaté s činnostmi jiných osob podílejících se na provozování dráhy a drážní dopravy. Z žádného úhlu pohledu nelze dospět k závěru, že pouze činnosti strojvedoucích jsou natolik závažné, že při porušení je nezbytné správně trestat pouze je.

Aktuálně se železniční sektor nachází ve stádiu, kdy se zvyšuje nezájem mladých osob pro něj pracovat, přičemž pro budoucí rozvoj železnice je nezbytné, aby nejen dopravci a provozovatelé dráhy motivovali mladé lidi k práci pro železnici, ale rovněž se na této skutečnosti musí podílet stát. Přijímání zjevně nevhodných právních předpisů, které zcela bezdůvodně negativně míří vůči jedné profesi na železnici, nepřispívá ke zlepšování motivačních podmínek.

Z výše uvedených důvodu proto považujeme navržený Pozměňovací návrh za diskriminační a podle našeho názoru by tento nemohl projít tzv. testem proporcionality, který je třeba provést před jeho schválením. Každý zákon, a podle našeho názoru tedy i Pozměňovací návrh k němu, musí obsahovat tzv. důvodovou zprávu s danými náležitostmi. Sem patří mj. i posouzení souladu s ústavním pořádkem ČR, legislativou Evropské unie apod. Vzhledem k tomu, že je předložený Pozměňovací návrh podle našeho názoru zjevně a bezdůvodně diskriminační vůči osobám řídícím drážní vozidlo, výše uvedeným testem by tak ani nemohl projít, resp. neměl by projít, protože neexistuje objektivní důvod k tomu vyčlenit z osob, které se podílejí na bezpečnosti železnice, pouze osoby řídící drážní vozidlo, a ostatní ponechat mimo Sankční systém. Právě existence objektivního důvodu je nezbytnou podmínkou pro to, aby se nejednalo o diskriminaci v zákonném smyslu.

7. Mimořádně krátká lhůta k vyjádření se k pozměňovacímu návrhu

ŽESNAD.CZ Pozměňovací návrh obdržel dne 18. 1. 2021 v pozdních večerních hodinách s žádostí o zaslání připomínek/stanoviska do následujícího dne 19. 1. 2021 do konce pracovní doby, tedy pravděpodobně nejpozději do 17:00. Takto krátký termín s ohledem na závažnost problematiky a její dopad na provozování drážní dopravy jako celku považujeme za zcela nedostatečný a nevhodný. ŽESNAD.CZ pravidelně spolupracuje s MD na návrzích legislativních úprav, které se dotýkají oblasti jeho působnosti, přičemž navrhuje-li jakoukoliv změnu či úpravu, přichází vždy nikoli pouze s jejím věcným záměrem, ale s jejím konkrétním legislativním návrhem tak, aby jej MD v případě akceptace mohlo bez dalších úprav přijmout, a nemuselo jej samo vypracovávat. ŽESNAD.CZ se vždy se snaží materiály dodávat v co možná nejkratší lhůtě a připravené pro jejich okamžité využití. I z těchto důvodů považujeme termín stanovený MD k zaslání připomínek k Pozměňovacímu návrhu s ohledem na jeho důležitost a zásadní dopad na provozování drážní dopravy za ne zcela vhodný a férový.

ŽESNAD.CZ je přesvědčen, že shora uvedené důvody jsou natolik podstatné a závažné, že nelze pro ně připustit, aby se Sankční systém v předložené podobě stal součástí hlavního a základního právního předpisu, kterým je ZOD. Z tohoto důvodu si tímto dovolujeme MD zdvořile požádat, aby se v rámci sněmovního tisku č. 912 nesnažilo Pozměňovací návrh prosadit, neboť máme za to, že pokud by byl návrh v této podobě schválen, i přes nedostatky, ke kterým se v podrobnostech vyjadřujeme již výše, přinesl by pro provozování drážní dopravy více problémů než případných přínosů.

V případě, že MD tento návrh Poslanecké sněmovně ke schválení nepředloží, jsme samozřejmě připraveni dále s MD spolupracovat při jeho úpravách, případně při jeho znovuvytvoření. V této souvislosti si dovolujeme MD požádat, aby každý legislativní návrh posílalo v dostatečném předstihu před termínem sdělení stanoviska a připomínek k němu tak, aby se mohl kvalifikovaně vyjádřit nejen ŽESNAD.CZ, ale každý subjekt, který s MD na příslušném návrhu spolupracuje, a aby mohl být návrh následně řádně prodiskutován v plénu s ostatními subjekty, které též dostaly možnost se k němu vyjádřit. Obecně podle našeho názoru pro každou legislativní úpravu platí, že musí být dostatečně promyšlena a propracována, neboť každý zákon nebo jeho úprava, které jsou tzv. šity horkou jehlou v praxi přinášejí více obtíží než přínosů, a jejich odstranění z příslušné právní úpravy je pak mnohdy složitější než jejich samotné uzákonění.

Z tohoto důvodu máme za to, že bude vhodnější Sankční systém předložit, až bude skutečně připraven ke schválení, a to např. v rámci další novely ZOD.

Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.cz

Tagy Ministerstvo dopravy sankční systém strojvedoucích seznam strojvedoucí Žesnad.cz
295 komentářů