Až padesát tisíc pokuta za projetí návěsti. Ministerstvo představilo tresty pro strojvedoucí

Stanoviště strojvedoucího v jednotce RegioSprinter. Foto: Petr Dobiašovský / AŽD PrahaStanoviště strojvedoucího v jednotce RegioSprinter. Foto: Petr Dobiašovský / AŽD Praha

Novela zákona řeší jen tresty pro strojvedoucí, nikoliv jiné drážní profese.

(aktualizováno 10:46 o vyjádření MD)Ministerstvo dopravy dokončilo svůj plán, jak chce stát trestat strojvedoucí za chyby při řízení drážního vozidla. Návrh novely zákona o dráhách vznikl jako reakce na sérii nehod na železnici i skutečnost, že strojvedoucí, na rozdíl například od profesionálních řidičů, nejsou za své chyby nijak sankcionováni formou odpovědnosti za přestupky.

Ministerstvo dopravy v týdnu rozeslalo členům bezpečnostní komise finální návrh novely, redakce ho má k dispozici. „Cílem pozměňovacího návrhu je reagovat na v poslední době diskutovanou problematickou situaci týkající se některých závažných porušení povinností strojvedoucích jako jednoho z důvodů mimořádných událostí na dráze,“ uvádí se v materiálu.

Zákon bude nově obsahovat přesné povinnosti, jejichž porušení může být trestáno. Hlavním bodem novely je trest za projetí návěsti zakazující jízdu, lidově řečeno jízda na červenou. „Pozměňovacím návrhem dochází k zakotvení odpovídající povinnosti strojvedoucího, jejíž porušení naplní skutkovou podstatu přestupku, za který bude možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Z důvodu značné závažnosti takového jednání se pozměňovacím návrhem umožňuje uložit za daný přestupek správní trest zákazu činnosti, pokud bude spáchán alespoň dvakrát v období 1 roku,“ uvádí se v materiálu.

Mezi trestané chyby bude i neohlášení dojetí s drážním vozidlem do dopravny na tratích se zjednodušenou organizací drážní dopravy (většinou předpis D3). Podle tohoto návrhu je rovněž možné udělit pokutu až 50 tisíc korun.

Materiál ale vůbec neřeší tresty za chyby jiných profesí na železnici, které mohou vést k nehodě, například výpravčích nebo dispečerů. Autoři novely také zapomínají na to, že i jiní zaměstnanci železnice mohou porušením svých povinností jednat podobně jako strojvedoucí. Příkladem můžou být posunovači, kteří hlásí vysílačkou strojvedoucímu, zda může jet. Zákon musí projít schvalováním v parlamentu.

Odpovědi ministerstva dopravy k tématu dodané po vydání textu:

1. V jaké fázi je nyní příprava toho systému?
Ministerstvo dopravy zpracovalo pozměňovací návrh k návrhu novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (sněmovní tisk č. 912), který bude předložen na jednání Hospodářského výboru 3. 2. 2021.

2. Někteří dopravci obdrželi ve středu večer nový návrh se lhůtou na vyjádření necelých 24 hodin. Je tak krátká doba na připomínky dostačující?
Tento záměr a posléze i návrh jeho legislativního ztvárnění byl se všemi zainteresovanými subjekty diskutován v rámci pracovní podskupiny Bezpečnostní komise MD již od srpna loňského roku.
Proběhlo několik jednání zmíněné pracovní podskupiny a Bezpečnostní komise, přičemž Bezpečnostní komise MD schválila věcný záměr a zároveň ministr dopravy uložil příslušným útvarům MD zpracovat dohodnuté změny ve formě pozměňovacího návrhu do sněmovního tisku č. 912 a zajistit jeho předložení.
V průběhu následného zpracovávání návrhu do legislativního textu opět proběhlo několik konzultací se všemi zainteresovanými subjekty sdruženými v pracovní podskupině.
Výsledný text, který byl předložen ve středu večer, je již pouze formálním ztvárněním dohodnutých závěrů dříve prodiskutovaného věcného zadání, a zaslán byl tak spíše pro informaci o finální textaci návrhu. V žádném případě se nejednalo o nový návrh, jak implikuje položená otázka.

3. V seznamu přestupků není nijak jízda pod vlivem omamných látek, z jakého důvodu?
Příslušná skutková podstata přestupku a odpovídající sankce je zakotvena obecnou právní úpravou, konkrétně zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost (a vůbec celá vazba na zmíněný zákon) je uvedena a podrobně vysvětlena v odůvodnění pozměňovacího návrhu.

4. Chystá ministerstvo dopravy podobný sankční systém i pro jiné profese na železnici, např. traťmistr, dispečer, vlakvedoucí atd?
Vyžádáme si ještě důkladnou analýzu a diskuzi se všemi zainteresovanými subjekty; tedy bezprostřední další kroky před tím nejsou plánovány. Aktuální návrh reaguje na opakující se nejzávažnější pochybení při řízení drážního vozidla, která mohou vést k událostem s fatálními následky. Jedná se o úpravu dílčí, reflektující nejpalčivější problémy.
Dále je třeba v úvahu vzít také to, že například výpravčí nebo dispečeři jsou zaměstnáni prakticky u jednoho zaměstnavatele v podobě státní organizace, která má nastaven jednotný systém profesních sankcí za jednání ohrožující bezpečnost. Naopak u profese strojvedoucích se přístup k řešení důsledků takového jednání liší v závislosti na konkrétním dopravci, kterých v liberalizovaném prostředí působí velké množství. Z tohoto důvodu jsme u této profese vyšli vstříc požadavkům na zakotvení sankčního systému z úrovně státu.

Tagy Ministerstvo dopravy sankční systém strojvedoucích seznam strojvedoucí Top zákon o drahách
288 komentářů