21 podmínek pro stavbu D52. Tunel pod Novými Mlýny ŘSD u dálnice na Vídeň řešit nemusí

Dálniční estakáda přes nádrž Nové Mlýny, vizualizace. Pramen: ŘSDDálniční estakáda přes nádrž Nové Mlýny, vizualizace. Pramen: ŘSD

ŘSD aktuálně počítá se stavbou nejdříve v roce 2025.

Desítky let trvající příprava dálnice D52 v úseku z Pohořelic na hranici s Rakouskem se posunula do dalšího kroku. Ministerstvo životního prostředí ukončilo takzvané zjišťovací řízení s novým projektem D52. Podle očekávání musí ŘSD zpracovat takzvanou „velkou EIA“, tedy dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí.

Vyplývá to z dokumentu v informačním systému EIA. Dálnice získala kladné stanovisko EIA už v roce 2005, jeho platnost přitom byla opakovaně prodloužena. Naposledy ale ŘSD už o další prodloužení neusilovalo, nechalo zpracovat novou dokumentaci a složitý proces si zopakuje. „Zmizí tím 90 procent důvodů k žalobám. Dva úseky budou vedeny bez variant, jeden s dvěma variantami. Jde o reakci na střídavě vítězná a prohraná řízení o územní rozhodnutí úseku kolem Mikulova,“ řekl už dříve deníku Zdopravy.cz ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Ministerstvo v závěrech zjišťovacího řízení na základě vyjádření obcí a spolku stanovilo celkem 21 doporučení, které má ŘSD zohlednit v dokumentaci (kompletní seznam na konci textu). V seznamu je doporučení na řadu průzkumů včetně studie o vlivu na klima, která podrobně posoudí rizika vyplývající ze změn klimatu. V doporučení není naopak požadavek obce Pohořelice, která přišla s variantou tunelu pod nádrží Nové Mlýny. Tubus by vedl pod dnem horní Novomlýnské nádrže. „Tím by došlo nejen k trvalé ochraně ptáků a dalších živočichů ve střední Novomlýnské nádrži, ale i ke zlepšení životních podmínek občanů obce Pasohlávky, budoucích lázeňských hostů a rekreantů,“ uvádí se v textu dokumentu.

Děti Země: Estakáda je problematická

ŘSD od původního plánu z počátku tisíciletí změnilo způsob řešení překonání nádrže. Oproti předchozímu řešení, tj. vedení komunikace na uměle vytvořeném náspu v horní nádrži, je dnes navrhováno vybudování mostu v délce 2 424 m o 49 polích, píše se v nové dokumentaci. Výška mostu nad vodní hladinou se má pohybovat od 4 do 7 metrů.

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika, který proti stavbě dlouhodobě bojuje, je i estakáda problematická. „Estakáda sice způsobuje menší zásah do objemu vody v nádrži a do území ptačí oblasti, nicméně vytvoří značnou migrační překážku pro ptáky a letouny, naruší krajinný hráz a harmonické měřítko v území s panoramatem Pálavy a Mikulova s jeho okolím, zvýší světelný smog a může mít i vliv na stav ovzduší a na hlukovou situaci, což nelibě nesou všichni, kteří jsou závislí na cestovním a turistickém ruchu a na lázeňství v území,“ upozornil Patrik.

Podle něj je také důležité, že investor má spolu s dálnicí D52 posoudit i vlivy dalších plánovaných záměrů v území, a to ve variantě bez dálnice a s variantou využití dálnice D2 na Bratislavu, k níž se má do budoucna napojit od Zlínska dálnice D55 a směrem na Rakousko dvoupruhový obchvat Břeclavi.

„Překvapilo nás také, že ministerstvo požaduje předložit modely dopravních intenzit pro dopravní koridor s dálnicí D52 a D43 přes okraj Brna až na dálnici D11 do Polska, aby se také posoudily vlivy této transevropské automobilové dopravy na obyvatele Brna a brněnské aglomerace,“ dodal Patrik.

ŘSD již současně tento týden uzavřelo smlouvu za 33 milionů korun na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro zhruba deset kilometrů D52, zejména v úseku Mikulov – Bavory. Aktuálně ŘSD počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2025, detailně jsou jednotlivé úseky popsány v letácích ŘSD.

Doporučení MŽP k dokumentaci na úsek D52

1. Zaměřit se na kumulativní a synergické vlivy stávajících a připravovaných záměrů v území s předmětným záměrem. Prověřit možnost neprovedení záměru a využití dálnice D2, včetně vyhodnocení dopravních intenzit.

2. Aktualizovat hlukovou studii na základě obdržených vyjádření a v rámci ní prověřit možnosti realizace vhodných protihlukových opatření požadovaných v obdržených vyjádřeních. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje pro možnost použití korekce pro starou hlukovou zátěž z dopravy doložit požadované výpočty a dokumenty. Jako podklad pro tuto aktualizaci využít aktuální dopravní intenzity na přilehlých komunikacích (I. až III. tříd včetně
vhodných úseků dálnic přebírajících dopravní kapacity z D52) včetně predikovaných výhledových intenzit dle požadavků v obdržených vyjádřeních. Součástí aktualizované hlukové studie provést vyhodnocení předpokládané hlukové zátěže ze stavební činnosti v rámci realizace stavebních objektů
v jednotlivých etapách.

3. Aktualizovat rozptylovou studii na základě obdržených vyjádření a v rámci ní prověřit možnosti realizace vhodných opatření k ochraně ovzduší. Jako podklad
pro tuto aktualizaci využít aktuální dopravní intenzity na přilehlých komunikacích (I. až III. tříd včetně vhodných úseků dálnic přebírajících dopravní kapacity z D52) včetně predikovaných výhledových intenzit dle požadavků v obdržených vyjádřeních. Ve studii rovněž zohlednit vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší.

4. Na základě aktualizované rozptylové a hlukové studie zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví. Do studie zapracovat požadavek Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje.

5. Zpracovat studii o vlivu na klima, která podrobně posoudí rizika vyplývající ze změn klimatu, a to na základě obdržených vyjádření.

6. V rámci modelů dopravní zátěže na D52 zohlednit i intenzity po propojení v síti TEN-T (Rakousko – D52 – D1 – D43 – D35 – D11 – Polsko) a vliv na obyvatele Brna, brněnské aglomerace a dalších obcí na trase D52.

7. Provést přesné bilanční hydrologické výpočty pro variantu násypu, která sníží retenční a zásobní prostor vodní nádrže Nové Mlýny I. – horní. V případě
významného ovlivnění, resp. snížení navrhnout ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. kompenzační opatření za zjištěné snížení retenčního prostoru.

8. Vypracovat hydrogeologický posudek, a to s ohledem na rozsah záměru, ze kterého je zřejmé, že může mít vliv na podzemní vody. Zejména je žádoucí i nadále
monitorovat v budoucí oblasti výstavby koncentraci chloridů povrchových vod, aby nepřesáhl max. limit 150 mg/l. Posoudit, zda zátěž vodního zdroje Nová Ves solemi ze zimního posypu je z dlouhodobého hlediska přípustná.

9. Navrhnout a vyhodnotit vlivy technického provedení odvodnění D52 a nakládání se srážkovými vodami tak, aby byla zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod v daném území a nedošlo k narušení odtokových poměrů v dané oblasti.

10. Zpracovat naturové hodnocení podle § 45h § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, které bude zohledňovat konkrétně uvedené připomínky k jeho obsahu
a kvalitě, a to mj. v kapitole o vstupech, výstupech, dotčených lokalitách, dotčených předmětech ochrany atp. V případě, že bude uvažováno trvalé osvětlení
vlastní komunikace nebo případných navazujících stavebních objektů řešících dopravu v klidu, vyhodnotit tento vliv v rámci naturového hodnocení. Zaměřit se
na provázání závěrů nového naturového hodnocení se závěry dokumentace EIA.

11. Vypracovat jednu souhrnnou a aktuální biologickou studii obsahující biologické průzkumy včetně hodnocení migrační prostupnosti z celoročního průzkumu
(2021/2022), vyhodnocení a odůvodnění navržených opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na přírodu a krajinu. Navrhnout vhodná opatření
k ochraně zvláště chráněných druhů (např. zřízení nových/náhradních biotopů, ochrana ptactva na uvažovaných ochranných bariérách), včetně migrační
prostupnosti.

12. Vyžádat si stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny podle § 67 odst. 1 tohoto zákona. Pokud bude tímto stanoviskem potvrzeno, že se v případě záměru jedná o závažný zásah ve smyslu uvedeného ustanovení,
zpracovat jako samostatnou přílohu dokumentace EIA hodnocení vlivů závažných zásahů podle § 67 tohoto zákona; hodnocení je třeba zpracovat držitelem příslušné autorizace; součástí tohoto hodnocení může být biologická studie uvedená pod bodem 11.

13. Navrhnout technická opatření k zamezení vlivu světelného smogu (dominantní vliv vlastní dopravy) na krajinu a faunu, zejména pro úsek 5205.

14. Zpracovat studii vlivu záměru (resp. jeho variant) na krajinný ráz, včetně vizualizací. V rámci hodnocení zohlednit i fakt, že se jedná o území přírodního,
vinařského i rekreačního charakteru. Studie bude také obsahovat návrh zmírňujících opatření (i ve vztahu k vodní nádrži Nové Mlýny, k Pálavským vrchům
či k Mikulovu).

15. Zpracovat dendrologický průzkum, který popíše nejen počty uvažovaných kácených dřevin, ale především vyhodnotí jejich pozitivní vliv v území z hlediska přínosů pro mikroklima a další ekologické hodnoty. V rámci průzkumu zdůvodnit nutnost kácení v navrženém rozsahu, resp. navržený rozsah minimalizovat.

16. Přizpůsobit technické řešení tak, aby stavebními úpravami nebyly ovlivněny kulturní památky a bylo respektováno ochranné pásmo historického jádra města
Mikulova.

17. Vizualizovat a stručně popsat ložiska nevyhrazeného nerostu (štěrkopísky).

18. Vyhodnotit ovlivnění lodní dopravy na vodní nádrži Nové mlýny I. – horní.

19. Zpracovat studii vlivu záměru na socioekonomický stav území jižní Moravy, okolí vodní nádrže Nové Mlýny a Mikulova, a to vzhledem ke specifickému území
přírodního, vinařského i rekreačního charakteru.

20. Z rakouských vyjádření vyplývají zejména tyto požadavky:
a) Určit dopravní intenzity na hraničním úseku D52 se zohledněním dopravy na rakouské komunikaci A5, popř. S1. Na základě těchto údajů zpracovat dopravní
model, na jehož základě budou vyhodnoceny vlivy záměru na rakouské území, a to v rozsahu poskytnutých podkladů k dopravnímu modelu k rakouské
komunikaci A5.

b) Doplnit navržený seznam opatření vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů a předmětů ochrany, včetně opatření pro následnou péči. Vyhodnotit vlivy
záměru na hnízdiště ptáků (zejména v ptačí oblasti AT1202000 March-ThayaAuen).

c) V rámci navrženého technického řešení nakládání se srážkovými vodami ze záměru, zejména v úseku u stavby D5206, vyhodnotit vlivy na potok Včelínek.
Navrhnout řešení k minimalizaci vlivů na podzemní i povrchové vody ve vztahu k provozu na komunikaci (zimní údržba, riziko úniku provozních kapalin či
převozu nebezpečného nákladu) a ochraně ptačích oblastí.

21. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejích přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených
doručených vyjádřeních. V této souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky
zohledněny či vypořádány

Tagy D52 EIA Nové Mlýny Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
142 komentářů