LOT 3a leaderboard

Vykolejení nákladního vlaku v Malešicích zapříčinil přes 40 let starý jazyk výhybky

Pohled na vykolejený vlak a výhybku č. 10. Pramen: Drážní inspekcePohled na vykolejený vlak a výhybku č. 10. Pramen: Drážní inspekce

Správa železnic při opravě definitivně odřízla od železniční sítě nákladové nádraží Žižkov

Drážní inspekce uzavřela vyšetřování nehody nákladního vlaku, který 3. listopadu 2019 vykolejil v pražských Malešicích. Bezprostřední příčinou nehody byl náhlý lom jazyka výhybky číslo 10. Jazyk praskl ve chvíli, kdy jej vlak přejížděl.

Vykolejilo devět vagonů (jeden se převrátil) ze 30, vlak společnosti ČD Cargo naložený hnědým uhlím se roztrhl na čtyři části. Nikdo nebyl zraněn. Vedle bezprostřední příčiny identifikovala inspekce i takzvané přispívající faktory. Na prvním místě jmenuje stáří výhybky a jazyka, které byly vyrobené v 70. letech, a s tím spojené „totální zkřehnutí materiálu jazyka výhybky“.

Dalším je „nemožnost zjištění únavové trhliny prohlídkami prováděnými podle postupů provozovatele dráhy“, tedy Správy železnic. Už v roce 2011 po vykolejení vlaku ze stejných příčin v Brně-Maloměřicích inspekce doporučovala u všech jazyků, které jsou v provozu déle než 15 let, „zkrátit termíny provádění defektoskopických kontrol a provádět u nich vždy takovou defektoskopickou kontrolu, kterou se dají odhalit i skryté vady“. Spolehlivá metoda, která by účinnou defektoskopickou kontrolu umožnila, však nebyla podle inspekce dosud vyvinuta.

Inspekce také během šetření v Malešicích zjistila, že šrouby spojek zesílení jazyka nebyly dotaženy, což mohlo mít vliv na porušení materiálu jazyka. Avšak prokázat se to nepodařilo ani pomocí znaleckého posudku.

Nehoda měla vedle bezprostředních následků ještě jeden efekt. Správa železnic při opravě zrušila výhybku číslo 7, která zajišťovala obslužnost nákladového nádraží Žižkov. Místo výhybky bylo vloženo kolejové pole s odůvodněním, že prioritou je rychlá oprava vytížené nákladní tepny. Správa železnic tak odstřihla od sítě úředně celostátní trať (dnes místní). Věc řešil i Drážní úřad, dodnes ale výsledek jeho šetření není znám.

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Odbočka na Žižkov bez výhybky. Autor: Martin Kubík

Ze závěrečné zprávy Drážní inspekce:

Byly zjištěny nedostatky

– v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí:

• v návaznosti na ustanovení § 20 odst. 1, § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb. a § 25 odst. 1 vyhlášky č. 177/1995 Sb. provozovatel dráhy nezajistil provozuschopnost dráhy a neprovozoval dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy, když na výhybce vznikla únavová trhlina vedoucí k lomu jazyka výhybky;

– mimo příčinnou souvislost:

• v návaznosti na čl. 16 předpisu SŽDC S2/3 a čl. 3.33 a 3.34 ČSN 73 6363-2 zaměstnanec pověřený kontrolou při společných prohlídkách výhybky č. 10ab nezajistil následné odstranění překročených provozních a mezních provozních odchylek rozchodu koleje ve výhybce, stanovené výhybkovým listem, resp. čl. 7.2.2 a tabulkami B.1, B.2 a B.3, ČSN 73 6363-2;

• v návaznosti na ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 177/1995 Sb. provozovatel dráhy nezajistil dotažení volných šroubů krátkých spojek zesílení jazyka, což mohlo přispět k dlouhodobému negativnímu namáhání jazyka (výsledky znaleckých posudků – viz bod 4.2.1).

Tagy drážní inspekce seznam Top vykolejení vlaku
39 komentářů