Středočeská D3: Krajští politici volají po rychlé dostavbě, ŘSD zvažuje obchvat Miličína

Dálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSDDálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSD

Silničáři zpracovávají technickou studii, která řekne, zda je obchvat Miličína vůbec reálný.

Jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek středočeské hejtmanky pro dopravu Martin Kupka (oba ODS) se v pátek sešli u Mezna na hranici obou krajů, aby společným hlasem volali po urychlené dostavbě středočeského úseku dálnice D3.

„Svoláváme proto jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic, aby se dokončení dálnice D3 konečně pohnulo kupředu,“ uvedl Kuba v místech, kde D3 ve směru na Prahu zatím končí. Do středních Čech zasahuje 1,7 kilometru dálnice, která je jinak hotová až k Českým Budějovicím. Do středních Čech se dálnice dostala v roce 2009 a od té doby se v tomto kraji neprodloužila ani o metr.

Martinové Kuba a Kupka z ODS prosazují rychlou dostavbu D3. Pramen: twitter

Martinové Kuba a Kupka z ODS prosazují rychlou dostavbu D3. Pramen: twitter

Příprava přitom vázne natolik, že se ŘSD začalo vážně zabývat možností postavit samostatně obchvat Miličína (vizte rozhovor s mluvčím ŘSD níže). Miličín na České Sibiři zůstane po dostavbě obchvatu Olbramovic jedinou obcí na trase současné silnice I/3, skrze jejíž centrum prochází neúnosná tranzitní doprava. Řešením má být právě dálnice, jejíž výstavba se ale neustále oddaluje. Nejnověji ŘSD počítá s léty 2025 až 2029.

Příprava se navíc nepřestává potýkat s řadou problémů. Dlouho se přitom vedly debaty o jejím vedení. Ve hře byly západní a východní varianta. K definitivnímu potvrzení a stabilizaci západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka.

Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou. Dálnice v této stopě má ale řadu odpůrců a její další příprava rozhodně nepůjde hladce. Krajský úřad Plzeňského kraje (jako neutrální) vede od února 2019 řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů. Tuto výjimku loni v květnu udělil, MŽP mu ale případ vrátilo k novému projednání.

Dálniční spojení mezi Prahou a jihem Čech je přitom obecně pozoruhodné. Pro cestu lze využít dálnici D3 nebo D4, přičemž první je hotová v jižních Čechách a druhá ve středních Čechách. A tak to ještě dlouho zůstane.

Jan Studecký: Nejlepším řešením pro Miličín je výstavba dálnice D3, říká mluvčí ŘSD

Jak dopadlo řízení o výjimkách pro chráněné druhy?

Rozhodnutí o výjimkách podle § 56 není dosud vydáno, aktuálně probíhá doplňování podkladů do řízení a následně předpokládáme vydání nového rozhodnutí.

Co se aktuálně v přípravě děje?

ŘSD pokračuje v další technické přípravě pěti středočeských úseků dálnice D3 – například připravuje projekty podrobných geotechnických průzkumů, ale pro zásadní posun v územním řízení nám chybí klíčové rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posuzuje a vyhodnocuje, jaký vliv bude mít vedení trasy na tyto chráněné druhy živočichů a rostlin a následně vydává rozhodnutí, za jakých podmínek a kompenzačních opatření pro zmírnění vlivu na život těchto organismů bude možné stavbu dálnice realizovat. V řízení naposledy z důvodu vyloučení podjatosti rozhodoval plzeňský krajský úřad, který v loňském roce příslušná rozhodnutí také vydal. Tato rozhodnutí byla napadena námitkami odpůrců stavby a v odvolacím řízení ministerstvem životního prostředí zrušena a vrácena k novému projednání.

Neustoupí ŘSD od plánu stavět vcelku celý šedesátikilometrový úsek a nepřistoupí raději k takzvané salámové metodě?

Stavba je připravována jako celek, rozdělená je však na 5 dílčích staveb. Způsob a termín zahájení jednotlivých staveb (samostatně nebo naráz) bude záviset na dalším vývoji přípravy – tedy na získání územních rozhodnutí a stavebních povolení a zajištění pozemků pod stavbou, do provozu má však být uvedena jako celek.

Přichází ještě v úvahu úplná změna trasování nebo opuštění plánu na výstavbu D3 ve středních Čechách?

O výběru koridoru pro dálnici D3 současné schválené varianty rozhodla vláda ČR na svém zasedání dne 14. 12. 2005. Současné vedení trasy je plně v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády č. 276 z 15. 4. 2015. V tomto materiálu je jednoznačně vymezen koridor dálnice D3 mimo stávající silnici I/3. V návaznosti na tento materiál je pak koridor D3 mimo stávající silnici I/3 vymezen i v ZÚR Středočeského kraje. Rovněž v rámci procesu EIA byla tato varianta stanovena jako nejvýhodnější a představuje nejlepší řešení ve vztahu k ochraně obyvatelstva a obytné zástavby před negativními vlivy dopravy (imisní zátěž ovzduší, hluková zátěž), a to jak z hlediska vlastního vedení koridoru, tak z hlediska snížení dopravní (a tedy i hlukové a emisní) zátěže na navazující silniční síti. Jako nejšetrnější je klasifikována též z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody a ochrany kulturně historických hodnot území.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl nedávno připustil při zahájení stavby obchvatu Olbramovic, že bude možná třeba zbudovat samostatně i obchvat Miličína? Jak by vypadal? Stal by se součástí budoucí dálnice? Má tento plán nějaké konkrétní obrysy?

V současné době zpracováváme vyhledávací technickou studii s potenciálním výhledem, zda je obchvat Miličína vůbec reálný. Nejlepším řešením pro zhoršující se dopravní situaci v Miličíně je tedy samozřejmě stále dostavba středočeské části D3.

Tagy dálnice D3 Martin Kuba Martin Kupka ŘSD středočeská část D3
145 komentářů