Doprava ve městě Infrastruktura Stavebnictví

Stavby v Brně: Triangl Semilasso, provizorní trolejbusová trať a okruh na Tomkově náměstí

Vizualizace úseku VMO Tomkovo náměstí - Rokytova. Foto: Brno.cz
Vizualizace úseku VMO Tomkovo náměstí - Rokytova. Foto: Brno.cz
Po více než třech letech bude dokončen projekt přeložení tramvajové trati z Dornychu do Plotní ulice.

Brněnský magistrát spolu s investory v čele s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) vydal přehled nejdůležitějších dopravních staveb (či staveb s vlivem na dopravu), které čekají moravskou metropoli v letošním roce. Po několika letech bude dokončena stavba projektu Tramvaj Plotní, naopak začne například oprava kolejového trojúhelníku Semilasso, stavba velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a s ní související zbudování manipulační trolejbusové trati nebo oprava smyčky Komárov.

NOVĚ ZAHAJOVANÉ STAVBY

I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, Rokytova (město Brno, Ředitelství silnic a dálnic, Brněnské komunikace)
Termín: 2021–2024
Nová komunikace je vedena ve stejném směrovém koridoru jako současná. Trasa je navržena od vyústění z Husovického tunelu, mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu až po napojení na Karlovu ulici. Na konci úseku je navržena možnost plynulého napojení na pokračování VMO. Toto napojení počítá s mimoúrovňovým pokračováním přes Karlovu ulici, Maloměřické nádraží dále na VMO – Rokytova. Součástí hlavní trasy je i vybudování přilehlých chodníků. V celé délce trasy jsou navržena protihluková opatření.
Předpokládaná cena: cca 2,4 mld. Kč

Rekonstrukce ulice Lazaretní (Brněnské komunikace)
Termín: 05/2021 – jaro 2022
Po rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí bude od května 2021 zahájena i celková rekonstrukce komunikace Lazaretní v Židenicích. Termín dokončení jaro 2022.
Předpokládaná cena: cca 31 mil. Kč.

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII, VIII (město Brno)
Termín: únor 2021 – říjen 2023
Jedná se o první etapu komplexního projektu protipovodňové ochrany města. Cílem je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj, jelikož stávající zástavba a přestavbové plochy v blízkosti toku jsou nyní významným způsobem limitovány stanoveným záplavovým územím řeky Svratky. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním byl stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823 obyvatel. Délka revitalizovaného toku činí 3,435 km, jedná se o úsek od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. V únoru 2021 bylo zahájeno kácení dřevin v nezbytném rozsahu, na které v létě 2021 postupně navážou samotné stavební práce.
Předpokládaná cena této etapy: 1,67 miliardy korun. Město Brno žádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 95 % způsobilých výdajů.

III/15286 ul. Šlapanická (SÚS, DPMB, Brněnské komunikace)
Termín: 07–08/2021
Jedná se o opravu komunikace v úseku od křižovatky s ul. Krejčího po začátek Šlapanic. Realizace se předpokládá v období letních prázdnin současně s rekonstrukcí trakčního vedení DPMB a výstavbou světelné signalizace v křižovatce Šlapanická–Krejčího. Výstavba SSZ je koordinována s připravovanou projektovou dokumentací (zajišťují Brněnské komunikace).
Předpokládaná cena: 25 mil. Kč

Rekonstrukce mostu 384-002 na ul. Rakovecké (Správa a údržba silnic)
Termín: konec roku 2021
Koncem roku by měla proběhnout sanace havarijního stavu křídel mostu propojujícího Brněnskou přehradu a sousední lagunu na Rakovci, u Lodních sportů. Stavba je vázána na dřívější ukončení lodní dopravy a snížení hladiny v přehradě na zimní režim, cca o 2 m. Provoz na silnici do Veverské Bítýšky zůstane zachován po celou dobu stavby.
Předpokládaná cena: 6,2 mil. Kč

II/373 ul. Jedovnická (SÚS)
Termín: cca od 07/2021 – konec 2021
Ve druhé polovině roku (cca od prázdnin) počítáme s rekonstrukcí křižovatky Jedovnická–Žarošická. Obnova povrchu od této křižovatky po Velkou Klajdovku proběhne v následujícím roce 2022, po polovinách vozovky v režimu 1+1.
Celkový předpokládaný náklad: 72 mil. Kč

Brno, Tuřanka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín: 07–11/2021 (práce v ulici začnou dříve, předpoklad je od dubna – před BVK zde pracují také plynaři)
Celková délka rekonstruované kanalizace činí 306,12 m. Kanalizační přípojky budou vyměněny v počtu 33 ks a v celkové délce 267,90 m. Dešťové svody budou vyměněny v celkové délce 149,90 m. Vodovodní řady budou provedeny v celkové délce 597,06 m, vodovodní přípojky budou vyměněny v počtu 47 ks v celkové délce 448,48 m, 10 ks vodovodních přípojek bude přepojeno. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena rekonstrukce komunikace včetně chodníků a odvodnění.
Předpokládaná cena: 75 milionů Kč

Rekonstrukce ulice Lesnická (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB, DPMB)
Termín: 01–12/2021
V ulici probíhá rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati, silnice a chodníků a souvisejících objektů v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60 m za křižovatku s ul. Zemědělská směrem k ulici Provazníkova. Celkem projde rekonstrukcí 681,7 metrů kanalizace a 551 metrů vodovodu. Tramvajová trať bude rekonstruována ve dvoukolejném traťovém úseku délky 582 m. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v celkové délce 234,85 m, vodovodních přípojek v celkové délce 432,20 m, přeložení trolejového vedení, rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení v délce 663,00 m a umístěních nových elektronických informačních panelů. Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí také obnovena. Chodníky budou předlážděny v celém uličním profilu. Celková plocha rekonstruované vozovky činí 1641 m2, celková plocha zastávkových nástupních ploch činí 653 m2.
Předpokládaná cena: 190 milionů Kč.

Brno, Šumavská, Pod Kaštany – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín: 10/2021–05/2022
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Šumavská (v úseku mezi ulicemi Kounicova a Pod Kaštany) a v ulici Pod Kaštany (v úseku mezi ulicemi Šumavská a Šelepova). Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 450,7 metrů. Současně projde rekonstrukcí 16 kanalizačních přípojek (v celkové délce 307,75 m), dále 255 metrů vodovodního řadu. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány pouze v ulici Pod Kaštany, a to v počtu 11 ks a v celkové délce 228,10 m. Místo podchodu kanalizace pod tělesem tramvajové trati bude řešeno bezvýkopovou technologií.
Předpokládaná cena: 55 milionů Kč.

Brno, Besední, Veselá II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín: 06/2021–05/2022
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Besední a Veselá (v úseku mezi ulicemi Solniční a Středova). Kanalizace bude rekonstruována v délce 342,10 m. Kanalizaci dělníci zrekonstruují zčásti v klasicky ražené štole (v délce 156,40 m) a zčásti v otevřeném výkopu (v délce 185,70 m). Současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v celkové délce 382,10 m a 221 metrů vodovodního řadu. Vymění celkem 120 metrů vodovodních přípojek. Po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena obnova komunikace včetně chodníků a odvodnění.
Stavba je koordinovaná se stavbami rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Solniční, Opletalova a Česká (v úseku mezi ulicemi Joštova a Solniční) zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. pro statutární město Brno, opravou plynovodu v ulicích Solniční, Opletalova, Česká (v úseku mezi ulicemi Joštova a Solniční) a Veselá (GasNet, s.r.o.), rekonstrukcí horkovodu v ulicích Solniční, Opletalova, Besední a Veselá (Teplárny Brno a.s.), obnovou komunikačních ploch v ulicích Solniční (úsek Rašínova/Česká) a Česká (úsek Joštova/Solniční) zajišťovanou Brněnskými vodárnami a kanalizacemi pro město Brno a obnovou komunikačních ploch v ulicích Solniční (úsek Česká/Husova), Besední a Veselá (úsek Solniční/Středova) zajišťovanou Brněnskými komunikacemi.
Předpokládaná cena: 53 milionů Kč.

Bratislavská – Soudní – výměna parovodů za horkovody (Teplárny Brno)
Termín: 04–10/2021
Celkem zde bude nahrazeno 470 metrů zastaralých parovodů. Řidiče čeká omezení na ulici Soudní a Bratislavské (od objektu Bratislavská 70 po objekt Bratislavská 39/Bratislavská 52) a zjednosměrnění ulice Hvězdová (od ulice Spolková po ulici Francouzská a od ulice Spolková po ulici Bratislavská). Přechodně se v lokalitě zruší asi 210 parkovacích míst. Objízdné trasy povedou přes ulice Francouzská, Přadlácká, Spolková a Hvězdová.

Rybářská, Křížkovského – výměna parovodů za horkovody (Teplárny Brno)
Termín: 04–10/2021
Celkem zde bude nahrazeno 1190 metrů zastaralých parovodů. Počítá se s uzavírkou části ulice Křížkovského (u objektu Křížkovského 49), omezením na ulici Křížkovského (od ulice Zedníkova po objekt Křížkovského 49), zákazem vjezdu do vnitrobloku mezi ulicemi Rybářská, Poříčí, Křížkovského a Zedníkova (z ulice Rybářská mezi objekty Rybářská 14 a Zedníkova 6) a uzavírkou části ulice Rybářská (od objektu Rybářská 14 po objekt Rybářská 17). Objízdné trasy povedou přes ulice Poříčí, Křížkovského a Zedníkova. Dočasně bude zrušeno cca 190 parkovacích míst. Průjezdy do vnitrobloků budou dle možnosti stavby omezeně umožňovány.

Celkové náklady letošní etapy výměny parovodů za horkovody činí zhruba 261 milionů korun.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku Semilasso (Dopravní podnik města Brna)
Termín: V průběhu jarních měsíců se DPMB přidá k Brněnským vodárnám a kanalizacím, které budou v oblasti provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodů. Termín ukončení rekonstrukce je pro obě městské firmy 31. srpna 2021.

Předmětem rekonstrukce bude kompletní výměna kolejového roštu za použití moderních prvků pro snížení hlučnosti. Součástí projektu jsou i úpravy trolejového vedení.
Délka trati: 350 metrů dvoukolejně
Předpokládaná cena: max. 42 mil. Kč
Provoz MHD bude omezený po etapách:
• 22. března – 07/2021 odklon autobusových a trolejbusové linky ulicemi Metodějova (trolejbusová linka 30 bude nahrazena parciálními trolejbusy a autobusy)
• 04–06/21 přerušení provozu tramvají k nádraží Královo Pole, linka 6 bude odkloněna do vozovny Medlánky,
• 07/21 přerušení provozu tramvajových linek směr Řečkovice, linka 1 bude odkloněna do zastávky Královo Pole, nádraží

Rekonstrukce tramvajové smyčky Komárov (Dopravní podnik města Brna)
Termín: 2. polovina března – konec června 2021
V rámci projektu DPMB provede kompletní rekonstrukci tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Výstupní i nástupní zastávky ve smyčce budou nově bezbariérové. Rekonstrukce bude DPMB koordinovat s Brněnskými komunikacemi, které současně opraví chodníky v přilehlém parku a autobusovou zastávku Komárov ve směru z centra. Stávající provoz MHD nebude změněn, stavba je koordinovaná v době výluky tramvajového provozu z důvodu stavby v Plotní ulici.

Délka trati: 300 metrů dvoukolejně

Předpokládaná cena: 32 mil. Kč

Manipulační trolejbusová trať Jedovnická + veřejné osvětlení (Dopravní podnik města Brna, Technické sítě Brno)
Termín dokončení montážních prací: 31. 5. 2021
Z důvodu stavby VMO na Tomkově náměstí a ulici Rokytova nebude možné, aby trolejbusy DPMB zajížděly do vozovny Husovice. Prozatímním řešením tak bude výstavba a užívání manipulační tratě v ulici Jedovnická a Bělohorská (od křižovatky ulic Jedovnická a Novolíšeňská až po křižovatku ulic Bělohorská a Olomoucká), která umožní přesun trolejbusů mezi vozovnou Slatina a Líšní, odkud vyrazí na pravidelné linky 25 a 26.
Stavba probíhá ve spolupráci se společností Technické sítě Brno, a.s.
V první fázi stavby dojde k instalaci nových stožárů veřejného osvětlení v ulicích Jedovnická a Bělohorská, které jsou sdružené s trakčními stožáry trolejového vedení a budou osazeny novými svítidly veřejného osvětlení. Následně proběhne instalace nového trolejového vedení včetně napojení na stávající trolejovou síť.
Náklady DPMB: 31,6 mil. Kč
Náklady TSB: 17,4 mil. Kč

Odstranění havarijního stavu stožárů TV Slatina – Šlapanice (Dopravní podnik města Brna – koordinace s pracemi SÚS, BKOM)
Termín: 03/2021 – dokončení montážních prací 09/2021
V koordinaci s rekonstrukcí silnice mezi Slatinou a Šlapanicemi DPMB provede instalaci ocelových stožárů umístěných podél trati a výměnu trolejového vedení. Tyto stožáry jsou převážně původní, z roku 1954, a jejich technický stav vyžaduje výměnu za nové. Instalace nových stožárů začne v jarních měsících a proběhne bez většího dopravního omezení, výměna trolejového vedení bude směřována do letních měsíců roku 2021, kdy se spojí s opravami komunikace a silnice bude uzavřena pro veškerou dopravu, včetně trolejbusové.
Náhradní doprava bude zajištěna autobusy.

Délka trati: 2290 m
Předpokládané náklady: necelých 31 mil. Kč

POKRAČUJÍCÍ STAVBY

I/42 Brno, VMO Žabovřeská – II. etapa (město Brno, Ředitelství silnic a dálnic, Brněnské komunikace)
lokalita: Žabovřesky
Termín realizace 2021–2024
Jedná se o pokračování rozšíření kapacity silnice na Žabovřeské ulici. Na začátku úseku komunikace navazuje na MÚK Hlinky, na konci úseku zasahuje do prostoru MÚK Kníničská. Komunikace je vedena v souběhu se stávající tramvajovou tratí, která bude podél Wilsonova lesa odkloněna do nového tramvajového tunelu. V navrženém stavu je komunikace lemována novými protihlukovými stěnami, protihlukovou zdí a protipovodňovou zdí. V úzkém hrdle průchodu komunikací mezi Wilsonovým lesem a řekou Svratkou vyvolává rozšíření komunikace nutnost zaklenutí jedné silniční větve do galerie délky 247,7 metru, na tento úsek navazuje zaklenutí obou větví VMO do oboustranné galerie délky 80 metrů. Oboustranná galerie zabezpečuje nepřerušený biokoridor od Wilsonova lesa směrem k řece Svratce.
Cena: cca 2,1 mld. Kč (investor ŘSD ČR a SMB)

„Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2–4“ (město Brno, Dopravní podnik města Brna, BKOM)
Tato rozsáhlá stavba započatá v březnu 2018 bude dokončena nejpozději do 31. srpna. Po ulici Dornych zprovozněné v roce 2019 se v srpnu zprůjezdní také tramvajová trať na ulici Plotní. Tím bude celá stavba dokončena.
Předpokládané náklady DPMB v roce 2021 budou činit 60 mil. Kč

Multifunkční arena Brno (město Brno, BKOM, Veletrhy Brno)
Termín: předpokládané dokončení 2024
V letošním roce by měly proběhnou přípravné práce pro budoucí výstavbu Multifunkčního sportovního a kulturního centra – tj. demolice objektů v areálu BVV a DPMB v přibližné hodnotě cca 50 mil. Kč a předpokládanou délkou akce 5 měsíců. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele demolic.
Předpokládaná cena za bourací práce 50 milionů korun.

II/373 ul. Bělohorská (Správa a údržba silnic)
Termín: 2020–2021
V roce 2020 proběhla výměna povrchu v úseku od okružní křižovatky ve Slatině po Ostravskou a dále v křižovatce Bělohorská–Jedovnická. Od února 2021 je zahájena rekonstrukce mostů přes tramvaj a přes vlečku. U mostu přes tramvaj se jedná o demolici větší části původní konstrukce a výstavby nové, u mostu přes vlečku potom o výměnu mostního svršku. Práce probíhají po polovinách, při zachování provozu v režimu 1+1.
Předpokládaná cena: 102 mil. Kč

Brno, Křížkovského I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace pro SMB)
Termín: 11/2020–10/2021
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Křížkovského probíhá v úseku od ulice Poříčí po ulici Veletržní. Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 348,30 m, současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v celkové délce 475,40 m a 419,50 m vodovodních řadů. Vodovodní přípojky budou vyměněny v celkové délce 224,60 m. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude obnovený povrch komunikace včetně chodníků a odvodnění. Práce jsou prováděny v souběhu s rekonstrukcí parovodu na horkovod Tepláren Brno a opravou chodníků BKOM.
Předpokládaná cena: 50 milionů Kč.

Tramvajová trať Osová–Kampus (Dopravní podnik města Brna)
Termín: dokončení stavby na konci roku 2022
Pokračování strategické stavby města Brna zahájené v roce 2019. Během nadcházejícího roku zhotovitelská firma dokončí hrubé práce na stavbě tunelu, od jara bude pokládat koleje jak v tunelu, tak na stávající trase ke Krematoriu.
Délka trati: 912 metrů
Provoz MHD: Stavba omezí provoz od května do září 2021, kdy bude přerušena tramvajová doprava v úseku Švermova – Starý Lískovec (05–06+09/21) a Celní – Starý Lískovec (07–08/21).
• 05–06+09/21 tramvajové linky 6 a 8 budou ukončené ve smyčce Švermova
• 07–08/21 tramvajové linky 6 a 8 budou odkloněny z Celní do smyčky Ústřední hřbitov
• náhradní doprava bude zajištěna autobusovými linkami X6 a X8, případně úpravou stávajících autobusových linek 61 a 69.
Předpokládané náklady v roce 2021 budou činit 650 mil. Kč

I/23 Brno – ul. Bítešská (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: předpokládá se 07–08/2021
Oprava povrchu vozovky v úseku Jihlavská – Pisárecký tunel.
Předpokládaná cena: 33 milionů Kč bez DPH

I/23 Obnova technologie v Pisáreckém tunelu + tunel Hlinky (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: 07–08/2021
Obnova technologie si v letních měsících vyžádá uzavření obou tubusů Pisáreckého tunelu.
Předpokládaná cena: 250 milionů Kč bez DPH

I/23 Pisárecký tunel – tubus B (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: 06–07/2021
Kvůli výměně obrusné vrstvy vozovky bude uzavřený tubus B v Pisáreckém tunelu (směr D1 – Žabovřeská).
Předpokládaná cena: 8 milionů Kč bez DPH

I/42 obnova protismykových vlastností vozovky u Královopolského tunelu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: květen 2021
Předpokládaná cena: 4,53 milionu Kč bez DPH.

I/43 Brno – ul. Hradecká – oprava povrchu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: 06–10/2021
Jedná se o souvislou opravu vozovky s pokládkou tichého asfaltu. Práce budou rozděleny do 8 etap. Oprava bude probíhat v úseku Hapalova–Řečkovice.
Předpokládaná cena: 120 milionů Kč bez DPH

I/43 Brno – ul. Sportovní – oprava a úprava připojovacího pruhu (Ředitelství silnic a dálnic)
Termín: 06–09/2021
Práce budou na úseku Budovcova–Hradecká se zachovaným průjezdem. Cílem je rozšíření a zkapacitnění komunikace a oprava výjezdové rampy u železničního uzlu Královo Pole.
Předpokládaná cena: 5,4 milionu Kč bez DPH

Odebírat
Upozornit na
guest
43 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Medvěd075

Vážení přátelé, kamarádi, rád bych se někdy dožil doby, kdy se pohodlnou jízdou bez uzavírek dostal z Líšně do Bystrce. Snad se to někdy podaří …. 🙂

Honza

V jakékoliv normální zemi by tyto věci se děly až poté, co byla (když ne před 8 a ani 3 dekádami, tak aspoň bez prodlení a pseudoohledů na jájinkovské šu.inky a kverulanty teď) dokončena dálnice, zdůrazňují dálnice povrchová v ideální bystrcké trase, tedy D43/D52, tj. původní A88. V jakékoliv normální zemi mimo tento Kocourkov by se takto odvedl z Brna a okolních dědin provoz, který do nich vůbec nezajíždí, nýbrž se jim nemá jak vyhnout a místo drnčení na červených jet plynule. My jsme ale řekli ne. My zde máme propustnost silniček dimenzovaných na „provoz“ z dob železné opony, tranzitu… Číst vice »

Ondra

Nevíte jak to vypadá s prodloužením TT ze Stránské skály do Líšně?

Liboros

Výhledově 😀

xyz

Už tam prodloužená je. Tamní stav je úředně existující tratí. Zbývá ji jen zrekonstruovat (neboli de facto „odkonzervovat“ aneb krásná ukázka stavu, kdy „ta trať přece není úředně zrušená, takže podle starých norem půjde snadno zprovoznit“). 🙂

Kamui

To je krásná ukázka zoufalosti našeho právního systému. Problém dělají zahrádkáři co si postavili načerno boudy na drážním tělese. Tady bych byl nekompromisní, jelikož ty stavby oficiálně neexistují, tak na místo v rámci zprovoznění přijet s buldozerem a boudy zlikvidovat – bez předchozího oznámení, bez diskuze a bez náhrady.

Jaaa

Co zprovoznění… Potřebuju zmapovat těleso = prořízka = odstranění všech překážek. Jako vlastník pozemku zodpovídam za to, co na něm je.

Tomáš Gottschalk

Problém vznikl, když se v jedno místě měla trať od stávajícího tělesa odchýlit. Město ukázalo černým stavebníkům vstřícnost, ale už to muselo projít klasickým stavebním řízením. Čiň čertu dobře…

cracatit

Prosím Vás, chtělo by to opravit zápis názvu ulic, zatím jsem přišel na ulici Hvězdová, správný zápis je s krátkým a, trochu zmateně pak působí nadpis uvnitř článku Nově zahajované stavby, když Lesnická dávno běží. Každopádně moc díky za praktický souhrn akcí. Potěšilo mě, že se pustí do mostu na Rakovecké, aniž by tu cestu úplně zavřeli. Ono to asi ani úplně zavřít nejde, když na ni navazují chatové osady, kam by se nedostal IZS.

Thomaß

Na Hvězdovou pozor, ta se skutečně jmenuje s dlouhým a. Vzniklo to patrně chybným překladem původního názvu Sterngasse, viz zde: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=5221

Anna Kournikova

Mají to správně, Hvězdová je s „á“.

Anna Kournikova

Mají to správně. Hvězdová je s „á“.

robert

Ne, ulice je Hvězdová, vím, kde bydlím.

mgr.pavel

„Obnova technologie v Pisáreckém tunelu“ – jestli se nepletu, tak ze stejných důvodů byl tento tunel uzavřen předloni..?

Jiří Kocurek

Viz výčet pod článkem:
Pokračující stavby:
Pisárecký tunel – tubus B

Loni jedna trouba, letos ta druhá.

mgr.pavel

Odtamtud čerpám: „Obnova technologie si v letních měsících vyžádá uzavření obou tubusů Pisáreckého tunelu.“

M H

Otázka je, na jak dlouho…

Kernteriér

Jen upřesním, že první fáze rekonstrukcemi trianglu Semilasso, která začíná v pondělí 22. 3., si změny ve vedení linek MHD nakonec nevyžádá. Omezená bude pouze IAD.

Spravna_doprava

Tak ta Plotní je opravdu výsměch. Přes rok zpoždění a hnusné protihlukové stěny uprostřed ulice města. Naprosté selhání města.

Jiří Kocurek

A bylo možné to vůbec povolit bez nich? Já jen jestli to selhání města není „celostátní“ pod názvem hygienické hlukové limity. A s tím toho MMB moc neudělá, to je závazné.

Jaaa

Pěkná blbost. Šalinu jde dneska odhlučnit i bez PHS tak, že žádné limity nepřekračuje. A není to dražší než PHS. Ale to by se muselo chtít.

Hlukové limity jsou naprosto v cajku – hluk od určitých hladin poškozuje zdraví zcela prokazatelně.

Jackub

Takže novostavby tramvajových tratí např. v Praze na Libuši, do Holyně a na Dědině také budou muset být vybaveny PHS? Hlukové normy jsou přece všude stejné, ne? 🤔

Kalanis

Na Barrandově jsou. V Radlicích taky.

Vladimir

Libi se mi tempo staveb jake bezi v Brne. Mesto prutahy a dostaveni obchvatu vazne potrebuje. Taky bude fajn jak se brzo rozsiri d1 smerem na Prahu na 6 pruhu. Ja osobne bych ji rozsiril az ke sjezdu k Vyskovu, a to i presto, ze d35 je uz ve fazi vystavby a zahajeni.

Jiří Kocurek

Jestli, tak až po Exit 230, ukončit to na exitu 226 nedává smysl.

Ale také druhou kolej aspoň z Holubic do Vyškova, ať se dá do Vyškova dotáhnout příměstká vlaková doprava.

Tomáš Gottschalk

To jako vážně? Šestipruh na D1 měl být už před 20 roky, teď se čeká jednak na přeložku nějakýho pojebanýho plynu plus se předělává projekt na most. Brněnsý závod ŘSD je galerií neschopnosti. Stačí si vzpomenout na D52 a D43. a Abych nechodil tak daleko patálie se Sokoly jde taky na jeho vrub. Chtěli s nii vyběhnout a narazili. Nedělám si iluze o pokračování VMO, byť úsek Jedovnická – Černovická už má EIA. Kéž by se začal stavět co nejdřív.Šimice to potřebujou jak prase drbání.

Jaaa

To, že mezi Tomkáčem a Karlovou nebude kromě VMO i souběžné propojení pro trolejbusy, je další obří krpa KAM.

Radim S

Trolejbus má jezdit po tzv. nové Dukelské a autobusy (třeba 44) by tam mohly jezdit nadále, v čem je tedy ten obří problém? Chápu ale snad obavy o termín realizace té Dukelské.

Tomáš Gottschalk

Po Nové Dukelské možná pojede trajf do Nové Zbrojoffky, ale to ještě není jisté. Stávající t25/26 jinudy než přes nový most jet nemůže.

Jaaa

Přesně to jsem čekal.

Nová Dukelská:
1. se nikdy nepostaví. Lidi na nábřeží ani v Husovicích to nedovolí.
2. Řádově zkomplikuje dopravní situaci v celých Husovicích
3. Zpomalí trolejbus o 15 minut.
4. Je to předválečný plán, když nebyl mostni koridor Provazníkova přes Svitavu a je morálně zcela zastaralý.

Prostě jen papouškujete nekoncepčnosti, které produkuje KAM.

*h8*

Co to je prosím za nesmysly? 1. Nová Dukelská je nutným předpokladem revitalizace areálu Zbrojovky, bez ní není možné zajistit ani elementární úroveň dopravní obslužnosti a tedy i zkolaudovat budovy areálu. Proč by měli Husovičtí být proti? Já k nim také patřím a jsem všemi deseti pro ! Protože s Novou Dukelskou dojde ke zklidnění původní Dukelské třídy, která je dnes jeden nekoncepční dopravní chaos. 2. V čem to zkomplikuje dopravní situaci v Husovicích? Že už dnešní Dukelskou třídou nebudou po rozbitých tramvajových kolejích tranzitovat tisíce aut denně? 3. Zpomalení maximálně o minutu nebo dvě, spíš ale ani to ne.… Číst vice »

Jaaa

1. a) Nová Dukelská nemůže sloužit jako páteřní komunikace MHD. Může to být doplňková trasa Černá Pole – Zábrdovice, která bude sloužit obsluze daného území. Nijak se to netýká tangenty Černá Pole – Vinohrady. Pokud to chcete směšovat, opět tak leda degradujete MHD V Brně. Evidentně další Sedláčkovskej autíčkař, co vůbec netuší, jaké jsou přepravní proudy MHD. 1 b) Tohle nemá nic společného s revitalizací Zbrojovky, nesměšujte to. Ale koukám, ze ten přístup je naprosto stejnej, úplně přes kopírak, jako u Jižního centra: Snaha přesměrovat dopravní proudy za každou cenu s vidinou „lepšího zhodnocení pozemků“. Taková ta kreténská supermarketová logika,… Číst vice »

*h8*

takže jedno po druhém: 1a) proč musí být trasa tangenty MHD shodná s hlavní trasou pro IAD? Naopak vidím přínos ve vytvoření nového rychlého spojení ve směru Černá Pole – Zábrdovice a Nádraží Židenice a zároveň zachování dostupnosti uzlu Stará Osada. Zároveň se vznikem vysoké poptávky v oblasti Zbrojovky mi tento směr přijde významnější než propojení mezi Vinohrady a Černými Poli – když jsme u toho dopravního modelování – opravdu myslíte, že zrovna ten by si echt zasloužil takto silné propojení? K tomu navíc netuším kdo jsou Sedláčkovští autíčkáři, takže k nim logicky nemohu patřit. A o přepravních proudech MHD… Číst vice »

Tomáš Gottschalk

Možná jste přehlédl, že na Gargulákově už jeden most stojí a další podjezd je na Markéty Kuncové. Areál Zbrojovky jde napojit přes ně.

Gwann

chápu Vás dobre, že už nebude jezdit 25 a 26 z kopce dolů na Starou Osadu?

Jiří Kocurek

To jezdit bude. Ale asi mu chybí přímé propojení z Tomkáče na Vinohrady, cesta bude delší, závlekem přes areál bývalé fabriky a Židenické nádraží.

Gwann

aha, a linka po tom novém mostě přímo na vinohrady se neuvažuje?

pro mnohem je nesmysl už zavlek na starou osadu…

*h8*

Trolejbusová trať na úseku VMO Rokytova určitě v územním plánu není, linka 25/26 bude přetrasována jak píše kolega Kocurek. Uzel Stará osada se tak ale stejně bude muset díky tomu kompletně předělat.
Jak by to bylo s nějakou případnou autobusovou expresní linkou těžko říct, tak daleko zatím o žádných plánech nevím.

Jaaa

A to je to, o co běží. K současnému mostu by zcela bez potíží šlo z každé strany přilípnout jeden pruh, který by končil na Karlově tak jako tam teď končí most.

*h8*

To jsme si úplně nerozumíme, mluví-li Gwann o novém mostu přímo na Vinohrady, chápal jsem že se bavíme o obsluze nově vzniklého mostu mezi Karlovou a Akátky. Ten ale MHD obsloužen nebude. Vy ovšem zjevně myslíte na úsek Tomovo nám. – Karlova (tj. přes stávající most 42-006), tam bude stavebně uspořádání 2×3 protože tím třetím pruhem bude připojovací a odpojovací pruh MUK Tomkovo nám. a MUK Karlova. Tam bude obsluha zajištěna trvale linkou 44/84. Trasa trolejbusu přes areál Zbrojovky je de facto cílový stav, do té doby budou linky 25/26 jezdit po výstavbě VMO tak, jak uvažujete, tedy také přes… Číst vice »

Vojta

Velká výhoda je obousměrné napojení židenického nádraží, nevýhoda je ta dlouhá jízdní doba. Myslím si, že nějaká expresní linka po novém mostě vznikne, ale nejspíš jenom ve špičkách (něco stylu KPN – Černovická terasa)

Jaaa

Takže klasické polovičaté řešení á la Brno od odsunu Němců…

M H

Ona je otázka, jestli je skutečně tak obří dopravní poptávka ve směru Vinohrady – Tomkovo náměstí, aby se vyplatilo přesměrovat linky přímo a vynechat tak uzel na Staré osadě.