Infrastruktura Silnice Stavebnictví Železnice

Přehledně: Co spojuje a brzdí D48, D55, D3 a NemaŠe? Seznam soudních sporů míří na vládu

Budoucí D3 Úsilné - Hodějovice, aneb obchvat Českých Budějovic. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Budoucí D3 Úsilné - Hodějovice, aneb obchvat Českých Budějovic. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ministerstvo dopravu připravilo pro vládu přehled dopravních staveb, které jsou zdržovány soudními spory a správními řízeními. Vláda se se seznamem obeznámí v polovině července, deník Zdopravy.cz má přehled k dispozici a přináší jej v plném ptydepe čtenářům:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

A) Soudní řízení

1) D48 Frýdek-Místek obchvat

Jde o problematiku, která je řešena již od srpna 2017, kdy bylo vydáno stavební povolení pro východní část dálničního obchvatu Frýdku-Místku.

Navrhovatel, Krajský soud v Ostravě, senát č. 39A podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl podán v návaznosti na žalobu pobočného spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu proti rozhodnutí ministra dopravy ze dne 25. 7. 2018, jímž bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu ze dne 11. 8. 2017, jímž byla povolena stavba dálnice D48.

Návrh na zrušení § 23a je opřen o argumentaci, že v ustanovení § 23a schází prvek obecnosti, kdy dle žalobce se jedná o účelově schválený speciální zákon, vztahující se na předem vybrané konkrétní záměry, které jsou taxativně vyjmenovány v důvodové zprávě k zákonu č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů. Dále žalobce uvádí, že v důsledku § 23a byl vyloučen jako dotčená veřejnost z možnosti účasti na novém projednání posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „EIA“). S výše uvedenou argumentací se navrhovatel ztotožňuje a dodává, že ač ustanovení § 23a výslovně nevymezuje „veřejný zájem“, je ho třeba dovodit za účelem vymezení tzv. prioritních staveb, u kterých je nutné vyloučit veřejnost z účasti na projednávání EIA a bude se vydávat pouze závazné stanovisko EIA bez předchozího řízení. Dále navrhovatel uvádí, že podmínky prioritních staveb byly nastaveny tak, aby odpovídaly předem vybraným stavbám. Tímto jednáním došlo k narušení dělby moci, a to jak ke vztahu k moci výkonné, tak soudní, tedy zákonodárce sám označil konkrétní záměry za stavby prioritního charakteru a při nepoužití ustanovení § 6 až § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je soudní přezkum EIA u záměrů de facto vyloučen.

S argumentací uvedenou v návrhu se Ministerstvo dopravy neztotožňuje a je přesvědčeno, že ustanovení § 23a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Shrnutí aktuálního stavu: Ústavní soud zatím ve věci nerozhodl. Pokud by Ústavní soud zrušil § 23a, měl by tento krok negativní důsledky nejen na tuto stavbu, ale i na všechny prioritní dopravní stavby, u kterých byl postup podle § 23a uplatněn.

2) D49 Hulín – Fryšták

Podána žaloba spolkem Egeria pro stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem Holešov na 25 stavebních objektů. Soud přiznal odkladný účinek a soudní řízení přerušil do doby rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb. na základě žaloby sdružení Děti Země u stavby „D48 Frýdek – Místek, obchvat“ – viz výše. ŘSD podá stížnost proti postupu Krajského soudu v Ostravě.

Shrnutí aktuálního stavu: Rovněž zde se čeká na rozhodnutí Ústavního soudu jako u předchozí stavby. Pokud by Ústavní soud zrušil § 23a, měl by tento krok negativní důsledky nejen na tuto stavbu, ale i na všechny prioritní dopravní stavby, u kterých byl postup podle § 23a uplatněn.

3) D55 5502 Kokory – Přerov

Obec Rokytnice podala 4.9.2017 žalobu proti vydanému územnímu rozhodnutí (právní moc 3.7.2017). Dne 16.5.2018 – rozsudek soudu – územní rozhodnutí se ruší a věc se vrací na Krajský úřad Olomouckého kraje (po 8 měsících).

Shrnutí aktuálního stavu: Dne 3.7.2018 podalo ŘSD  kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu – dosud nerozhodnuto – 11 měsíců. Zastavena příprava stavby.

4) Další akce, kde došlo k zásadním zdržením kvůli jednání soudu:

D3 312/II Nažidla – st. hranice (územní rozhodnutí vydáno 14.1.2016, zrušeno soudem 15.3.2017, podána kasační stížnost ŘSD – úspěšná, nové rozhodnutí soudu – opět územní rozhodnutí zrušeno 20.12.2018 – tzn. kauza 3 roky)

I/55 Břeclav, obchvat – napadeno kompenzační opatření, rozhodnutí vydáno, nabytí právní moci 29.9.2015; ŘSD se odvolalo k MŽP a podalo žalobu ke krajskému soudu, který rozhodnutí zrušil; byla podána kasační stížnost 2.5.2017 k Nejvyššímu správnímu soudu, NSS rozhodl, nabytí právní moci 13.4.2018, rozhodnutí o kompenzačních opatřeních je vykonatelné (kauza 3 roky)

D48 Rychaltice – Frýdek-Místek – vyvlastnění pozemků manželů Švantnerových brání dokončení stavby v plném profilu – soudní kauza přes 3 roky

B) Správní řízení

Jedná se zejména o problém vydání územních rozhodnutí. Není zde zmíněna problematika vyvlastňovacích úřadů, kde jsou postupy velmi zdlouhavé a blokují prakticky všechny stavby. Rovněž není zmíněno vydávání stanovisek dotčených orgánů, kde často nejsou dodrženy lhůty a dochází tak k prodlužování přípravy pro územní řízení (či stavební povolení).

Dále je pro ilustraci uveden stav získávání územních rozhodnutí na některé úseky dálnice D35:

úsek Ostrov – Vysoké Mýto – požádáno o územní rozhodnutí 1.11.2017, předpoklad vydání v 09/2019 (cca 22 měsíců),

úsek Vysoké Mýto – Džbánov – požádáno o územní rozhodnutí 13.3.2017, předpoklad vydání v 09/2019 (cca 30 měsíců) – jednou chybou úředníka zrušeno

úsek Janov – Opatovec – požádáno o územní rozhodnutí 12.12.2016, právní moci nabylo 19.11.2018 (23 měsíců)

Další akce:

D52, Obchvat Mikulova –  v 04/2016 byla podána žádost o pokračování územního řízení s upravenou dokumentací pro územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova, v 08/2017 proběhlo veřejné projednání, došlo k napadení stanovisek dotčených orgánů námitkami a připomínkami. Územního řízení se účastní mimo jiné 10 spolků a nevládních organizací proti D52. Dne 11.9.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Vydané územní rozhodnutí nenabylo právní moci z důvodu podání 13 odvolání (proces zatím 38 měsíců bez právní moci)

I/33 Jaroměř, obchvat – požádáno o územní rozhodnutí v roce 2011, právní moc získalo v roce 2017 (proces 6 let)

I/12 Běchovice – Úvaly – dne 22.12.2009 bylo vydáno územní rozhodnutí bez právní moci. Dne 9.3.2011 bylo na základě rozhodnutí MHMP odboru stavebního vráceno územní rozhodnutí k novému projednán; dosud nevydáno (proces 9 let)

I/19 Chýnov, obchvat – zrušeno stavební povolení Ministerstvem dopravy kvůli procesním chybám krajského úřadu (KÚ nesouhlasí)

D1 136 Říkovice – Přerov“ – opakované napadání všech správních rozhodnutí ze strany sdružení Děti Země, s nímž spolupracuje rovněž sdružení Krajina Dluhonice, rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o podjatosti Magistrátu v Přerově, vleklé problémy se získáním změny ÚR

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – nelze získat stavební povolení na 300 m trasy z důvodu věcného břemene (práva chůze po komunikaci) – několikaletý proces na již zrealizované stavbě

„I/3 Olbramovice“ – podané námitky 8 subjektů proti vydanému stavebnímu povolení –mj. spol. DAVO CAR, IMOBA a další – řeší se přes 8 měsíců

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)

Správní řízení
1) Stavba: „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“

Územní rozhodnutí

19. 12. 2017 – podána Žádost o územní rozhodnutí na Stavební úřad Magistrátu města Pardubic.
11. 1. 2018 Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně oznámil datum konání ústního jednání 27. 2. 2018
27. 2. 2018 proběhlo místní šetření, byly doručeny připomínky.
16. 7. 2018 Vzhledem ke složitosti připomínek bylo územní rozhodnutí vydáno pod č. j. MmP 53918/2018.
V zákonné lhůtě podala odvolání proti územnímu rozhodnutí obec Stéblová. Obec Stéblová při místním šetření požadovala doplnění protihlukových stěn nad rámec zpracované dokumentace (Návrh protihlukových opatření byl zpracován na základě vypracované hlukové studie, odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a bylo vydáno stanovisko EIA 7. 11. 2017). Věc byla předána dle správního řádu na Krajský úřad Pardubického kraje.
Dne 24. 5. 2019 bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením stavebního řádu Rozhodnutí č. j.: KrÚ 37652/2019/5/OMSŘI/Vod, které Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu ze dne 16. 7. 2018, č. j. MmP 53918/2018 (kterým bylo výrokem I. rozhodnuto o umístění stavby a výrokem II. stanoveny podmínky pro umístění předmětné stavby) ruší a věc vrací stavebnímu úřadu k novému projednání.
Z Rozhodnutí č. j.: KrÚ 37652/2019/5/OMSŘI/Vod K námitkám odvolatele:
1) „Odvolací orgán souhlasí s odvolatelem, že se stavební úřad v napadeném rozhodnutí nevypořádal s jeho námitkami, které byly uplatněny při jednání konaném dne 27. 2. 2018. Tato skutečnost způsobila nezákonnost vydaného rozhodnutí, činí rozhodnutí nepřezkoumatelným.“

K doplnění protihlukových stěn
4)„…Hluková studie predikuje dodržení hygienických limitů upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Realizace PHS nad rámec požadavků zákona č.258/2000 Sb., a jeho prováděcího právního předpisu, tj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., není možná.“

Shrnutí aktuálního stavu: Územní rozhodnutí pro stavbu „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ bylo rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24. 5. 2019 zrušeno a věc vrácena stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic k novému projednání.

2) Stavba: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Žádost o územní rozhodnutí na stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla podána dne 15. 12. 2017 u Magistrátu města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení. Řízení bylo přerušeno a SŽDC bylo vyzváno k doplnění podkladů. Všechny podklady jsou vyřízeny, až na jediné chybějící rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438, které stále nenabylo právní moci.
Průběh řízení o zrušení přejezdu v km 13,438 je následující:
Dne 20. 1. 2017 byla podána žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“
K této žádosti SŽDC doložilo:
Vyjádření Drážního úřadu ze dne 3. 1. 2017
Souhlas Statutárního města Zlín ze dne 21. 9. 2016

21. 2. 2017 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o zrušení existujícího přejezdu.
11. 4. 2017 následovalo místní šetření včetně účasti Drážního úřadu, který jednoznačně konstatoval, že přejezd je sám o sobě nebezpečný – nezávisle na stavbě elektrizace (vyjíždějící nákladní auta již teď stojí na kolejích) a potvrdil souhlas se zrušením přejezdu.
2. 3. 2018 bylo vydáno Magistrátem města Zlína (MMZL) rozhodnutí – zamítnutí zrušení přejezdu. Proti tomuto Rozhodnutí se SŽDC odvolalo na Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (KÚZK).
11. 7. 2018 KÚZK Rozhodnutím věc zrušil a vrátil k novému projednání.
Následně proběhlo několik dalších jednání s vlastníky účelové komunikace v dané lokalitě, panem Buchtou, firmou EUROCAR a EUROCODEC. Bylo dohodnuto prodloužení ulice Broučkova, jako související stavba jiného investora.
3. 8. 2018 MMZL pokračoval v řízení a zaslal výzvu k doplnění.
4. 9. 2018 SŽDC doplnila požadované doklady.
1. 10. 2018 MMZL vydal Oznámení o pokračování řízení a nařídil na 16. 10. 2018 ústní projednání na místě samém, kde fy. EUROCODEC a EUROCAR podaly námitky.
10. 12. 2018 MMZL vydal Rozhodnutí o zrušení úrovňového křížení dráhy s pozemní komunikací. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníků řízení a bude v následujících dnech opět rozhodováno Krajským úřadem Zlínského kraje.
9. 5. 2019 KÚZK Rozhodnutím věc ruší a vrací k novému projednání. To bude znamenat posunutí realizace celé stavby o cca rok dále.

Shrnutí aktuálního stavu: Územní řízení pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ je přerušené do doby rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci této stavby. Žádost o zrušení přejezdu v km 13,438 podala SŽDC dne 20. 1. 2017. V současné době (6/2019), tedy po 2,5 letech, není o zrušení přejezdu v km 13,438 správními orgány rozhodnuto.

3) Aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje

Zadání aktualizace ZÚR proběhlo začátkem roku 2016 a bylo v něm uplatněno vymezení koridorů pro stavby na rameni Kolín – Děčín (včetně Libické spojky), stavby na rameni Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, Rekonstrukce traťového úseku Čáslav – Kutná Hora a koridor pro novou trať Praha – Benešov – Bystřice (po zrušení Krajským soudem v Praze). Následovalo výběrové řízení na zpracovatele ZÚR, které dle informací ze STČ kraje trvalo více než rok. Poté byl jako zpracovatel potvrzena firma T-Plan, která měla zpracovaný návrh odevzdat cca do jara roku 2018, a následně mělo být projednání s dotčenými orgány.

Shrnutí aktuálního stavu: Probíhá aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dle posledních informací SŽDC byla velká část ZÚR již odevzdána a na Středočeském kraji probíhá kontrola. Předpoklad jednání k návrhu ZÚR Středočeského kraje byl z původního termínu v červnu 2019 posunut na nejdříve září 2019.

4) Modernizace trati Nemanice I – Ševětín

V rámci přípravy této stavby je největším problémem složitost územního řízení. V rámci zpracování DÚR, které proběhlo na základě původně schválené Studie proveditelnosti IV.TŽK, bylo požádáno 29. 12. 2011 o územní rozhodnutí.

Řízení bylo přerušeno k doplnění podkladů, z nichž hlavním problémem byla koordinace s připravovanými dopravními stavbami ŘSD. Po dohodě ŘSD a SŽDC na úrovni jednání s MD a SFDI došlo v roce 2013 k úpravě přípravné dokumentace.

Dále došlo k dalšímu upřesnění trasy a v lednu 2015 byla podána žádost o Změnu obsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí. Současně byla řešena námitka Obce Hosín a byl předložen návrh na zlepšení začlenění trati do krajiny, včetně optického odclonění železničního provozu.

Dále Obec Hosín, pod kterou spadají i Dobřejovice, připravuje změnu ÚP obce, která je v rozporu s připravovanou stavbou. Vůči tomu byl ze strany SŽDC vydán nesouhlas s touto aktualizací. Na Ministerstvu pro místní rozvoj proto proběhlo dohodovací řízení dne 29. 3. 2017, kde obec Hosín trvala na odsunutí připravované nové trasy. Na základě navržené dohody mezi MMR a MD je koridor ze strany Dobřejovic zúžen tak, aby bylo možné realizovat trasu IV. TŽK dle dokumentace pro územní rozhodnutí.

Obcí Hosín byla následně podána žaloba a ústavní stížnost na MD a MMR vůči nesouhlasu s územním plánem Hosína, který nerespektuje navrženou variantu. Ústavní stížnost a správní žaloba byly zamítnuty.

Územní rozhodnutí bylo vydáno k 20. 7. 2017. Následně se proti vydanému ÚR odvolala obec Hosín a někteří vlastníci z Dobřejovic. V odvolacím řízení pak Jihočeský kraj, jako odvolací orgán, zahájil přezkumné řízení veřejnou vyhláškou z 11. 10. 2017 a oslovil příslušné orgány státní správy ve věci napadnutých stanovisek. Odvolací orgán požádal o přezkum stanovisek MŽP – o jejich potvrzení nebo změnu byl požádán ministr ŽP a dále Magistrát města České Budějovice.

SŽDC ve snaze nalézt řešení přijatelné pro SŽDC i pro obec nechala zpracovat v roce 2018 další studii, ve které je trať ještě více odcloněna (zvýšení protihlukových valů). Návrh byl 25. 4. 2019 prezentován na setkání s občany. Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se při příležitosti voleb do Evropského parlamentu konala v Dobřejovicích anketa k trase trati. Obyvatelé poměrem 74:40 uvedená zmírňující opatření odmítli a pověřili starostu obce pokračovat v úsilí o oddálení trasy trati od obce. Do doby společné dohody lze očekávat, že bude trvat proces odvolacího a přezkumného řízení v rámci námitek k vydanému územnímu rozhodnutí.

Shrnutí aktuálního stavu: Proti vydanému územnímu rozhodnutí pro stavbu „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“ z 20. 7. 2017 bylo podáno odvolání, které v přezkumném řízení řeší Jihočeský kraj. V současné době dle informace odvolacího úřadu chybí v rámci přezkumného řízení pouze stanovisko ministra životního prostředí. Věc byla předána rozkladové komisi. Rozhodnutí ministra je pak možné očekávat v červenci/srpnu 2019.

Dále je v řešení ještě i kasační stížnost, která byla podána obcí Hosín na MD a MMR v souvislosti s vydáním změny územního plánu obce. Dle dostupných informací zatím rozhodnutí od Nejvyššího správního soudu nebylo vydáno. Zůstává v platnosti prvoinstanční rozsudek od Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu obce Hosín.

Obecně je možno konstatovat velmi zdlouhavý proces vyjadřování některých dotčených institucí, a to i v rámci řešení majetkových vztahů. Např. lze uvést Technickou správu komunikací Praha, Státní pozemkový úřad, ČEZ, Povodí Labe, Povodí Vltavy, u nichž i přes veškerou snahu SŽDC o maximální součinnost a urgence mnohdy trvá získání stanoviska i více než 6 měsíců.

45 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin

Díky tomuto shrnutí za stávajícího stavu je VRT nerealizovatelná bez ohledu na finance,

Vlastimil Kocurek

K IV. žel. koidoru: Ševětín – Nemanice (úsek před Budějovicemi). Pokud je tam možnost vzdálit trať od obce, tak proč to neudělat ??????
Srovnám to ze Slovenskem v údolí Váhu: v tomto údplí jsou přehrady, rsp. i dálnice, a všechny odpravní koridory + hustá zástavba, tam často neexistuje vůbec žádné optimální řešení, a staví se to lidem okolo domu. Ale tady je asi situace jiná ???? Napište něco k tomu.

Oto Vágner

Problém je ten, že plánovaná trať je vedena z tunelu okolo 400m vzdálené obce Dobřejovice (spadá pod Hosín) obloukem s velkým poloměrem po úbočí kopce. Dobřejovice chtějí trať ještě dále od obce, což lze docílit menším poloměrem, rovinkou a opět menším poloměrem. Došlo by tak ke snížení rychlosti, zkrácení o několik desítek metrů tratě, což by vedlo k většímu stoupání. Proto SŽDC jakýkoliv posun v tomto kopcovitém terénu odmítá a je navrženo poměrně velké množství terénních valů jako přirozená hluková ochrana, která zapadne do krajiny. Paradoxem však je, že zastupitelé Hosína mají problémy od občanů 2. Druhým je provoz letiště… Číst vice »

Frantisek

Další věc je, že železnice vedená mimo sídla generuje auta na silnice.

Xander

Neříkáte si někdy, že čínský způsob je vlastně lepší? Protože zatímco tady se pořád jen dohadujeme, v Číně se staví. A to tak, že během deseti let tam například vybudovali největší síť VRT na světě – a to z nuly.

Panelák

Neříkáme. Opravdu nestojíme o čínský přístup k majetku někoho jiného, o čínský přístup k elementárním právům, o čínský přístup k životnímu prostředí. Ale určitě to nějaké divné duši může imponovat.
Jasně, stačilo by přece všechny ty Obce Olbramovice a Obce Hosín zmlátit, popř. zavřít do koncentráku, na ekologické otázky kašlat, protože slouží jen ke zdržování, a vybudovat to.

Mimochodem, ukažte mi nějakou čínskou VRT, co vede z města o velikosti Prahy do města o velikosti Brna.

Jiří Kocurek

Díval jsem se na ten Zlín. Ten rušený přejezd je jediná přístupová komunikace do areálu, takže se odvolání vůbec nedivím. Teoreticky by se tam dalo dostat z Broučkovy ulice, ale máto háček: Okolo domu pro seniory, střední školy a domova mládeže. To není ideální. Ve skutečnosti to znamená likvidaci firem tam sídlích. Totiž stavebník (SŽDC) by musel zajistit obdobné náhradní nemovitosti v blízkém okolí. A blízké okolí opravdu není jižní přednádraží v Přerově.

Roiman4

Ano, ale jde o to, že když toto bylo vydáno veřejnosti, tak se všichni v té čtvrti sebrali a napsali petici, aby ten přejezd se zachoval neboť by se zvýšil hluk v té oblasti, snížila hodnota pozemků apod… To samé bylo, když byl návrh, že by se ten přejezd posunul dále směrem k Vizovicím a napojila by se na to silnice do té čtvrti ( myšleno, kde končí trol. č.2 ) a to taktéž byl problém neboť by si to tama prý zkracovali všichni co jedou od Vizovic směr Vršava, Jižní Svahy apod.. )

IGCT

Sorry jako, ale argumentovat snížením hodnoty pozemků nejde, neboť se nachází v ochranném pásmu dráhy a dle platného zákona o drahách musí strpět negativní vlivy dráhy na okolí.

Panelák

Proč by nešlo argumentovat snížením hodnoty pozemků, když se jejich hodnota sníží?
Ochranné pásmo dráhy neznamená, že si tam dráha může dělat co chce.

IGCT

Jenže dráha už tam je a to lidi se musí přizpůsobit a strpět ji, nikoliv naopak

IGCT

Řešením by bylo, kdyby Drážní úřad zrušil přejezd v km 13,4 i v současné podobě, když je dle jeho slov nebezpečný. Pravomoc na to má. A byl by svatý pokoj.

Roiman4

To snížení bylo bráno jako na celou čtvrt kudy by jezdila ta doprava, jakmile by se zrušil ten přejezd a nebyla by to už ani “klidná” čtvrt

IGCT

to ale jako není problém dráhy. Sami obyvatelé té čtvrti mají hromadu aut. Brečí na zcela nesprávném hrobě, když železniční dorpava naopak odlehčuje města od návalu aut.

Frantisek

Rušení přejezdů ale asi není úplně nejlepší způsob, jak získat lidi pro železnici. 🙂

Prejezd

Zlinsky prejezd meli nechat tak a zmodernizovat, myslim, ze tam ani nejsou zavory. Hlavne, at se uz konecne stavi. Co na tom, ze se bude tem firmam dost blbe pres nej jezdit pri budoucim provozu, takze budou stale zavody dole.

IGCT

Tady někdo nečetl, že takové řešení prostě není možné. Protože DÚ ho nepovolí a zmodernizovat do povolitelné formy nejde. jen zrušit. Nic víc.

Přemek

Klub za udržitelnou dopravu DZ (dříve Dopravní klub DZ) má značnou zásluhu na tom, že zejména ŘSD je pod trvalým drobnohledem lidí s odbornými schopnostmi, kteří prosazují kromě udržitelnosti a ekologizace dopravy zejména dodržování příslušných zákonů ze strany investorů a zhotovitelů, kteří mají pocit, že jim to kazí kšefty. Nesystémové myšlení je překážkou, která je na straně většiny špiček státní správy. Dopravní experti se s dopravními ekology obvykle snadno domluví, jenže do toho nesystémové ÚP a další lahůdky.

Panelák

Doporučuji si všimnout, že v projednávání železničních staveb nikde nefigurují nějací ti „ekoteroristi“ používaní obvykle jako fackovací panáci těmi hloupějšími diskutéry i zde. Přesto se celkové prodlevy dají počítat v letech, pauzy od jednoho rozhodnutí k druhému klidně 9 měsíců – co na to správní řád, netuším.
Další zajímavá věc je, jak se SŽDC některé věci snaží tlačit z pozice jakési „nadřazenosti“ vlastního zájmu i poté, co jsou zamítnuty, nebo se proti nim minimálně zvedne silný odpor – to je taky jeden z důvodů velkých prodlev.

IGCT

Nemáte vůbec pravdu!!! Rekonstrukce žst Přerov 2. stavba-blokace vydání stavebního povolení spolkem Děti Země bo křeček. Železniční uzel Brno – konkrétně přesun brněnského hlavního nádraží-blokace vydání územního rozhodnutí zase spolkem Děti Země.

Panelák

Každý, komu se podaří zdržet a zablokovat debilní nápad na přesun roly, svádějící veškerou osobní i nákladní dopravu na jedno místo, je vítán.

Tomáš Záruba

I kdyby Děti Země už neudělaly nikdy nic, tak za blokování odsunu zaslouží státní vyznamenání a doživotně korunu z každé jízdenky do/z Brna.

IGCT

Tomáš Záruba: A to jako proč???

Vlastimil Kocurek

Tak nejen 9 měsíců, ale některé trvaly více než rok.

Jakub

Z výčtu je pěkně vidět, jak může být proces schvalování staveb rozmanitý. Nějak ale nerozumím tomu, proč není na prvním místě seznamu nejdůležitější chybějící dopravní stavba v republice a to úsek SOKP 511? Tam by to také přeci bylo zajímavé čtení. Jaký je vlastně aktuální stav?

Poudy

Tam se to sune šnečím tempem kupředu. Doporučuji fórum České dálnice a v ní téma 511, kluci tam tohle stavbu celkem slušně sledují.

Vlastimil Kocurek

SOKP 511 nemělo EIA a ani nedostalo výjimku do EU. Ale je jasné, že to je jen část problematiky.

Hanzi

Co severni trasa okruhu kolem Prahy? Spojení západ – východ je pocuc když most je v Kralupech, potom až v Praze anebo celou Prahu de facto objet.

Jiří Kocurek

Trasa Slaný – Velvary – Mělník – Vtelno – Luštěnice – Nymburk je poněkud z ruky.

Andrej

Frustrující čtení. Je bizarní, do jakého „ad absurdum“ formalismu a handrkování jsme dospěli u zcela obyčejných dopravních staveb, včetně rekonstrukcí. Přitom enviromentální dopad obchvatů nebo eleftrifikací je vždy výrazně pozitivní. Neměl by být problém pro orgány státní správy a zejména pro soudy nesmyslné formalistické námitky rychle zamítnout. Co je to za absurdnost, když po 10 letech dohadů a odvolání a zámítání vůči nějaké stavbě ze na soud dostane třetí odvolání a ten soud stejně vydá další předběžné opatření a pak rozhoduje další 2 roky? Zejména vzhledem na obrovský nárust kamionové dopravy, bez dokončené dopravní infrastrkutruy se nikdy nestaneme zemí vyspělou,… Číst vice »

K.S.

Problém je v tom že ani stát si není asi schopný plnit to co si sám navymýšlel, takže problém je ve státní správě samé, kterou to konečně dohnalo. O tom jestli je enviromentální dopad rekonstrukce či obchvatu vždy pozitivní se dá s úspěchem polemizovat. Například máte území které je 300 let zatíženo dopravou na nějaké cestě o kilometr dál máte území kde je největší dopravní zátěž pár aut denně od obyvatel nějaké usedlosti toto území představuje kus velkého nijak neparcelovaného přírodního areálu (tzn. nejsou tam dálkové silnice, dráha, oplocenky). Uděláte přeložku silnice do tohoto území, byl opravdu celkový enviromentální dopad… Číst vice »

Rtep

Dovolím si nesohlasit s Vaším názorem, že enviromentální dopad obchvatů nebo eleftrifikací je vždy výrazně pozitivní. Tady, kde žiji, by možná velmi mírně obchvat odlehčil centru města. Ale za cenu toho, že by v podstatě úplně zničil všechna klidná místa okolo města, všechna místa, kam lidé chodí na procházky třeba s dětmi, s kočárkem.
Nejen z mého pohledu je tedy lepší doprava v centru města, než zničení jeho okolí.

Vlastimil Kocurek

Njede jen o klid, ale i to, co dýcháme, takže doprava nemůže jít středem města, jinak souhasím, doprava zcela zničí možnost vycházek okolo města. Ale krajská města už jsou obehnána průmyslovými a logistickými halami, tam už není co zničit.

Frantisek

Pokud jde o to, co dýcháme, tak nejprve omezme přílišnou dopravu, převeďme ji na šetrnější způsoby. Pouhým navyšováním kapacit se problém leda zvětší, byť odsune z dohledu. A kdo plánoval logistiku čistě po silnicích, měl by leda tak zpytovat svědomí, a ne říkat, jak je to všechno dobře.

Vlastimil Kocurek

To je pravda, ale také platí, že ani dokončení dálnic z nás vyspělou zemi neudělá 🙂

Původni Pražák

Tenhle článek předepisovat místo léků na nízký tlak. Opravdu je zázrak, že se vůbec něco staví.

Pavel

Když se dívám na ten přehled, jen se mi potvrzuje, že tím největším problémem naši vlasti je nefunkční (rozuměj pomalý) soudní systém, který není schopen v reálném čase dospět k definitivnímu rozhodnutí. Na každý verdikt soudů a správních orgánů se čeká měsíce až roky. Řeší se opakovaně podávané žaloby a námitky, které doznaly jen slovní úpravy, nikoliv věcné. Nerozhodnost soudců doslova paralyzuje Českou republiku a vyvolává právní chaos.

MildaIV

A zaregistroval jste, že se v posledních letech práce soudú zrychlila? Neznám stav u správních soudú, ale u obecních tomu tak je. Ono je jednoduší nadávat na něco o čem vím úplný ho… než si zjistit jak tomu doopravdy je.

Tomas

A správní soudy nejsou součástí soudního systému? Nebo v článku popsaný stav považujete za důkaz, že se situace zlepšuje?

IGCT

Ono by stačilo, kdyby se k soudu lidi mohli obracet jen v určitých případech. A né zablokovat celé řízení s tím, že na straně 76 v pátek větě chybí čárka a je tam špatné i. (metaforicky myšleno samozřejmě). Soudy tak musí řešit kraviny.

Panelák

Nic takového, jako možnost zablokovat řízení kvůli tomu, že „straně 76 v pátek větě chybí čárka“ (a v pondělí tam nechybí?) samozřejmě neexistuje. Ani metaforicky. Víte o tom prdlajs a tak si vymýšlíte absurdní „důvody“ – ty spory jsou obvykle kvůli tomu, že se úředník na něco vy*ral, někoho neobeslal, porušil zákon.
Vždyť si přečtěte Rozhodnutí ministerstva dopravy, kterým hodil na hlavu KÚSK stavební řízení „I/3 Olbramovice, přeložka“. To fakt není kvůli „chybějícím čárkám“…

kolkol

A navzdory tomu se staví zhruba tolik dopravních staveb, na kolik státní rozpočet má. Jen některé priority váznou.
Ještě by bylo zajímavé si z tohoto pohledu probrat tramvajové projekty v Praze, kde se už léta nestaví nic.

MrMarkus

Praha je jiný rozpočet a jiné důvody, Praha stále není schopná vykupovat pozemky. Nakecalo se toho hodně, ale dohody se stále nedaří a pro vyvlastňování máme tak úžasně hloupý mix zákonů, složitých procesů a slabých úředníků, že to nahrává jen spekulantům. A proč se tak vleče stavba Dvoreckého mostu, to asi nechápe už vůbec nikdo. Přitom by se sakra hodil, když se bude dělat rekonstrukce Barrandovského mostu, přes který jezdí spousta autobusů MHD, ale to se bohužel už nestihne. Navíc mi přijde, že se moc neuvažuje, jsem sám, kdo vidí velice problematicky situaci, kdy linka D přiveze na Pankrác vlak… Číst vice »

Frantisek

Tangenciální kolejová propojení a tramvaj na Pankrác by mohly tomu nástupišti na C zase odlehčit.

Procházka

Pane, metro jezdí ve slušném intervalu, to je taková potíž, pár minut počkat na další spoj?