dpp

Nová železniční trať i silnice. Stát slibuje Škodě Auto přes 7 miliard do dopravy

Regionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan SůraRegionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

Mladá Boleslav a okolí má projít v příštích letech výraznou proměnou. Stát chystá s automobilkou Škoda Auto novou dohodu, ve


Mladá Boleslav a okolí má projít v příštích letech výraznou proměnou. Stát chystá s automobilkou Škoda Auto novou dohodu, ve které slibuje firmě velké investice do infrastruktury. Součástí je například výstavba úplně nové železniční tratě či čtyřproudové komunikace kolem sídla automobilky. Stát v materiálu počítá s investicemi za více než sedm miliard korun. Celkem jde o 11 staveb v různé fázi přípravy.

V meziresortním připomínkovém řízení se již objevila aktualizace materiálu s názvem „Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve vrchlabském regionu“, v kterém ministerstvo dopravy, Mladá Boleslav a Středočeský kraj popisují chystané investice. Redakce Zdopravy.cz ho má k dispozici.

Je to materiál, který vznikal déle než rok a má umožnit celému regionu a automobilce další růst,“ říká mladoboleslavský zastupitel za ČSSD Robin Povšík. Byl v čele komise, která novou dohodu se Škodou Auto připravovala.

Materiál neslibuje Škodě nic závazně, jen v něm stát vyjadřuje snahu řešit dopravu v regionu. Pokud ho vláda odsouhlasí, má Státní fond dopravní infrastruktury uvolnit konkrétní prostředky na jednotlivé akce. Největší položkou jsou dvě železniční stavby: nová Bezděčínská spojka, která vytvoří spojení z tratě Nymburk – Mladá Boleslav přímo do areálu Škody Auto, a velká modernizace trati mezi hlavním nádražím a zastávkou Mladá Boleslav město včetně rekonstrukce hlavního nádraží.

Plán navazuje na materiál z roku 2008, většina staveb z něj je už dokončená. „Neodpovídá původním předpokladům a dynamickému rozvoji závodů Vrchlabí a Mladá Boleslav a okolních průmyslových zón díky investicím Škoda Auto a jejich dodavatelů,” píše ministerstvo dopravy v předkládací zprávě.

Upozorňuje současně, že velký nárůst výroby přinesl i novou situaci v místní dopravě. “…Přináší masivní kamionovou dopravu na sice relativně krátkou vzdálenost, ale s minimálními časovými rezervami. Z toho plyne potřeba zajistit trvalou průjezdnost celé dopravní trasy, včetně všech křižovatek po celých 24 hodin, optimálně s možností rovnocenné náhradní trasy pro případ jakékoli havárie, nutnosti oprav či údržby,“ uvedlo ministerstvo.

Materiál měl projít aktualizací už loni, ale narazil na odpor některých ministerstev. Znovu ho oživilo setkání předsedy vlády s šéfem Škody Auto, poté Středočeský kraj požádal o rozšíření o dvě železniční a jednu silniční stavbu. Všech jedenáct staveb má podle materiálu pozitivní vliv na zlepšení dopravní obslužnosti území a eliminuje tranzitní dopravu mimo zastavěná území.

Celková částka předpokládaných nákladů dosahuje výše 7 616,45 mil. Kč s DPH, většinu by měl zaplatit stát.

Přehled akcí, které jsou součástí navrhované dohody mezi státem a Škodou

Bezděčínská spojka a železniční stanice Mladá Boleslav Východ

Celkové náklady jsou 2,5 miliardy korun, předpoklad stavby 2025 – 2028. Může jít po mnoha letech o první novou železniční trať u nás. Novostavba dvojkolejné trati má vést mezi výhybnou Bezděčín na trati 071 a železniční stanicí Mladá Boleslav město na trati 064. Vede převážně nezastavěným územím východně od dálnice D10 v jejím souběhu. Součástí je také rekonstrukce dobrovického zhlaví výhybny Bezděčín a napojení do současné trati u Mladé Boleslavi město v nezbytném rozsahu včetně nového obvodu Mladá Boleslav východ.

Trasa Bezděčínské spojky. Detailnější náhled http://www.iidol.cz/files/file/TRANS-BORDER/SZDC_Zrychleni%20dopravy%20z%20Liberce%20do%20Prahy.pdf
Trasa Bezděčínské spojky. Detailnější náhled http://www.iidol.cz/files/file/TRANS-BORDER/SZDC_Zrychleni%20dopravy%20z%20Liberce%20do%20Prahy.pdf

Délka je zhruba pět kilometrů, počítá se už s elektrizací. Měla by usnadnit přístup do automobilky po kolejích, odkud 60 % produkce odjíždí právě po železnici. Stávající trasování přes Mladou Boleslav hlavní nádraží už kapacitně není dostačující, má navíc složité sklonové poměry. Součástí stavby je i vybudování nové železniční stanice Mladá Boleslav východ, do níž budou nově zapojeny i vlečky. Pokud dojde v budoucnu také k výstavbě Všejanské spojky (Lysá n. L. – Milovice – Čachovice), bude Bezděčínská spojka sloužit také pro osobní vlaky Praha – Mladá Boleslav

Kompletní rozšíření Třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi

Předpoklad stavby 2019-20, náklady 193 milionů korun. Zkapacitnění hlavní třídy, na které sídlí nyní i vedení Škody Auto, na čtyřproudovou komunikaci od Kosmonos až k autobusovému nádraží a nově vybudované tangentě. Kolem třídy mají vyrůst nové kancelářské prostory Škody Auto (v prostoru mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy)

D10 mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Kosmonosy

Celkové náklady 310 milionů korun, předpoklad stavby 2021-23. Úprava stávající křižovatky, kterou proudí po silnici většina zboží do automobilky. Počítá i s budoucí přeložkou silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Sukorady (Martinovice). Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10 (okružní křižovatka nad dálnicí D10).

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy

Náklady celkem 91 milionů korun, stavba 2020-2022. Silnice má zrychlit zásobování automobilky a současně odlehčit silnici I/16. Délka silnice je 1,6 kilometru.

I/38 Kosmonosy, zkapacitnění křižovatek mezi D10 a Třídou Václava Klementa

Odhad celkových nákladů: 452 milionů korun s DPH, stavět se má 2023-2024. Má dojít k celkovému zkapacitnění celého úseku.  V současné době probíhá detailní studijní prověření možných variant řešení (úpravy okružních křižovatek na spirálové uspořádání s odlehčením některých směrů mimo křižovatku, případně přestavba na světelně řízené křižovatky). O definitivní podobě úprav bude rozhodnuto na základě podrobného kapacitního posouzení návrhů.

Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech

Celkové náklady 60,5 milionu korun, stavba by měla proběhnout v příštím roce. Celková rekonstrukce uličního prostoru s usměrněním a zpomalením dopravy, při doplnění co možná největšího počtu parkovacích stání, a to vše s ohledem na rozhledové poměry v křižovatkách a rozlišitelnost přechodů pro chodce. Pro zpomalení dopravy jsou v trase komunikace navrženy dělicí ostrůvky a optické psychologické brzdy (vodorovné dopraní značení)


Prodloužení severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi

Náklady celkem 588,6 milionů korun, předpokládaná doba stavby v roce 2019-21. Jde o prodloužení již hotové části tangenty od OC Bondy až k Ptácké ulici. Tímto prodloužením vznikne kapacitní propojení jednak severního sídliště na dálnici D10 a také areálu Škoda Auto s vývojovým centrem Česana. Prodloužení zahrnuje vybudování nové komunikace v úseku od OC Bondy po stávající světelnou křižovatku u Měšťáků, která bude upravena na křižovatku okružní. Úprava křižovatky přinese opravu mostního objektu u Měšťáků, který převádí silniční dopravu přes stávající železniční trať č 064. Dále prodloužení zahrnuje rekonstrukci části stávající ulice Laurinova (15,0 mil. Kč) a úpravu křižovatky ulic Ptácká a Laurinova.


Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úseku silnice II/610

Celkové náklady 399 milionů korun, plán na stavbu 2021-22. Náhradní trasa silnice II/610, která je v tomto úseku vedena po D10 nebo městských komunikacích. Trasa by měla vést v novém koridoru společně s novou železniční trasou Bezděčínské spojky. Napojení se předpokládá u průmyslové zóny Nepřevázka u MÚK Bezděčín. Na straně druhé by překonávala D10 v místě stávajícího mostního objektu u Jemníků, jenž by byl upraven dle potřeby nové komunikace. Následně by byla komunikace vedena v souběhu s D10 a napojovala by se na stávající okružní křižovatku u MÚK Mladá Boleslav – centrum.

Rekonstrukce objízdných tras

Rekonstrukce úseků silnic (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a), celkové náklady 803,5 milionů korun. Plán na roky 2019-21. Jde o úseky silnic, které se používají v případě uzavírky D10 či silnic I/38 a I/16, součástí je například i oprava mostu přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou .

Rekonstrukce železniční stanice Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká, rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží

Celkové náklady: předpoklad 2,95 miliardy korun, stavba 2021-2030. Rekonstrukce stanice Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká zahrnuje rozšíření současné železniční stanice Mladá Boleslav město, včetně výstavby dvou nových nástupišť, dále rekonstrukci traťového úseku Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl. n., náhradu železničního přejezdu přes ulici Ptácká za železniční most a také výstavbu nové železniční spojky Ptácká s novým mostem přes řeku Jizeru. Jde o rekonstrukci a částečnou novostavbu železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudých zařízení. V případě rekonstrukce budovy na hlavním nádraží jde o demolici stávajících prostor a náhradu novým objektem.

Propojení ulice Pražská a MÚK Mladá Boleslav včetně okružní křižovatky ulici Pražská a Mileny Hážové

Celkem náklady 133 milionů korun, stavba po roce 2021. Jedná se o propojení plánovaného rozšíření lokality Dubce na MÚK Mladá Boleslav centrum, které významně zlepší dopravní obsluhu daného území, kde se předpokládá především rozvoj bytové výstavby, součástí je rovněž napojení na komunikace na Celně, součástí stavby je vybudování okružní křižovatky ulic Pražská a Mileny Hážové.

Tagy Bezděčínská spojka investice do dopravy v regionu Mladá Boleslav Mladá Boleslav Škoda Auto
67 komentářů