LOT 3a leaderboard

Nová technika účtovaná jako oprava, předražená nafta. Liberecký kraj zveřejnil audit silničářů

Oprava silnice. Foto: Silnice LKOprava silnice. Foto: Silnice LK

Bývalé vedení podle auditorů připravilo krajskou firmu o desítky milionů korun.

V létě odvolané vedení Libereckým krajem vlastněné společnosti Silnice LK vedlo firmu do insolvence a hospodařilo nezodpovědně, řadu kroků pak provedlo v rozporu se zákonem. Nákupy nové techniky vykazovalo jako opravy, pohonné hmoty nakupovala firma nevýhodně bez smlouvy. Tvrdí to audit, který zpracovala společnost Nexia AP. Kraj už v závěru roku podal kvůli výsledkům trestní oznámení na neznámého pachatele.

Kraj dnes na svých stránkách zveřejnil kompletní závěry auditu.  Podle auditního šetření docházelo například ke zkreslování účetních dat a účetních závěrek, k nákupu techniky v rozporu s platnou legislativou či k závažným nedostatkům v evidenci majetku. „Zveřejnění plného znění auditních zpráv je logickým krokem. Rád bych předešel možným dohadům a spekulacím, které by v tomto případě opravdu nebyly na místě,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Audit ukázal na celkově špatné vedení společnosti. Vyhodnotil také, že nákupy byly předražené zhruba o 15 procent, což činí bezmála 27 milionů korun,“ doplnil Sviták. Redakce požádala o stanovisko v létě odvolaného předsedu představenstva Petra Šéna, dosud se nevyjádřil. Auditoři už dříve uvedli, že pod bývalým vedením krajská firma mířila do insolvence, aby mohla být za výhodných podmínek odkoupena privátním sektorem.

Audit potvrdil nejen některé už dříve známé skutečnosti. Například nevýhodné nákupy pohonných hmot přes společnost MOVI oil. „Silnice LK fakticky až do září 2020 prováděly ekonomicky nevýhodné nákupy nafty od společnosti MOVI Oil způsobující významné ekonomické škody,“ uvádí se v auditu. Předchozí vedení neprovedlo žádné kroky k výběru nového dodavatele pohonných hmot, přestože tak prokazatelně mělo učinit, píší auditoři.

Bobtnající kanceláře

Podle auditorů docházelo také k neúměrnému rozšiřování počtu zaměstnanců firmy, zejména v kancelářských profesích. To celé podle nich zvyšovalo tlak na samotné cash-flow. Například od února 2017 ve firmě vznikla nová pozice personální ředitelky. „Mzdová a personální agenda je zajišťována 3 pracovnicemi s měsíčními personálními náklady cca 170 tis. Kč, což je vzhledem k velikosti spravované agendy a ekonomiky Silnic LK nepřiměřeně vysoká výše,“ dodávají auditoři. Podle výroční zprávy ve firmě pracovalo ke konci roku 2019 221 lidí.

Audit poukazuje i na systém, jakým se nakupovala nová technika pro údržbu komunikací. Šlo o kontrakty se společností Kobit. Oficiálně podle účetnictví byl ale nákup vykazován jako celková oprava. „Docházíme k závěru, že došlo k zásadní hrubé manipulaci s veřejnými zakázkami velkého rozsahu, jež byly zadávány v otevřeném výběrovém řízení,“ uvádí auditoři. Podle nich zakázky na nákup vozidel směřovaly k tomu, aby došlo k pořízení užitkových vozů značky Mercedes, jejichž dodavatelem by byl subjekt disponující autorizovaným servisním zázemím v Libereckém kraji.

Stín špatného hospodaření padá částečně i na předchozí vedení kraje, kde jsou ve třetím volebním období v čele Starostové pro Liberecký kraj. Zástupci dozorčí rady z řad krajských politiků ale už dříve uvedli, že jim vedení firmy informace zatajovalo. Část politiků nabídla rezignaci.

Silnice LK už v listopadu podaly trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nákupu pohonných hmot, v prosinci ho pak ještě doplnily. Jde například o podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku či  porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Škody způsobené předraženými nákupy vyčíslili auditoři na 27 milionů korun. Dalších 13 milionů představují škody způsobené nadbytečnými investicemi. O 48 milionů korun připravilo firmu neefektivní provozní hospodaření.

Vyjádření bývalého vedení:

Vyjádření k 3. dílčí zprávě společnosti NEXIA AP (dále jen „Zpráva“)

Na základě žádosti, kterou jsme obdrželi emailem prostřednictvím Ing. Denise Tomáše dne 10.12.2020 zasíláme písemné stanovisko bývalých členů představenstva Petra Šéna, Josefa Rechcígla a Josefa Jeníčka. Společně jsme se shodli, že pokud nám zpracovatel všech 3 zpráv společnost NEXIA AP a.s. neumožnil se k jednotlivým závěrům vyjádřit v průběhu zpracování Zprávy a navíc Zpráva bude dne 15.12.2020 projednána v Radě LK naše osobní účast a písemné vyjádření je jen zbytečnou formalitou. Vzhledem k rozsahu 3. zprávy není ani možné seriózně reagovat v natolik krátkém termínu (Zpráva nám byla zaslána 10.12.2020 a projednání v Dozorčí radě je 15.12.2020). Zpracování auditu (všech 3 zpráv společností NEXIA AP a.s.) je tendenční s cílem diskreditovat a očernit bývalé představenstvo společnosti, proto jako bývalí členové představenstva společnosti Silnice LK a.s. tyto závěry odmítáme a považujeme je za uměle vykonstruovaný příběh.
Auditní zprávy zcela opomíjí skutečnost, že hlavní činností společnosti je zajištění údržby silnic II. a III. třídy. Tato činnost je pro LK zajišťována prostřednictvím Příkazní smlouvy bez výběrového řízení, které zároveň společnost limituje v realizaci dalších zakázek na otevřeném trhu, tzn. nejedná se o běžnou obchodní společnost, ale obchodní společnost Libereckého kraje, která má ze svého postavení plnit některé zákonné požadavky ve vztahu k zajištění údržby krajských komunikací. Proto ne všechna rozhodování managementu společnosti byla založena jen businessových číslech, ale na skutečnosti, že společnost některé činnosti musí prostě zajistit. Dalším řídicím dokumentem pro činnost organizace byla kromě Příkazní smlouvy s Libereckým krajem zejména Vyhláška č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, část 2. a povinnosti z ní vyplývající přenesl vlastník komunikace Liberecký kraj na Silnice LK a.s. Tento stav vytváří zcela specifické podmínky činnosti, které jsou výrazně odlišné od činnosti běžné obchodní organizace neboť při včasném a správném neprovedení předepsaných úkonů nejde jen o porušení smluvních podmínek, ale o porušení zákona. To vyvolává zcela rozdílné potřeby organizace práce, záložní techniky, bilanci rezerv ve výkonech i technice atd. Nelze proto srovnávat běžnou obchodní organizaci, jejíž povinnosti vyplývají pouze ze smluvně uzavřených závazků a jejich plnění či neplnění je věcí obchodního rozhodování managementu, s organizací plnící zákonné povinnosti.
Vedení kraje požadovalo a dlouhodobě tlačilo na co nejnižší jednotkové ceny za provedené výkony při údržbě komunikací, zároveň byly pro vybrané činnosti stanoveny závazné termíny – např. v případech strojního sekání a úklidu komunikací byly termíny navíc velmi ovlivněny a závislé na počasí. Zároveň jsme společně se zástupci Krajské správy silnic LK p.o. minimálně od roku 2015 opakovaně informovali vedení Libereckého kraje, že prostředky poskytnuté na zajištění běžné údržby silnic z krajského rozpočtu nejsou dostatečné, neodpovídají reálným potřebám a na některé potřebné činnosti běžné údržby nejsou finanční zdroje.
Mezi jeden z hlavních důvodů založení akciové společnosti Silnice LK a.s. bylo zajistit modernizaci zcela nevyhovujícího, zastaralého a nespolehlivého vozového parku a strojního vybavení, který společnost měla na začátku roku 2012 při delimitaci z Krajské správy silnic LK p.o. Po celou dobu existence společnosti jsme se snažili postupně rok po roku modernizovat kromě vozového parku a strojního vybavení, také pracovní podmínky našim zaměstnancům a zlepšovat stav jednotlivých areálů a nemovitostí společnosti. Veškeré záměry v uvedené oblasti byly vždy v souladu s platnými stanovami společnosti předloženy k projednání Dozorčí radě společnosti.
Naše neúčast na jednání Dozorčí rady dne 15.12.2020 tedy neznamená, že Zprávu bereme na vědomí, ale vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem s ní zcela zásadně nesouhlasíme.

Za bývalé členy představenstva Silnice LK a.s. Petr Šén

Tagy Liberecký kraj seznam Silnice LK Top
27 komentářů