LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Nová silnice Českým rájem je zpět. Dokumentace počítá se severní variantou

Oprava silnice I/35 v roce 2018 u Radvánovic. Foto: Liberecký krajOprava silnice I/35 v roce 2018 u Radvánovic. Foto: Liberecký kraj

O stavbě nové silnice se mluví přes dvacet let, začne se stavět nejdříve v roce 2030.

Pro plánovanou výstavbu nové silnice 35 z Turnova do Úlibic u Jičína je nejlepší variantou čtyřpruhové uspořádání od Turnova k odbočce na Semily se severním obchvatem Rovenska pod Troskami a zbytek trasy se střídavým třípruhem. Tato varianta výstavby silnice bude mít nejmenší vliv na životní prostředí, vyplývá z nedávno dokončené dokumentace v procesu EIA.

O stavbě nové silnice se mluví přes dvě desetiletí, v minulosti ale narazila na tvrdý odpor zejména některých neziskových organizací, kteří o ní začali mluvit jako o „dálnici Českým rájem“. Samotná stavba je ale stále daleko, mluví se o zahájení v roce 2030. Informační leták ŘSD mluví o nákladech mezi 8 až 10 miliardami korun.

„Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území,“ píše se v závěru dokumentace.

Dokončení dokumentace starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok) vítá. „Čekali jsme na ni dva roky,“  řekl novinářům. Obce a další dotčené orgány či veřejnost nyní mohou k dokumentaci podávat připomínky. Na jejich základě vznikne oponentní posudek a vypíše se veřejné projednání. V dokumentaci se uvádí, že výstavba silnice by mohla začít kolem roku 2030. Rozdělená by měla být do pěti etap a poslední dokončená v roce 2040.

Vybrané trasy nové silnice Turnov - Úlibice. Detailnější mapa ke stažení v dokumentaci pro EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462Vybrané trasy nové silnice Turnov - Úlibice. Detailnější mapa ke stažení v dokumentaci pro EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462

Nová silnice dlouhá zhruba 32 kilometrů by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Uvažovalo se nejprve o stavbě s parametry dálnice, k tomu ale není vzhledem k hustotě dopravy důvod. Trasy byly původně tři, vybrána byla takzvaná severní, vedoucí severně od stávající silnice mimo obce. Původně se uvažovalo i o variantě zapojení D10 a následné spojnice od Mnichova Hradiště k Jičínu. Mezi místními podél současné trasy panují obavy, že silnice výrazně zasáhne do krajinného rázu.

Nový obchvat Rovenska

V rámci EIA se posuzují dvě možné trasy, zda vést obchvat Rovenska ze severu, či z jihozápadu. U severního obchvatu se navíc zvažuje, zda by měla být silnice se střídavým třípruhem v celé délce od Turnova k Jičínu, nebo se čtyřpruhem mezi Turnovem a odbočkou na Semily v Žernově u Rovenska. U jihozápadního obchvatu Rovenska se počítá s třípruhem v celé délce trasy.

Podle dokumentace jsou trasy navržené tak, aby se v co největší míře vyhýbaly zastavěným územím a ekologicky cenným lokalitám. V Turnově – Pelešanech se počítá s výstavbou tunelu. „Ve vymezeném zájmovém území tunelu a jeho blízkém okolí je v archivu Geofondu ČR podle registru sesuvů registrováno rozsáhlé sesuvné území s označením, že jsou dočasně uklidněná. V případě realizace tunelu v tomto sesuvném území je nutné v předstihu počítat s rozsáhlými stavebně technickými opatřeními, které zamezí aktivaci sesuvných pohybů,“ píše se v závěru dokumentace.

Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích. „Středně významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se podařilo vhodně snížit mnoha podmínkami. Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké, jsou významně eliminovány návrhem na vegetační úpravy záměru,“ uvádí se v závěru dokumentace.

ČTK + Zdopravy.cz

Tagy EIA I/35 Jičín Liberecký kraj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD ČR seznam Turnov Turnov - Jičín
66 komentářů