cargo

Na kolokviu ACRI se diskutovalo o budoucnosti české železnice

Kolokvium k budoucnosti železnice. Pramen: ACRIKolokvium k budoucnosti železnice. Pramen: ACRI

Druhý ročník Kolokvia o budoucnosti železničního průmyslu, pořádaném ACRI – Asociací podniků českého železničního průmyslu, uvedla prof. Molková, prorektorka Univerzity

Druhý ročník Kolokvia o budoucnosti železničního průmyslu, pořádaném ACRI – Asociací podniků českého železničního průmyslu, uvedla prof. Molková, prorektorka Univerzity Pardubice. Kolokvia se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Správy železnic, Českých drah i samotných firem podnikajících v tomto sektoru.

Zelená dohoda pro Evropu má Evropské unii zajistit plynulý přechod na udržitelnější a hlavně ekologičtější hospodářství. A to je právě role železniční dopravy, která bude hrát klíčovou úlohu při dosahování cíle snížit emise skleníkových plynů z dopravy o 90 % do roku 2050. Jak dále uvedla prof. Molková, emise železničního sektoru se v posledních třech desetiletích významně snížily a tento trend pokračuje i nadále. Železnice je nejméně znečišťujícím prostředkem veřejné dopravy. S tím úzce souvisí výše finančních prostředků, které budou poskytnuty na modernizace hlavních železničních tratí a podporu zavádění nových technologií jako ETCS. Důležitá je obnova parku kolejových vozidel tak, aby byl v souladu s požadavky na provoz ETCS. I toto zaznělo na kolokviu.

Náměstek ministra dopravy Jan Sechter v úvodu setkání upozornil na to, že jednou ze základních priorit vlády pro příští léta musí být posílení přeshraničního spojení zejména pro nákladní dopravu, a to jak směrem do Německa, tak na jihovýchod Evropy. I on se vyslovil pro rychlejší obnovu vozového parku dopravců, moderní tratě si žádají moderní vozidla.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda následně představil priority manažera infrastruktury, mezi které patří například dostavba čtvrtého železničního koridoru na jihu Čech či odstraňování úzkých hrdel na železnici (modernizace tratě Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí zatím ve stávající stopě). Velkou výzvou je pak instalace systému ETCS, v roce 2023 se spustí výhradní provoz pod ETCS na první trati Olomouc – Uničov.

„Mám pocit, že finance a upřená pozornost jdou hlavně do modernizace infrastruktury. Důležité je ale také to, aby po nových kolejích mělo co jezdit,“ řekl na setkání předseda představenstva Českých drah Václav Nebeský. Ten zároveň upozornil, že program OPD3 vůbec nepočítá s investicemi do modernizace vozových parků. Velkou finanční zátěží pro dopravce bude i povinná instalace mobilních částí systému ETCS. Ideálním řešením by tak bylo postupně obnovovat vozový park novými vozidly vybavenými potřebnými technologiemi.

Kolokvium k budoucnosti železnice. Pramen: ACRI

Kolokvium k budoucnosti železnice. Pramen: ACRI

Výkonný ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth připomněl požadavek EU, aby se do roku 2030 přesunulo ze silnice na železnici 30 procent přepravovaného zboží a v této souvislosti zdůraznil, že to nepůjde bez modernizace vozového parku tohoto největšího českého nákladního dopravce. Jen z vlastních zisků však obnovu vozidel financovat nejde. „Současným tempem a se současnými prostředky bychom náš park obnovovali více než 100 let,“ upozornil.

Také místopředseda představenstva společnosti Škoda Transportation Tomáš Ignačák tvrdí, že je nutné investovat jak do infrastruktury, tak do moderních kolejových vozidel. Železnice by se měla stát základem všech národních dopravních strategií s důrazem na ekologii a udržitelnost.

Pokud jde o homologaci nových vozidel, bude mít podle ředitele Drážního úřadu Jiří Koláře od listopadu hlavní slovo Agentura EU pro železnici (ERA), český úřad bude schvalovat pouze vozidla a výrobky určené výhradně pro území České republiky.

Generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle upozornil na nutnost souladu implementace ETCS na infrastruktuře a vozidlech tak, aby nedocházelo k tomu, že budou tratě vybavené systémem a nebudou vozidla s mobilní částí ETCS. Samostatnou kapitolou je pak zavádění tohoto systému na regionálních tratích, což dosud není vyřešeno. Jako zástupce společnosti, která se zaměřuje na zabezpečení železnice, se Zdeněk Chrdle také ohradil proti zpochybňování bezpečnosti železnice po letní sérii mimořádných událostí. „Naše železnice je rozhodně bezpečná, není možné zajistit absolutní bezpečnost, po kolejích se také musí jezdit,“ dodal.

Závěrem zaznělo, že železnice v ČR zaznamenává opravdu velký posun a důležité je, aby byli všichni, tedy jak ministerstvo dopravy, tak správce infrastruktury, dopravci i firmy podnikající v železničním průmyslu, jeden tým. Do příštích let je také potřeba udržet objem finančních prostředků určených na modernizaci dráhy na potřebné úrovni.

Tagy ACRI
48 komentářů