Modernizace depa ČD v Michli je v procesu EIA, stavět se má v letech 2024 a 2025

Zaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČDZaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČD

Projekt zahrne především výstavbu nových sanitárních kolejí v odjezdové části a vybudování zhlaví u kusých kolejí.

České dráhy udělaly další krok k zamýšlenému velkorysému vylepšení depa v pražské Michli, které je známé jako Odstavné nádraží Jih. Plán modernizace poslaly k posouzení ministerstvu životního prostředí (proces EIA), zatím do takzvaného zjišťovacího řízení. Podle předložené dokumentace by se mělo stavět od dubna 2024 do října 2025.

Zatím není jasné, kolik modernizace depa bude stát. „V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, proto nelze výši investice ještě přesně určit,“ sdělil mluvčí Český drah Petr Šťáhlavský. Projekt připravují firmy AFRY CZ a AF-Infrastructure, které vyhrály tendr s cenou 50 milionů korun. Předpokládaná cena byla 85 milionů.

Plán nese název „Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ (Středisko údržby) Jih a vybavení sanitárních kolejí“. Zahrne především zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih, výstavbu nových sanitárních kolejí v odjezdové části včetně dodání technologií a vybudování nového zhlaví kolejí skupiny 600. Ty jsou nyní kusé. Fakticky se jedná o výstavbu propojovací koleje k hale a odstavným kolejím ve střední skupině. Vznikne také čistička.

„Při současném rozvoji dálkové i příměstské železniční, požadavky na kulturu cestování a hygienu a vlivu na životní prostřední, je nutné rozšířit stávající infrastrukturu SÚ Jih. Nyní jsou sanitární koleje pouze v kolejišti mezi halami a jsou kapacitně už za hranou stávajících potřeb dopravy. Propojí SÚ Jih s nádražím Vršovice, to umožní zvýšit propustnost celého SÚ Praha a zároveň celého železničního uzlu v případě poruchy, nebo v případě mimořádné události,“ uvedly už dříve České dráhy.

Z dokumentace EIA

Hlavním cílem stavby je navržení technického řešení, které umožní zvýšení kapacity obratu vyzbrojovaných vozů a zajištění dostatečné kapacity infrastruktury. V rámci záměru je uvažováno se zřízením druhé koleje z odjezdu zaústěné do celostátní dráhy v místě nové zastávky Praha – Eden, se zřízením pěti nových sanitárních kolejí a tří perónů, s novým zapojením a přebudováním zhlaví, s komplexním řešením trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení a jejich napojením na stávající zařízení.

Součástí stavby budou rovněž další objekty nezbytné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, osvětlení a další energetická zařízení, úprava vnitroareálové komunikace, výstavba technologického vybavení pro sanitární kolej a peróny. Dále bude vystavěn objekt technologické budovy a zázemí pro personál a sklad, nové transformovny, diagnostické zařízení Argus a s ním spojené objekty. V rámci záměru jsou řešeny splašková i dešťová kanalizace, vodovodní rozvody (napojení na drážní vodovod) a rozvody vzduchu.

Tagy České dráhy depo Michle EIA Odstavné nádraží Jih
26 komentářů