Jak propojit Děčín s dálnicí D8? Nová dokumentace doporučuje variantu s tříkilometrovým tunelem

Silnice I/13 v Jílovém u Děčína. Foto: www.silnicezacek.czSilnice I/13 v Jílovém u Děčína. Foto: www.silnicezacek.cz

Autoři potřetí přepracované dokumentace doporučují variantu přes Malšovice. Ani jedna není ideální, upozorňují.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zkouší již potřetí znovu získat první důležité razítko pro novou silnici I/13, která by propojila Děčín s dálnicí D8. Krajskému úřadu Ústeckého kraje zaslalo již třetí verzi dokumentace ke stavbě, která počítá s několika různými variantami. Má vyvést provoz z obydlených částí současné silnice I/13 přes Jílové a Libouchec, kde denně projede přes 15 tisíc vozidel.

Přepracovaná dokumentace je k dispozici v informačním systému EIA. „Hlavní změnou bylo provedení účelového hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu, který byl podkladem pro aktuální dokumentaci EIA. Na jeho základě bylo možno Malšovickou variantu vyhodnotit z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 jako akceptovatelnou,“ uvedla Dana Zikešová z týmu komunikace ŘSD. Podle ní bylo v území provedeno celkem 50 vrtů. „Jednalo se v této fázi přípravy svým rozsahem o ojedinělý průzkum,“ dodala.

ŘSD se snaží získat povolení pro stavbu od roku 2004. „Termín realizace jde těžko předvídat, odvíjí se od stabilizace (výběru) trasy. Aktuálně počítáme, bude-li možné na základě stanoviska EIA vybrat variantu, horizont zahájení stavby cca 2030,“ upřesnila Zikešová.

V materiálu jsou připraveny tři varianty. Z Děčína tunelem pod Pastýřskou stěnou, další jižněji označená jako Chrochvická. Třetí nejjižnější verze s napojením až v Jílovém je nazvána Malšovická. Tu autoři dokumentace označují jako nejvhodnější. „Žádná z variant nebyla vyhodnocena jako nepřijatelná,“ uvádí se v dokumentaci. Autoři studie odmítli návrhy, aby jako přeložka sloužila silnice I/62 podél Labe do Ústí nad Labem.

Varianty přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a D8. Foto: ŘSD

Varianty přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a D8. Foto: ŘSD

Nutnost kompromisu více stran

ŘSD v textu upozorňuje, že ani varianta Malšovické trasy není ideální. Dále poukazuje na to, že území pro přeložku je velmi komplikované. „Střetávají se zde zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany hmotného majetku a veřejného zdraví a technické problémy při výstavbě silnice,“ uvádí se v textu. Stát už v roce 2008 odmítl, že by došlo k takzvané nulové variantě, tedy zachování provozu po stávající silnici.

„Má-li být nalezena nová trasa, bude to nepochybně vyžadovat vstřícný přístup všech zúčastněných stran při hledání kompromisního, v tomto případě nepochybně nejméně špatného řešení. Pokud vůle ke kompromisu bude chybět, bude doprava nadále vedena po stávající silnici I/13, i když tato varianta byla vyhodnocena jako nepřijatelná a s největšími negativními vlivy na obyvatelstvo,“ uvedlo ŘSD.

Orientační náklady na trasu Malšovická jsou 6,9 miliardy korun, na Chrochvickou a Pastýřskou 4,6 miliardy korun. Detailněji jsou popsány v informačním letáku ŘSD.

Posuzované varianty

1) Varianta Chrochvická se odpojuje ze stávající silnice I/13 v lokalitě Malé Chvojno, jihozápadně od Libouchce a je vedena v souběhu s železniční tratí Děčín – Oldřichov u Duchcova až po Bynov (městská část Děčína). Před zástavbou městské části Horní Oldřichov se od železniční tratě odklání a stoupá do sedla mezi Popovickým vrchem a Kloboukem a nejvyšší partie překonává tunelem. Dále pak koridor klesá údolím Chrochvického potoka a napojuje se na silnici I/62 v nové křižovatce na výjezdu z Děčína směrem na Ústí n. L.

2) Varianta Pastýřská je vedena ve shodné trase jako varianta Chrochvická až po Horní Oldřichov (městská část Děčína). Dále koridor obchází zástavbu Horního Oldřichova, kříží železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova, Jílovský potok a Teplickou ulici a pokračuje v tunelovým úsekem pod skalním masivem Pastýřské stěny. V Děčíně se vyhýbá zástavbě městské části Podmokly a napojuje se na stávající okružní křižovatku ulic Labské nábřeží, Čsl. Mládeže a Předmostí u podjezdu pod železniční tratí Děčín – Drážďany.

3) Varianta Malšovická je vedena v trase předchozích dvou variant pouze k Jílovému u Děčína, kde se na úpatí vrchu Výrovna odpojuje a stoupá k úpatí Lotarova vrchu. Navazuje tunelový úsek vedený jižně a západně od vrcholů Lotarova vrchu a Chmelníku. Dále je koridor veden podél silnice III/25380 od Nové a Staré Bohyně, prochází Malšovicemi a napojuje se na silnici I/62 mezi zástavbou Malšovic a řekou Labe.

Malšovická varianta má ještě dvě podvarianty, autoři dokumentace doporučují verzi Podvarianta 2015 v km 4,4–6,4: alternativní směrové a výškové vedení 2 km dlouhého dílčího úseku přeložky u Jílového.

Tagy D8 Děčín Děčín - D8 I/13 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
48 komentářů