Havlíček slibuje boom dopravních staveb. S vylhaným rozpočtem postaveným na velmi nejistých příjmech

Nové nástupiště v Uničově má délku 110 metrů. Pramen: Správa železnicNové nástupiště v Uničově má délku 110 metrů. Pramen: Správa železnic

Ministerstvo dopravy neví, zda peníze z nového evropského nástroje může použít na stavbu silnic a železnic, přesto s penězi v rozpočtu počítá. Hrozí prohloubení deficitu rozpočtu.

(aktualizováno 23:28 o nové reakce MD) Ministr dopravy Karel Havlíček se chlubí rekordním rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok. V jeho příjmech je ale nejméně patnáct miliard korun velkou neznámou a reálně hrozí riziko, že ambiciózní rozpočet na dopravu přinese ještě další zvýšení schodku státního rozpočtu.

Rozpočet sestavený na 128 miliard korun počítá i s patnácti miliardami z nového opatření Recovery and Resilience Facility (RRF), které vytvořila Evropská unie jako nástroj na „podporu oživení a odolnosti“. O tom, na co Česká republika použije peníze z tohoto nástroje, ale ještě není zdaleka rozhodnuto. Peníze z RRF mají jít hlavně na nově zahajované stavby. Patnáct miliard v rozpočtu je tak v podstatě vymyšlených bez větší jistoty, že peníze skutečně dorazí.

Evropská komise v květnu při vyhlášení nástroje uvedla, že počítá s rozdělením peněz z tohoto nástroje zejména na projekty směřující k digitalizaci a zlepšení životního prostředí. O dopravě v dokumentu není ani slovo.

Podobně mluví i ministerstvo financí.  „Obecně je tedy možné z RRF financovat investice a reformy v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti, dovedností, vzdělávání, výzkumu a inovací, zdraví, podnikatelského prostředí, veřejné správy a finančního sektoru,“ řekl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí. Na dotaz, zda se tedy nový nástroj nebude vůbec týkat dopravy uvedl, že v národním plánu podporu oživení a odolnosti je také oblast veřejné dopravy. To ale není rozhodně stavba dálnic a silnic, na které má jít z RRF podle představ ministerstva několik miliard korun.

Peníze z RRF do dopravy? Není rozhodnuto

Podmínkou pro čerpání z RRF je předložení národního plánu na podporu oživení a odolnosti a jeho schválení ze strany komise. „K němu nyní pokračují intenzivní přípravy, které musí korespondovat s návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2021 a jeho střednědobým výhledem,“ dodal Vojtěch.

Ministerstvo dopravy i SFDI samy připouští, že patnáct miliard do dopravních staveb nemusí vůbec dorazit. „V návaznosti na upřesňování pravidel použití těchto prostředků dojde zejména v průběhu roku 2021 k úpravě rozpočtu SFDI. Tato úprava může vést k navýšení objemu takto financovaných akcí nebo k náhradě indikativně uvedených prostředků RRF prostředky národními,“ uvádí se v textové části rozpočtu. V překladu z úředního jazyka: pokud peníze z RRF nebudou, použijí se národní zdroje, tedy ještě vyšší schodek státního rozpočtu.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky se o použití peněz z RRF bude jednat jednat s Evropskou komisí. „Po dohodě s ministerstvem financí zatím pracujeme s touto položkou v hodnotě 15 miliard korun, která má být směřována zejména na využití v 2. polovině roku 2021. V této době by mělo být již zcela zřejmé, jaké typové oblasti budou pro Evropskou komisi akceptovatelné,“ řekl Jemelka.

Peníze na rozestavěné stavby

To ale není úplně pravda. Z nástroje RRF se mají financovat již zahájené stavby dálnic, například obchvat D48 nebo jeden z největších průšvihů Ředitelství silnic a dálnic: obchvat Českých Budějovic, který bude zprovozněn až v roce 2024.

Rovněž v případě Správy železnic chce stát z RRF financovat rozestavěné akce. Jde například 4. koridor mezi Soběslaví a Doubím nebo modernizaci tratě z Olomouce do Uničova. Přes 800 milionů korun je určeno na modernizace přejezdů.

Z evropských fondů má jít příští rok do dopravních staveb přes 36 miliard korun. Stát příští rok více investuje do silnic než železnic. Do silnic půjde 63 miliard korun, do železnic 53 miliard korun.

Investice do nových dálnic a železnic je jednou z marketingových priorit současné vlády. Velké rozdávání ze státní kasy do dopravní infrastruktury přináší navíc další problém. Zejména na železnici začaly ceny prací výrazně růst, protože kapacita stavebních firem není dostatečná. V praxi tak za stejný objem peněz stát získá méně než v minulých letech.

Ministerstvo dopravy zveřejnilo odpoledne reakci na text Zdopravy.cz, kterou přinášíme kompletní.

1) Nezpochybňujeme, že článek obsahuje relevantní údaje, nemůžeme však souhlasit s jejich interpretací. Rozpočet skutečně obsahuje prostředky nástroje Plánu na podporu oživení Evropy (Recovery and Resilience Facility; RRF) který dosud není schválen. Je to však standardní postup, který byl uplatňován i u jiných evropských programů, ať již historicky od roku 2003 např. OP Doprava 2007-2013, 2014-2020, OP Infrastruktura, CEF, TEN-T apod., tak i do budoucna např. OPD 2021-2027.

Vždy se predikují možné projekty, u nichž se bude o evropské financování žádat s tím, že pokud na finanční prostředky nedosáhnou, hledají se náhradní zdroje. Skutečnost, že je tento objem vysoký, je do značné míry dáno i rekordním celkovým objemem návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2021.

2) Snaha získat finance z nástroje RRF vychází z Národního plánu obnovy, který připravuje MPO ve spolupráci s dalšími resorty. Hlavní ambicí je zkvalitnit dopravní služby na základě modernizace dopravní infrastruktury jejím vybavením moderními technologiemi (Inteligentní dopravní systémy – ITS) a snižování vlivů dopravního provozu na životní prostředí, veřejné zdraví a snížení emisí skleníkových plynů, což rovněž úzce souvisí s dekarbonizací a energetickými úsporami. Energetických úspor v dopravě lze dosáhnout velmi efektivně podporou železniční dopravy v elektrické trakci (nižší valivý odpor, vyšší účinnost elektromotoru ve srovnání se spalovacím motorem).

Zaměření je směrováno na reformy a investice v rámci dopravy:
Nové technologie a digitalizace na silniční a železniční infrastruktuře
Alternativní paliva, elektrizace
Zlepšení životního prostředí (podpora železniční dopravy)
Zlepšení životního prostředí – silniční obchvaty, zvýšení pravidelnosti provozu
Opravy, údržba, další výstavba silniční sítě
Bezpečnost (železniční přejezdy, mosty)
Navržené užití prostředků RRF v návrhu rozpočtu SFDI navazuje na výše vymezené oblasti

MD ještě později odpovědělo i na dotaz, proč je financování z RRF uvedeno u již rozestavěných projektů.

Výdaje, které předpokládáme v 1. pololetí, jsou vždy kryty z jiných zdrojů. To znamená, že i výdaje k rozestavěným akcím budou primárně kryty ze zdrojů národních v 1. pololetí roku 2021. · Tedy: Z prostředků, které budou k dispozici pro rok 2021 se budou přednostně u projektů, kde se předpokládá nějaká participace z RRF, používat pro finanční krytí fakturací nejprve národní zdroje a finanční krytí z RFF budou použity až na 2.pololetí; souvisí to také s technikou proplácení zdrojů z RRF, která se ještě bude upřesňovat.

Tagy Ministerstvo dopravy rozpočet SFDI 2021 RRF SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Top
147 komentářů