egoe-plus
Železnice Zprávy

Dokument: NTM vs. spolky, aneb „pokřivený“ přístup k vlastnictví lokomotiv

Lokomotiva 411.019 Conrad Vorlauf z roku 1873. Pramen: ministerstvo kultury
Lokomotiva 411.019 Conrad Vorlauf z roku 1873. Pramen: ministerstvo kultury
Národní technické muzeum převzalo lokomotivu Ringhoffer č. 2 a vydalo kritický komentář na adresu železničních spolků.

Národní technické muzeum (NTM) dnes v souvislosti s převzetím akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2 vydalo obsáhlý komentář k vývoji spolupráce s železničními spolky. „V případě některých partnerů se v souvislosti s tím vyvinul značně pokřivený přístup k vnímání podstaty vlastnictví tohoto státního majetku, když si k jednotlivým vozidlům začali osobovat vlastní práva neslučitelná s platnou právní úpravou. NTM se mělo jednou pro vždy v očích těchto subjektů stát „půjčovnou lokomotiv“, kde se jiné, než kladné vyřízení žádosti o výpůjčku nepředpokládá a připomínky NTM ke správě vypůjčeného majetku se nesluší,“ píše se v prohlášení NTM, které deník Zdopravy.cz přináší bez úprav. Pouze doplnil mezititulky.

Podrobné vyjádření Národního technického muzea k probíhající akvizici akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2 z majetku Čepro, a.s.

Národní technické muzeum (NTM) převzalo do státní sbírky jako dar od společnosti Čepro, a.s. jedinečnou posunovací akumulátorovou lokomotivu, která byla vyrobena v roce 1916 pro potřeby posunu na vlečce Ringhofferových závodů na Smíchově. Národní technické muzeum si nesmírně váží daru od společnosti Čepro, a.s.

Historie zájmu NTM o toto kolejové vozidlo sahá do roku 1985. Dne 14. 6. 1985 požádalo NTM o její předání tehdejšího vlastníka – podnik Východočeské cihelny, n.p. Chrudim, závod Dobruška – Pulice, který lokomotivu získal od podniku vagónka Tatra Smíchov v roce 1961. Důvodem akvizičního zájmu bylo zařazení lokomotivy jako vozidla značné historicko-technické hodnoty do sbírky NTM. Vozidlo dokumentuje historii největšího producenta železničních vozidel v ČSR, zároveň je jedinečné technickým řešením pohonu. Na jejím vytipování pro státní sbírku se podílelo tehdejší federální ministerstvo dopravy, na kterém tehdy působil ideový spolutvůrce koncepce železniční sbírky NTM Ing. Jindřich Bek.

K okamžitému předání dojít nemohlo, protože Cihelna Pulice čekala na dodání náhradní modernější posunovací lokomotivy. Paralelně bylo jednáno s Pamätníkem železničnej dopravy na Slovensku (dnes Železničné múzeum Slovenskej republiky), který o historické vozidlo také projevil zájem. Nicméně po projednání slovenská strana ve prospěch NTM od požadavku upustila, i přesto se však akvizici nepodařilo realizovat do doby transformace po roce 1989.

Na sklonku 80. let o lokomotivu projevila zájem také Krajská odborná skupina dějin dopravy ČSVTS, po převratu transformovaná ve Společnost železniční výtopna Jaroměř. Té se podařilo v roce 1994 získat lokomotivu jako dlouhodobou smluvní výpůjčku od právního nástupce Východočeských cihelen, n.p. Cihelny Pulice, s.r.o. Současně SŽVJ vyjednala generální opravu, kterou sponzorsky jako příspěvek českému železničnímu muzejnictví provedla ŽOS Česká Třebová. Vozidlo je od té doby prezentováno v Železničním muzeu v Jaroměři v rámci smluvních vztahů SŽVJ a právoplatných vlastníků lokomotivy. Za zásluhu o faktickou záchranu vozidla patří SŽVJ bezpochyby dík.

V roce 2014 se na NTM obrátila společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník lokomotivy, s nabídkou k odprodeji. Navrhovaná cena ve výši 8 500 000 mil. Kč byla tehdy ze strany NTM odmítnuta. Nicméně jednání o deponii a dlouhodobé výpůjčce v Chomutově a od roku 2018 opět o odkupu (NTM tehdy nabídlo za vozidlo 544 500 Kč) kontinuálně pokračovala. V roce 2020 byla jednání úspěšně završena podpisem darovací smlouvy dne 21. 9. 2020.

Lokomotiva Ringhoffer č. 2 v Jaroměři. Foto: Rainerhaufe / Wikimedia Commons
Lokomotiva Ringhoffer č. 2 v Jaroměři. Foto: Rainerhaufe / Wikimedia Commons

Národní technické muzeum (tedy Česká republika) tak získává po letech vyjednávání bezúplatně jedinečné historické vozidlo. Díky současnému daru této lokomotivy od společnosti ČEPRO, a.s. do majetku České republiky tak bude definitivně ochráněn tento exponát proti jakémukoliv způsobu zcizení a tím i tento stroj zachráněn pro budoucí generace železničních historiků a fandů. Je tomu proto, že se s tímto exponátem bude zacházet dle zákona č. 122/2000 Sb. (Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů) a také dle zákona č. 219/2000 Sb. (Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích).

Pokřivený přístup k vnímání podstaty vlastnictví státního majetku

Získáním do státní sbírky je posílena ochrana této kulturní památky, protože státní sbírka na rozdíl od soukromé sbírky představuje vyšší stupeň ochrany např. v případě možného prodeje. Tento významný úspěch NTM je však poněkud zkalen zcela negativně zaměřenou mediální kampaní, kterou iniciuje současný vypůjčitel vozidla Společnost železniční výtopna Jaroměř.

Národní technické muzeum proto konstatuje, že se Společností železniční výtopna Jaroměř z.s. nemá již několik let žádný právní vztah, a to vzhledem k značně nedobrým zkušenostem. Spolupráce v minulosti byla ukončena v důsledku nepřekonatelných rozdílů v názorech SŽVJ a NTM na podstatu dlouhodobých výpůjček sbírkových předmětů ve vlastnictví České republiky (m.j. parní lokomotiva Conrad Vorlauf z roku 1873). Dokladem toho je skutečnost, že Národní technické muzeum se muselo před několika lety domáhat ochrany svých práv v ukončeném právním vztahu soudní cestou.

Podstata komplikovaného vztahu má počátek v 80. a 90. letech 20. století, kdy NTM nedisponovalo vhodnými prostorovými kapacitami pro rozsáhlou sbírku železničních vozidel a uchýlilo se k systému jejich dlouhodobých výpůjček a pronájmů. Tyto vztahy byly realizovány jak se státními, tak po roce 1989 i se soukromými subjekty a byly budovány na bázi oboustranné reciprocity (partneři vozidla uložili, ale mohli si je pro vlastní využití opravovat, udržovat a provozovat). Ve většině případů byla spolupráce konstruktivní a oboustranně prospěšná a přispěla k záchraně řady vozidel.

V některých případech byla spolupráce vyloženě negativní (rozebrání lokomotivy 498.014 a rozebrání lokomotivy 210.001 v rámci nedokončených rekonstrukcí, poškození lokomotivy U47.001, o které probíhá dodnes soudní spor mezi NTM a bývalým nájemcem atd.). Bohužel skutečnost, že NTM bylo do smluvních vztahů přinuceno tehdy bezvýchodnou situací s absencí prostorů k uložení rozsáhlé sbírky, položilo zcela nezdravý základ těchto spoluprací. Někteří smluvní partneři si byli této slabiny NTM vědomi a neváhali ji využívat ve prospěch svých zájmů. V případě některých partnerů se v souvislosti s tím vyvinul značně pokřivený přístup k vnímání podstaty vlastnictví tohoto státního majetku, když si k jednotlivým vozidlům začali osobovat vlastní práva neslučitelná s platnou právní úpravou. NTM se mělo jednou pro vždy v očích těchto subjektů stát „půjčovnou lokomotiv“, kde se jiné, než kladné vyřízení žádosti o výpůjčku nepředpokládá a připomínky NTM ke správě vypůjčeného majetku se nesluší.

Lokomotiva Ringhoffer č. 2. dostane čestné místo v novém muzeu na Masarykově nádraží

Přetrvávající dislokační problém železniční sbírky systémově vyřešilo až nové vedení NTM v roce 2012 zakoupením bývalého depa v Chomutově z prostředků zřizovatele Ministerstva kultury ČR. Díky tomu se rozšířila prostorová kapacita pro stále se rozšiřující sbírku o 1600 metrů krytých kolejí. Toto depo postupně NYM za podpory MK ČR rekonstruuje a proměňuje v plnohodnotný depozitář, který měla státní sbírka s ohledem na svou rozsáhlost mít k dispozici přinejmenším od roku 1980. Tento depozitář také NTM od roku 2017 sezónně zpřístupňuje veřejnosti, než bude po roce 2028 její reprezentativní výběr možné prezentovat ve stálé expozici Muzea železnice a elektrotechniky, které NTM buduje v prostorách bývalého depa Masarykova nádraží v Praze. Zde bude čestné místo připraveno i pro právě probíhající akvizici akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2.

Negativní mediální prezentace depozitáře v Chomutově jako nevyhovujícího místa, do kterého NTM „stahuje“ unikátní vozidla, která jinde mohou dělat radost návštěvníkům, je nesmyslná a jsou za ní spíše tušit ne zcela korektní vzpomínky několika málo jednotlivců, kterým deficit prostorových kapacit a s tím spojená slabost NTM ve smluvních vztazích vyhovovaly. Během minulých let (před epidemii coronaviru), kdy byl tento expoziční železniční depozitář otevřen pro veřejnost od začátku dubna do konce října čtyři dny v týdnu, prošlo ročně jeho branami v průměru 12 700 návštěvníků, včetně zahraničních.

V souvislosti se získáním odpovídajícího depozitáře přistoupilo NTM k postupné revizi systému výpůjček kolejových vozidel, který se snaží transparentně postavit na nové základy. Systém, který by nebyl nahodilou znouzectností, ale který by sledoval jasnou myšlenku, které vozidlo je vhodné, možné a udržitelné provozně udržovat, investovat do něj, či ze kterého udělat neprovozní exponát, což samo o sobě není degradací sbírkového předmětu, jak je občas prezentováno.

Pro úplnost je třeba zmínit, že systém dlouhodobých výpůjček a pronájmů provozních vozidel ze sbírky NTM začal přirozeně vymírat již před rokem 2011. Vypůjčená a pronajatá kolejová vozidla se s postupujícím časovým odstupem od generálních oprav přirozeně opotřebovávala a ve chvíli, kdy se ocitla před zásadnější periodickou opravou, která by vyžadovala větší investici, byla často partnery vracena zpět do Národního technického muzea. Přesto v rozporu s touto skutečností bývá NTM neoprávněně osočováno z cíleného „stahování“ exponátů do depozitáře.

Snaha NTM o postavení systému dlouhodobých výpůjček na nové základy se osobně dotkla řady bývalých smluvních partnerů. Někteří nedokázali nebo nechtěli pochopit důvody, které správce státní sbírky k tomuto systémovému kroku vedly. NTM bylo neprávem obviňováno z činnosti zabraňující prezentaci historických kolejových vozidel v provozu. Bylo to ale právě současné vedení NTM, které provoz vozidel nechalo vtělit do vlastní zřizovací listiny.

Mentální uvíznutí v realitě minulého století

Kritika NTM je tedy zcela neoprávněná, protože pracuje s realitou a skutečnostmi, které byly platné v 90. letech 20. století. Nepřipouští si změnu zákonné úpravy správy státních sbírek a státního majetku z roku 2000. Zejména však pomíjí skutečnost, že opravy zejména parních lokomotiv jsou v ČR téměř zaniklým oborem a velmi omezený existující trh specializovaných opravců zvedá finanční náročnost oprav.

Příkladem může být zmíněná lokomotiva Conrad Vorlauf, která se vrátila od SŽVJ v rozebraném stavu na konci roku 2017. NTM zajistilo za podpory MK ČR a MMR ČR financování mimo zdroje státního rozpočtu z integrovaného regionálního operačního programu prostředky na dokončení opravy. V následném zadání veřejné zakázky se ukázalo, že nabídková cena na opravu lokomotivy do provozního stavu přesahuje původní představy SŽVJ třikrát. Proklamace o zprovozňování historických kolejových vozidel „za pár set tisíc korun“, kterým dávají média ráda prostor, aby mohla deklarovat nepružnost a neschopnost státní příspěvkové organizace, jsou bohužel nereálnou fantazií několika jednotlivců, kteří mentálně uvízli v realitě minulého století.

Ukázkovým příkladem popsaného problému je případ parní lokomotivy Conrad Vorlauf z roku 1873, která byla v roce 1992 zapůjčena Společnosti železniční výtopna Jaroměř a krátce na to rozebrána v nadšeném odhodlání učinit z třetí nejstarší zachované parní lokomotivy v ČR opět provozní stroj. Tím byla zahájena čtvrt století trvající anabáze jednání mezi NTM a SŽVJ o dokončení její opravy, na jejichž konci SŽVJ zpochybňovala – věříme, že z neznalosti – v rozporu se smluvními ujednáními majetkoprávní integritu rozebraného stroje. I mediální kampaň během ukončení spolupráce mezi NTM a SŽVJ v roce 2017 vyzněla tak, že NTM odebírá vlastnictví zapsaného spolku, nikoliv že uplatňuje svá práva a povinnosti vyplývající z péče o svěřený státní majetek.

Svérázný přístup Společnosti železniční výtopna Jaroměř, z.s. k vlastnictví jiných osob se ukazuje i v současnosti při realizaci daru akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2 z roku 1916. Národnímu technickému muzeu se daří úspěšně dokončit akvizici historicky zcela jedinečného vozidla, vytipovaného pro státní muzejní sbírku kolejových vozidel NTM již v roce 1985. Obdarovaný (NTM) ve stávajícím smluvním vztahu s dárcem (Čepro, a.s.) je však terčem neobjektivní mediální kampaně, zpochybňující veškeré kroky i jeho odbornost. Národní technické muzeum jako státní příspěvková organizace úspěšně rozšiřuje muzejní sbírku České republiky, což je jeho hlavním posláním, přičemž odmítnutí daru by bylo vážným porušením tohoto poslání. Tato činnost je však negativně prezentována jako úsilí připravit zapsaný spolek o exponát, který ale nikdy, zdůrazňujeme nikdy, danému Spolku nepatřil. Tento přístup je zcela nepřijatelný.

Národní technické muzeum se po završení akvizice při dalším nakládání s exponátem akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2 z roku 1916, před jejím vystavením ve stálé expozici MŽE na Masarykově nádraží po jeho dokončení v roce 2028, již bude řídit nejen závazky vyplývajícími z darovací smlouvy se společností Čepro a.s., ale také zákonem o sbírkách muzejní povahy, zákonem o majetku České republiky, zřizovací listinou, výpůjčním řádem NTM a přirozeně vlastním uvážením.

NTM však deklaruje, že i po negativních zkušenostech se Společností železniční výtopna Jaroměř, z.s. si je plně vědomo a zároveň velmi oceňuje profesní a prezentační úspěchy tohoto zapsaného spolku na poli regionálního muzejnictví i jejich pozitivní podíl na záchraně cenného stroje v 90. letech 20. století. V této souvislosti lze jen vyslovit politování, že se zatím nedaří nalézt společnou řeč. NTM je namísto konstruktivní debaty stejně jako v případě jednání o lokomotivě Conrad Vorlauf nuceno čelit pouze a jenom striktně formální nátlakové korespondenci SŽVJ jdoucí ruku v ruce se stížnostmi předkládanými různým složkám státu (státní správa, samospráva), příp. vysloveně negativním mediálním kampaním podobných té, na jakou NTM právě touto zprávou reaguje. Tato rovina bohužel naději na obnovu vzájemné důvěry příliš nedává.

Nicméně snahu o restart a normalizaci vztahů se SŽVJ vnímá NTM jako morální povinnost státní příspěvkové organizace. Přivítalo proto nabídku hejtmana Královehradeckého kraje na mediaci v daném vztahu, který však NTM může pěstovat pouze za předpokladu obnovení důvěry na základě rovnosti stran, jasného vymezení práv a povinností ve smluvním vztahu a dodržování závazků.

Darovací smlouva uzavřená mezi společností ČEPRO a.s. a Národním technickým muzeem z 21. 9. 2020, zveřejněná v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13915512?backlink=zkowb

NTM

(Na část prohlášení později reagoval Spolek Železniční výtopna Jaroměř).

Odebírat
Upozornit na
guest
114 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Cyklista

Koukám, že každý železniční fanoušek není jen odborník přes lokalky a jejich ekonomickou nepostradatelnost, ale také se perfektně vyzná v řízení a fungování NTM. Tak jasně. 😀

František Pravda

Žádný „ideový spolutvůrce“ ale tvůrce! Bez něj by dnes žádná sbírka neexistovala. Ostatně je dostatečně známé, jak se Ing. Jindřich Bek po revoluci přestal pánům z NTM hodit, a co všechno si musel vyslechnout, vzpomeňte si p. Zeithammer….. Tak, jak jsem ho znal, by mu dnes z Chomutova bylo špatně….

Bohumil Pokorný

Jako přímý aktér tehdejších událostí si dovolím přidat několik informací, zásadně upřesňujících dění vedoucí k záchraně akumulátorové lokomotivy Ringhoffer. Rozhodně události neprobíhaly tak, jak je uváděno na začátku dokumentu NTM. V té době nikdo systematicky nevyhledával historická vozidla nebo jiné předměty z oblasti dopravy, vhodné k muzejnímu zachování. NTM sledovalo pouze zachování vozidel, vybraných dle seznamu vypracovaného v r. 1967 Ing. Jindřichem Bekem z federálního ministerstva dopravy. Mezi nimi tato akumulátorová lokomotiva nebyla, neboť o její existenci nikdo z lidí, zabývajících se historií železnice, nevěděl. Tudíž mě docela překvapila informace, že NTM žádalo 14.6.1985 vlastníka lokomotivy o její předání. Tuto… Číst vice »

TAU

Stát, jehož zaměstnanci a úředníci umějí tak chodit si pro platy, neznají cenu práce, ale jen byrokraticky tlumočit mnohdy zcela nesmyslné předpisy…, praktický od roku 1945 dodnes umí jen brát majetky, vybirat daně a poplatky, znevazovat práci druhých-druhých – zejména v privátní sféře. Tím se liší demokracie ve vyspělých zemích (tam stát poskytuje služby) od demokracii v postkomunistických zemích, kde idolem jsou lháři, zloději, oligarchove a kolaboranti s východními totalitním, kde neexistuje žádný vztah k hodnotám, současným a zejména těm minulým.

hank

„…tam stát poskytuje služby…“

Jak kde, jak komu. Myslím, že si to idealizuješ. (Čímž nechci omlouvat zdejší chlívajz.) Nicméně když se tady konkrétně poukáže na ty státy, které skutečně služby svým občanům poskytují a navrhne se podobná úprava u nás, okamžitě vystartují rádoby opory zdejšího současného režimu s tím, že u nás to tak nejde, protože by to byl návrat ke komunismu.

Škodlivý je každý extrém.

PetrJ

Od pozimu bude lépe, zdroje na zprovoznění a údržbu technických muzejních i nemuzejních památek budou.

BND 30

To se těším. Kdo to natiskne?

ABC

Státní tiskárna cenin

BND 30

Tak to jsem v klidu, to bude kvalitní práce 👍

ABC

k nerozeznání od pravých! 🙂

Jimbo Jones

Jednoduché ponaučení: nikdy neinvestuj čas ani peníze do ničeho, co ti neříká pane. Zvlášť patří-li to státu, to jsou z principu největší křiváci (jinde by se neuživili). Ne a ne, i kdyby to mělo shnít nebo se v Lužné rozřezat jako štokr. Nedělej to, a když to uděláš, tak se nediv.
Ještě by NTM mělo SŽVJ sebrat i 404.003, co kdyby ji nedejbože někdo zprovoznil a nebyl to jen „zachráněný“ kus nekompletního a rezavého železa!

Martin

Zubačka – alespoň by mohla stát v Kořenově, když už jsou proti zprovoznění. Ale to ne, pěkně bude na našem hřbitově, ehm, promiňte, chtěli jsme říci v depozitáři.

PetrJ

Stačí se přečíst celý dokument a pochopíte, že melete nesmysly. Na druhé straně, NTM by mohlo u exponátů revitalizovaných jinde k nim dát alespoň ceduli, kdo, kdy, kde a případně za kolik revitalizoval a umožnl tak NTM svůj majetek smysluplně vystavovat.

Martin

Zubačka měla být zprovozněna z Norských fondů, dojelo to na nesmyslnou roční pojistku 500 000 kč, kterou požadovali naši přátelé techniky a lokomotiv z NTM.

Jimbo Jones

Přečetl jsem si celý dokument a seznámil se se souvislostmi a učinil jsem si názor – NTM je banda lemplů a lhářů.

Petr

Taková M131.1386 by o tom mohla vyprávět.

BND 30

U ní to bylo o tom, že do jednání o koupi od obce se začal montovat Augusta, cena k jednání vzrostla na trojnásobek a když to pokračovalo dál a výš, nájemce ze sebe nechtěl dělat už více vola, objednal jeřáb, vrátil motorák, odkud přišel a LG je bez motoráku, Augusta řádí jinde a jak vypadá kulturní a historické dědictví obce (citace) si vygooglete sami. Nikomu to neprospělo.

Petr

Proto, když investovat, tak jen do svého.

Zdeněk

Postoj NTM se dá vyjádřit asi takto: Vy nějakou lokomotivu vyšťouráte v nějaké polorozbořené kůlně, nebo ji vytáhnete z kopřiv. Pak na ní odpracujete stovky a tísíce hodin, samozřejmě neplacených, děláte to přece pro radost a aby se vám nezkrátily žíly. Potřebný materiál si také seženete a hlavně zaplatíte sami ze svého, jste přece srdcaři…A my vám pak lokomotivu znárodníme, protože u nás bude v těch nejlepších rukou! Připadá mi to jako inspirace 50. léty minulého století. Blicí smajlík.

Graylag

Dáváte to do roviny, že spolky pracují zadarmo a pak jim to NTM ukradne. Ale zapomínáte na to, že spolky mohou vozidla jako kompenzaci používat. Zdá se to málo, protože všichni mají pocit, že vlastnění lokomotivy je tak nějak zadarmo, jenže pak to právě končí tím, že spolky vozidla vyjezdí dokud nepřijde čas na generální opravu a pak najednou na opravu nemají peníze. Podívejte se na to z druhé strany. Pokud by si spolek měl lokomotivu od někoho pujčovat za komerční cenu, vycházel by pronájem na tisíce korun denně. No a odměnou spolkům za to, že se o vozidla starají… Číst vice »

strojvůdce

Jste absolutně mimo, kdyby nebylo spolků a soukromých iniciativ mělo by NTM velký kulový. Akorát to co mají v hale . Nic o tom nevíte, tak prosím nepište bláboly. Ksandr s Novotným jsou neználkové a usurpátoři, jenž díky moci úřední ve své podstatě státu škodí. To není teorie, ale matematická jistota…..

BDT

Četl jste vůbec ten článek? Tohle nemá se znárodněním co dělat.

L S

Finanční náročnost oprav si NTM mělo vyřešit dříve, než začalo stahovat exponáty do depozitáře. Mnohé spolky by své stroje opravily určitě rychleji, než to zvládne NTM. Aby spolky zvýšily prezentační hodnotu vystavovaných strojů (byť s vědomím, že jde o stroje cizí a že tu jednou být nemusejí), investují spolky do oprav spoustu peněz; oprava Conrada Vorlaufa stála pracně a dlouho sháněných více než 10 milionů Kč od různých sponzorů, kterým se SŽVJ po změně rozhodnutí NTM nemohla podívat do očí. Kompenzace od NTM se SŽVJ samozřejmě nedočkala, na což sice nemá právo, ale bylo by od NTM slušné, uhradit spolku… Číst vice »

Graylag

Já sice uznávám, že morálně máte pravdu. Ale zkuste se na to podívat z tohohle pohledu. Vy mi pronajmete byt. Já si ho ze své vůle a za své opravím a pak používám. Jenže pak se nedohodneme na prodloužení nájemní smlouvy a já vám donesu fakturu na proplacení oprav, na kterých jsme se spolu nedohodli a se kterými nesouhlasíte. Proplatíte mi je? Mohl bych se s vámi klidně i soudit, ale přesto by můj nárok nikdo neuznal. No a s NTM a SŽVJ je to stejné. Dohodli se ti dva na tom, že se lokomotivy budou opravovat a že NTM… Číst vice »

Jaroslav Toman

Nemyslím, že je to tak jednoduché. Pronájem bytu je smlouva mezi dvěma (soukromými) osobami, která se nijak nedotýká obecného dobra. V této diskusi se neustále přetahují dvě strany o to, zda větší klacek má NTM nebo spolky, ale je zde ještě ještě parametr právě obecného dobra. O co jde? Lokomotivy jsou předmětem našeho průmyslového dědictví, je tedy veřejný zájem na tom, aby je vidělo co nejvíce lidí. NTM nemá na jejich vystavení prostory, spolky ano, nadto to přitáhne turisty do regionálních destinací, ne jen do Prahy (podobná situace jako s Muchovou Sl. epopejí, která je pro Mor. Krumlov záchranou co… Číst vice »

Graylag

V zásadě souhlasím, jenže to obecné dobro není nijak definováno a každý ho bude vnímat jinak. Čímž vzniká celý spor, protože obě strany si myslí, že konají v zájmu obecného dobra.
Já třeba nesouhlasím s vašim názorem, že obecným dobrem je, aby mělo co nejvíce lidí možnost vozidlo vidět. Alespoň ne pokud to znamená postupné znehodnocování exponátů, což bohužel pravidelný provoz chtě nechtě je. Můj názor je, že obecným dobrem je vozidla zachovat tak, aby je mohly vidět i generace po nás, i kdyby to mělo znamenat určité omezení v přístupu široké veřejnosti k nim.

hank

Jak je vidět, zatahovat do politiky tzv. obecné dobro je cesta do pekel. Právě kvůli nemožnosti dohodnout se na všeobecně platném obsahu toho pojmu. Politika není (a nikdy nebyla a doufejme, že nikdy nebude) nic než hra zájmů. Hlavním úkolem státu a jeho orgánů pak má být veřejný zájem co nejlépe definovat (ve spolupráci s občany – zde vidím jeden z hlavních úkolů občanské a neziskové sféry) a pracovat na jeho naplňování.

BND 30

Tak v roce 2028 si povíme o Masaryčce 🤣🤣🤣
Já jsem se soukromě rozhodl, že budu NTM bojkotovat, prostě tam nebudu chodit, oni o nic nepřijdou a já také ne. Mám několik železničních subjektů, které přímo podporuji. Mám trvalé příkazy a posílám jim drobný ale pravidelný příspěvek. Budiž to inspirací pro jiné.

Jakub

Doháje, touhle úřednickou hantýrkou nikdy žádnou „mediální kampaň“ nevyhrají. Tomu normální člověk nedokáže rozumět, a akorát ho četba takového ublíženého elaborátu nasere. Taky si mohli zaplatit někoho na PR.

Filek61

Víc jak třicet let jezdím do Leteckého Muzea Praha – Kbely jako dobrovolný spolupracovník. Čistit letadla, uklízet hangáry před sezonou… Prostě co je potřeba. Přes dvacet let jsem doslova „vlastní košilí“ před sezonou leštil i stihačku Spitfire…. Jaké bylo moje překvapení, když jsem po letech našel na jaře v hangáru místo po letounu prázdné…. Přesto, že tam byl vystavován několik desetiletí, údajně ale „papírově“ patřil NTM a musel tam být vrácen… Co na tom, že byl pak Spitfire v NTM asi rok uložen někde pod plachtou, protože se NTM rekonstruovalo… :-((( Napadá mě jediný příměr. Je to název jedné starší… Číst vice »

Graylag

Víte, tím ale jen potvrzujete co NTM říká. Jasně, že po dvaceti letech jste toho Spita už bral za svého. Jenže celou tu dobu jste věděl, nebo měl vědět, že váš není. A že jeho majitel si s ním může dělat co chce aniž by se vás musel ptát jestli se vám to líbí. A že majitel ani není povinen jej jakkoliv dále vystavovat. Mimochodem, nic jako „papírový“ majitel není. Věc prostě majitele buď má, nebo nemá. Když si budete dlouhodobě pronajímat byt, tak přece taky nebudete říkat, že majiteli patří „jen papírově“ a vyčítat mu, že se vám rozhodl… Číst vice »

Zdenda

To je sice pekne, ale platilo by to jen kdyby Letecke Muzeum Kbely nebylo statni, stejne jako NTM. Tohle je jen o lidskych (ne-)kvalitach individui v NTM. Ikdyby pripravovali nejakou ucelenou expozici, normalni pristup by byl nabidnout druhe instituci jiny exponat nahradou, protoze ucel obou muzei je stejny…

Graylag

Já nevím, co si mezi sebou domlouvalo NTM a LMK. A troufám si říct, že vy to taky nevíte. Třeba to tak NTM chtělo a LMK ne. Nebo to bylo jinak. Je to jen o dohodě těch dvou institucí. Jenže i když jsou to oboje státní instituce, neznamená to automaticky že se budou muset být schopné dohodnout. Tím spíš, když spadají pod jiné ministerstva a společným nadřízeným je tak až premiér.

Martin

A že majitel ani není povinen jej jakkoliv dále vystavovat, ANO není povinen to vystavovat, ale k čertu s takovým muzeem a s tím simpletonem, co to vede. Snad si představujete tak, že exponáty nafotí a vy si to budete prohlížet na netu ?

Graylag

To je věc názoru. Smyslem muzeií vždy bylo uchovávat artefakty pro výzkumníky a pro budoucí generace. Klíčové slovo je zde „uchovávat“. Je zcela standardní přístup většiny muzeí, že má většinu exponátů v depozitáři a vystavuje jen malou část exponátů, často jen po omezenou dobu. Koncept muzeií jako primárně výstavišť a výukových institucí je hodně novověká záležitost, kterou sice jako jednotlivec oceňuji, jenže pokud se to přežene, tak jde často proti primárnímu účelu, kterým je uchování, a to je špatně. Je to o nalezení rovnováhy. Nejsem zastánce toho zavřít všechno do skladu. Ale je mi vyloženě do breku z některých muzeí,… Číst vice »

Martin

Ale tady se nejedná o Korunovační klenoty nebo Zlatou bulu sicilskou, tam to uchovávání chápu, ale parní lokomotiva ? Příští generace spíše ocení provozuschopný stroj, než hromadu rzi. Doufám, že lokomotivy v depozitáři alespoň chráni proti korozi.

Graylag

Jasně že ocení spíše provozuschopný stroj. Ale ne za cenu,že v rámci provozuschopnosti vyměníte postupně všechno až z vozidla bude defakto novostavba. Rez i novostavba jsou dva extrémy a není řešením být v kterémkoliv z nich. Řešením je najít cestu někde mezi. Otázka je jen, jestli se na nějaké střední cestě dokáže majitel i pronajimatel exponátu shodnout.

Martin

Až skončí covidové šílenství, skočte do Tisovce mrknout na zubačku – dovezená z Rumunska a opravená, zpět to vezměte přes Tanvald a koukněte na Rakušanku ve vlastnictví Tanvaldského spolku a cestu ukončete v depozitáři v Chomutově, tam je to opravdu konečná ….

Graylag

Já nepochybuju, že se mi ty opravené mašiny budou líbit a zcela otevřeně říkám, že se mi taky více líbí, když vidím opravené stroje v provozu než když stojí „zakonzervované“ někde v depozitáři a chytají prach a rez. Jenže to nic nemění na tom, že průběžné opravy zaměřené na udržení v provozu, zejména pokud jsou dělány laiky a s omezenými finančními a výrobními prostředky degradují historickou hodnotu těch vozidel. Což prostě nutně vede na otázku, jestli chceme mít sice provozní, ale historicky bezcenná vozidla. Nebo jestli raději upřednostníme autentičnost. V žádném případě nechci říct, že je Chomutov dobrá cesta. Ale… Číst vice »

Petr Pospíšil

Muzejní exponáty jsou o to cennější, když jsou provozovány a to by měl být i cílem ČR pro budoucí generace. Bylo by vhodné, kdyby NTM co nejrychleji změnilo politiku a snažilo se využít zbytků příznivců k distribuci exponátů za účelem provozování při definování rozumných podmínek a eliminaci rizik. S postupujícím časem nebude komu zapůjčovat a exponáty budou odsouzeny ke statické expozici. Zároveň by měla ČR s iniciativy NTM a MD ČR hledat zdroje pro financování oprav sbírek. Výše napsané je k ničemu, nezajímá mě, zajímá mě směr, nevidím zde však nic, ani snahu. Kdyby nebylo jiných vlastníků než NTM, tam… Číst vice »

Ryk Mat

Tady bych si dovolil polemizovat. V provozu existuje mnohem vyšší riziko, že exponát bude zničen. Proto třeba DPP nechává svá muzejní vozidla vyjet zcela výjimečně a pouze pod ochranou policie. Představa, že Slovenská strela bude vozit několik nostalgických jízd za rok, mi ze všeho nejvíc evokuje představu kamionu s plechy na přejezdu. Něco takového se naprosto vymyká z rámce na kterém je státní muzejní instituce postavena a provozována.

Graylag

To je věc názoru. Vozidla se provozem opotřebovávají a i při sebelepší údržbě s časem nevyhnutelně degradují. To že je můžeme vidět v provozu je pro nás „teď“ určitě lepší, než aby chytala prach v depozitáři. Jenže se pak nesmíme divit, že až v „budoucnu“ nekdo bude třeba zkoumat jak na nich bylo co vyrobeno, nezjistí vůbec nic, protože všechny díly byly v zájmu provozuschopnosti vyměněny za nové.

asdfg

Depozitář zas může vyhořet, jako norimberské muzeum. Kolik historických vozidel se nenávratně zničilo muzejním provozem?

Graylag

To může. Když na to přijde, všechno může vyhořet, být vytopeno povodní, zasaženo padajícím letadlem… Nikde nemáte absolutní jistotu, že bude artefakt zachován. Jenže v depozitáři máte alespoň nějakou šanci. Zatímco v provozu máte jistotu, že se stav bude zhoršovat.

pamětník

„Zatímco v provozu máte jistotu, že se stav bude zhoršovat.“ Letitá zkušenost z praxe je ovšem zcela opačná: to, co se nepoužívá, chátrá naopak mnohem rychleji, než když je to provozováno – a i ty historické předměty byly vyrobeny kvůli potřebě je používat a právě v těch dávnějších dobách byly vyráběny tak, aby to používání vydržely co nejdéle a v co nejlepší kondici, protože tehdy nebyly podmínky na rozmařilé plýtvání umožňující cokoli vyhodit a nahradit koupí nového! Je samozřejmě třeba věnovat provozovaným historickým předmětům maximální možnou ochranu před případným poškozením, ale samotné provozování, je-li prováděno odborně kvalifikovaným a citlivým personálem,… Číst vice »

Rudolf Tuček

Krásná ukázka je zprovoznění M124 Komárek kdy jeho zprovozněním došlo z historického hlediska k jeho znehodnocení.
Třeba tím že vůz byl vybaven plynovým osvetlenim které bylo odstraněno a nahrazeno elektrickým s kterým vůz nikdy nejezdil.
Otázka pro NTM kam se to odstraněne plynové osvětlení ztratilo pro případ zpětné montáže.

Graylag

Asi tak. Ideální řešení je myslím si co třeba dělá DPP s tramajemi, kdy uchovává nejcennější kousky v originálním stavu, ale současně provozuje pro veřejnost pseudohistorické vozy na běžných linkách. Jenže to jde jen tehdy, kdy se zachovalo dostatek vozidel a kdy za muzeem stojí dostatečně movitý mecenáš.

pamětník

Jenže Muzeum DPP od samého počátku organizovali a stále organizují inteligenti, což o železničních sbírkách NTM odpovědně konstatovat tak úplně rozhodně nelze – i při NTM ostatně existovala původně (před 50 a více roky) „Skupina pro dokumentaci dějin drah“, která nebyla personálně složena z „úředníků z muzea“, ale díky níž právě NTM nakonec získalo různé předměty, o jejichž získání by se ti „úředníci“ sami ani nepokusili, natož postarali. V noé době se situace v NTM sice na nějakou dobu zlepšila, ale pak přišel Ksandr a jeho nohsledi, a proto je teď NTM tam, kde je.

strojvůdce

Vulgární příspěvek, smazán.

K.S.

Dnes jsem měl Zaorálka na DVTV puštěného, celkem jasně popsal proč to ZAMINI nevzal, na jeho místě bych to nebral taky. Sice asi není čistý jako lilium, ale pořád je to v tento moment asi nejslušnější člen vlády a nemá podle všeho potřebu se zapojovat do nějakých čachrů a Al Hajmajdího osobní pomsty. Tady v tom státe je ještě tolik starých struktur a co je horší starých mladých že nějaký rozumný přístup bude trvat roky. Železniční museum by mělo být někde kde se s těmi stroji dá bezpečně vyjet, jezdit dokola po okruhu třeba. Muzeum elektrotechniky třeba ve staré elektrárně… Číst vice »

_Pavel_

8 500 000 mil. Kč to je pecka 😳,
8 500 000 000 000 Kč za lokomotivu. Za 8,5 bilionu bych to taky nekoupil.

medical_examiner

Mít k dispozici 8,5 bilionů korun (cca. 400 mld. $), tak by jste byl snad nejbohatším na světě…😂

milan

Současné chování (minulost nevyjímaje) a vůbec budoucnost NTM je jen další ukázkou v jak hlubokém rozkladu (rozkradu) tato kolonie. Jediné možné poučení je, že se státem jako největším zlodějem a účelově zřícenou entitou není možné spolupracovat.

cervinkj@volny.cz

Zajímalo by mě proč NTM tak brutálně stáhlo z ucelené expozice Leteckého muzea ve Kbelích letoun Spitfire a tím poškodilo toto specializované muzeum. Vím že NTM spadl do rukou po havárii roce cca1948, ale hlava mi nebere, proč státní instituce uplatňuje svá vlastnická práva proti jiné státní instituci. Ničí tím ve svůj prospěch ucelenou expozici, kterou zakládal gen. Janoušek. Jsem zvědav jak nynější mocipáni a fírové historických lokomotiv naloží s ozubnicovou lokomotivou z trati Tanvald – Kořenov, která je v Jaroměři deponována. Měla by být uložena v Kořenově ve skvěle zrekonstruované výtopně. Své si tam na dopravě uhlí odjezdila. Jenže… Číst vice »

K.S.

Nejde možná ani tak o prahu jako o nějakého magora na NTM.

K.S.

Doplnění: magora na NTM, který nechápe že památky nejsou od toho aby se zavřely někam do trezoru a občas se k nim pustil někdo s milionem štěmplů na půl hodiny přičemž ho u toho budou hlídat kukláči se samopaly (No i když možná spíš bych to viděl na nějaké lidové milice z archivu) aby náhodou na něco nesáhl. Ale k tomu aby to sloužilo ke vzdělávání co nejširší veřejnosti. A že účelem těch sbírek je pasivní motivace k technice (u přírodovědných museí k přírodovědě, u lékařských k medině, u historických k… však chápete jistě…), ne jen schovávání a ochrana předmětů.… Číst vice »

Gustav Novák

Protože se pánové při přípravě nové expozice NTM nedohodli. NTM údajně chtělo nějakou zajímavou zápůjčku do dopravní haly a obě strany tak dlouho úspěšně jednaly, až se NTM „šprajclo“ a letoun si odvezlo… Taky mi ten Spitfire ve Kbelích chybí. Ale to zase NTM třeba chybí KD, které si vojáci údajně „delimitovali“. Mimochodem, co je nepochopitelné na slově vlastnictví? Prostě to někoho podle zákona je. Spíš mi vadí, kolik toho skončilo ve šrotu nebo v zahraničí na posudek „nemá vztah k čs./ čes. historii.“ Ale to už jsme jinde…

pamětník

„Spíš mi vadí, kolik toho skončilo ve šrotu nebo v zahraničí na posudek „nemá vztah k čs./ čes. historii.““
No, však on se kdysi i „starej Bek“ k lecčemu vyjadřoval v tom smyslu, že „to není pro české železnice typické“ …

milanek

Jestli bude v té expozici na Masaryčce jen stát, tak ať ji těm jaroměřákům raději darují… ale to se radši budou schovávat za text tak dlouhý, že jsem to v polovině vzdal… mám chuť napsat hodně sprostých slov…

medical_examiner

Pokud jen stát, mají ti projektanti místo mozku z lihu kostku…
Já plánuji 2 dopravní koleje k historickým jízdám…třeba 842 do Rakovníka…
Do „DHV Praha-střed“ by totiž přešly z Lužné všechna vozidla motorové a elektrické trakce. Parní lokomotivy a vagony jim odpovídající budou nabídnuty sběratelům, samotná Lužná zrušena.

Bmo

Jo aha, takže když NTM nemělo prostory, byli jiné subjekty dobré na to, aby u nich byly exponáty uschovány a tyto se o ně staraly. Teď když NTM prostory má, tak si exponáty postahuje k sobě. Očekával bych tedy od NTM, aby řádně zaplatil těm, kteří se o exponáty desítky let starali, zvelebovali je a často i provozovali!

Dominik

Záleží jaká byla dohoda mezi NTM a těmi spolky.

johny

Dohoda nemusí být nutně na papíře. Postačily by základy slušného chování

medical_examiner

A to právě nejde…
Tady nejsme v Japonsku, kde si lidé mohou nechat peněženku na stole, aniž by jí někdo ukradl…

Standa

Tak já doufám že tam jsou odborníci a dokážou se o ty stroje postarat. Rád bych je jednou ukázal vnukům.
Jen mám trochu problém s tím stahováním na jedno místo.Vím,nejsme tak velká republika , přeci jenom to je ale z Moravy trochu z ruky.
Nevadilo by mít tady taky něco.No radši víc 🙂

medical_examiner

To záleží, jestli budete ve čtyřicátých letech tohoto století ještě naživu.
Pokud ano, tak to stihnete za jeden den, protože cesta samotná vám nepotrvá déle než 4 hodiny.

milda

Odborníky možná ano, ale lidi co to dělají s láskou k technice a poctivě navíc nezjištně určitě ne!

pohledem realisty

Ono stačí se podívat na to, jak to dopadlo s aktivitami „Bulharů“, když jim fakticky sebrali štokra a 310.093 byla „ustájena“ v Telči: jezdit něco dělat někam daleko od domácího prostředí a nemít lokomotivu pro občasné provozování přímo „po ruce“ nikdo dlouho chtít pochopitelně nebude, zejména když se původní stav za těch 30 roků před tím zcela zaběhl a všem vyhovoval.

Martin Lihařík

Když jste z té Moravy, tak si můžete zajet do Olomouce-mají tam krásnou expozici a v ní třeba Rosničku, Věžák, Bobinu a spoustu dalších krásných strojů. Otevřeno mají v úterý a v dubnu každý druhý přestupný rok!!!!! A nebo jeďte do Třebové, tam je taky hřbitov lokomotiv, dokonce pod širým nebem…..

Pražec

Hlavně se NTM snaží zakecat to zavření do Chomutova.
I kdyby tu Masaryčku nakrásně zprovoznili už ve slibovaném roce 28, tak mohla Ringhofferka do té doby bydlet v Jaroměři.

Krušnohorec

Vozidla deponovaná v Chomutově nikdy jezdit nebudou. NTM je bude pouze oprašovat.

Zrzek

A mají na to v Chomutově lidi?

Krušnohorec

Už ne, měli jich šest, bývalých fírů, ale propustili je.

Gwann

tak tohle je další zajímavá informace. stáhneme si vše k sobě, vysoutěžit opravy neumíme a vlastní lidi na to vyhodíme. no, slušný oddíl

medical_examiner

Pane Chocholoušku, pane docente…neutekli vám pacienti?😀

Tomáš Gottschalk

Tak hlavně, aby si v šlingradu Klub přátel kolejových vozidel nepouštěl NTM moc k tělu, až opraví Němku.

K.S.

A ta němka je čí? Pokud k ní NTM nemá práva, tak by to mělo být v pohodě.

Radovan

Buďte v klidu. Němka je soukromá.🤗

realistický odhad

Ale NTM žádnou nemá …

Jarda Š.

Problém je hlavně v tom, že muzejní spolky zpravidla chtějí historická vozidla předvádět i v provozu, kdežto NTM jde hlavně o zachování co největší historické autenticity i za cenu toho, že stroj nebude provozuschopný. Proto je potřeba u výpůjček přesně a jasně dohodnout podmínky a ty dodržovat. Lokomotiva Conrad Vorlauf je odstrašujícím příkladem, který narušil vztahy, protože ve výsledku se obě strany cítí být poškozeny.

Neznámý Jarek

Pokud by NTM chtělo lokomotívu autentickou, tak proč si vzalo lokomotivu zničenou přestavbou dřevěné boudy v roce 1994? Nebo jsou do bukové hranoly z roku 1916? Nepůvodní baterie budou nahrazeny olověnými? Ty hnusný tramvajový lampy co ta mašina má bych sundal a vrátil tam ty z auta, či byly na vlečce. Ta mašina je historický paskvil a docela se divím, že to team odborníků v NTM vůbec nepoznal. Já bych to teda jako stěžejní bod expozice vůbec nechtěl. To ať si to ti patlalové v Jaroměři zase vezmou zpátky.

Imbros

Krásný příklad, jak se dá 500 slov nafouknout na 5000.

pohledem realisty

Když je třeba okecat vlastní neschopnost a zlomyslnost, tak se to nějak udělat musí – a jak známo, tonoucí se i stébla chytá, tak se nelze divit ani takovému grafomanskému výkonu.

Bagoun

Ranní reportáž čt24 byla hodně trapná 😂

medical_examiner

Pochopitelně…
Naše televize nerozumí železniční dopravě, protože si svá cenná pozadí vozí auty.
Jen si vzpomeňte, jak nafukovali ťukanec dvou 560 v Brně…

noerf

Jedna faktická poznámka, Čepro je ovládané státem a není v soukromých rukách.

Adam H

To je ale v tomto případě jedno. Pořád je to darování majetku akciové společnosti (i když v rukách státu) za kterou zodpovídají manažeři a její vedení do státního muzea.

zdeva

Moc písmenek…

Gwann

PR hezké, informací pomálu. Popsat ty základní rozdíly v přístupu by taky mohly, když se na to odvolávají. a místo brekotu, že už nikdo parovky neopravuje a když tak draze, by se mohli pokusit v depu vytvořit dílny na opravy parovek. zařízení by se možná ještě někde dalo sehnat, shromáždit, zprovoznit. a byla by to další – zcela živá – expozice, která by táhla jako silný elektromagnet. kolik by personálně taková dílna stála? 50 mio / rok? myslím, že by to byly dokonale investované prostředky. pokud by byl zájem to dělat pořádně, tak myslím, že by schopný personál na to… Číst vice »

Graylag

To jste z levného kraje. Pokud chcete aby vám tam pracovali kvalitní zaměstnanci, tak těch 50 milionů za rok vám spolknou jen personální náklady. Ke slušnému strojnímu vybavení se za ty peníze ani nepřiblížíte. A ne, opravdu není reálné někde ze staré fabriky vykutat polorozpadlé stroje a nechat na nich za úsměv pracovat fandy historie.

Gwann

50 mio beru opex/rok, to by vyjít mělo

Pavlíkov, Modřejovice

Rozumný přístup. Trnout, že se exponát rozkrade, poničí, zneschopní případnými znevářenými skupinami amatérů (nevím jaká je konkrétně tam situace, ale jde o jev zcela běžný), není na pořadu dne. Rád se na ní do Chomutova zajdu podívat – udělejte to také tak, podpoříte muzejnictví ve vlastnictví státu.

PvvS

A co muzeum opravilo ? Odtáhnout a nechat zrezivět v Chomutově…

Krušnohorec

Momentálně v CV reziví Žabotlam

Gwann

který byl provozní

Cyklista

Jasně, ideální nadčasové nízkopodlažní vozidlo, mělo se nechat v provozu ještě dalších 50 let. 😀

K.S.

Stát má být minimalistická servisní organizace zajišťující jen to nejnutnější co nelze zajistit jinak, ne přenažraná bachyně co strká špinavé pracky úplně všude. A staré mašinky, mašinky obecně, do toho nejnutnějšího nespadají. Koleje, silnice, ano, vozidla ne. Jestli ty lokomotivy co si NTM stahuje pod sebe budou akorát stát v depozitáři, tak se dá pochybovat jestli je to lepší než aby to někdo udržoval v provozu. Výsledkem této mánie NTM bude to že spolky se posunou v čase k modernější době, tedy k naftovým strojům a případný dovoz parních lokomotiv z jiných zemí kde se třeba němky dají sehnat bez… Číst vice »

Cyklista

Máte rád saze v očích? Mně historická jízda parou stačila jednou. Na historickém vlaku raději zažijí elektřinu nebo diesel a otvírací okna a aby mi nic nelitalo do oci.

Cyklista

Jo a neberte to jako provokaci, berte to jako fakt. Vlaky jezdím rád, zejména na cyklovylety a moc rád se dívám z otevřených oken. Je mi jasné, že na moderní železnici nemají co dělat a patří k ní klimatizace a proto je rád zažiju na historických jízdách. Ale se sazemi v očích to není ono. Takže za páru nikomu nebudu platit ani omylem. Pára je pro mě stejná jako Regiosprinter… pojedu tím, pokud není na výběr a chci si nějakou trať projet nebo pokud nutně potřebuji využít vlak (nacamram se pivem a nemůžu dál na kole, bolest hlavy ze slunce… Číst vice »

ušatá

Na to stačí brýle!

Martin Lihařík

Byl jsem tam a pochodil jsem si v těch 2 rotundách celé dopoledne. Ale výsledný dojem byl podobný jako bych chodil po hřbitově! Sice krásně udržovaném, ale výsledek – depka! Stokrát veselejší je čekat někde u trati nebo na nádraží na příjezd nostalgické „Ušaté“ nebo „Velkého Bejčka“.

Solorger z Hradce Králové

Taktéž jsem se tam zašel podívat, na jednu stranu jsem měl asi lepší pocity jak na hřbitově v Třebové ale i přesto, pohled na některé lokomotivy byl více než ubíjející, avšak na to co se do depa nedostalo je patrně ještě horší pohled.

PvvS

Schválně, jestli NTM aspoň vrátí baterie. A ybztek asi shnije někde v depozitáři..

Pavlíkov, Modřejovice

Proč by hnil? Nač takové expresivní výrazy? Baterky byly zajištěny sponzory. Muzeum se musí chovat s péčí dobrého hospodáře – malletka s elinkou, které spolkovým provozem utahali, poničili a pak s drzými pomluvami a komentáři neschopné vrátili, varují před nekalými úmysly. To není fér navážet se v takové situaci do NTM..

K.S.

Pokud ta lokomotiva bude stát, tak články budou nevyhnutelně degradovat. Pokud je kupoval spolek a nikdy je nepřevedl původnímu majiteli lokomotivy, tak k nim nemá NTM pražádné práva a má je vrátit, nebo si je odkoupit, pronajmout, ale divil bych se kdyby mu to po takovém přístupu předali jakoukoliv formou.

Pavlíkov, Modřejovice

Pokud vím, tak jsou v tom niklkadmiované články a těm degeneruje pouze ten KOH, který do sebe saje a láduje CO2, jak Brutusák před zábavkou pivo. Elyt lze samozřejmě obměňovat u louhovek do aleluja. Zajímavé a ne moc drahé (oproti stávajícím bat.) by bylo strčit do toho LIOnky. Pak by se stejnou hmotností dojela asi tak 4-5x dále – louhových 50 Wh/kg oproti lithiovým 250 Wh/kg.

K.S.

Pokud jsou to články moderní a hermetické, tak tam louh nenalijete, ale také s nimi budou později problémy.

Ano, moderní baterie by byly v některých těchto strojích jistě zajímavé. bohužel se asi žádné moc nedochovaly u kterých by to šlo zkusit. Kam vlastně došly velké akumulátorové lokomotivy které dosluhovaly v jedné uhelné elektrárně?

Jimbo Jones

Tak především by byly moderní baterie porušením všech těch keců o historické věrnosti, které tu oprašovači šrotu vypotili…

ABC

No a jak moc historické jsou vlastně ty současné? Když je životnost nicd akumulátoru nějakých 1000 nabijecích cyklů.

BND 30

A kdo se o ty baterie v tom Chomutově bude starat ? Ten co se stará o všechny ostatní exponáty? A víte že má den jen 24 hodin a týden sedm dní… aspoň teda tady u nás, nevím jak v Chomutově…

ABC

a proč si ty baterky rovnou nenechali?

Tomeš 43

Pravděpodobně protože nebyli součástí výjpůjčky. ŽSVJ si koupila vlasní a ty nemůže NTM znárodnit.

ABC

No dyť jo. Tak si je měli vymontovat a nechat v Jaroměři.

Hradecká Ušatá

Protože třeba mají lidé z Jaroměře k té lokomotivě vztah a nechtějí z ní hned dělat mrzáka, když se bude ještě jednat o osudu lokomotivy, vždy se dají vyndat, koupit, pronajmout nebo zapůjčit.