Dokument: Liberecký kraj vysvětluje své plány se spojením Šluknovský výběžek – Praha

Autobus společnosti Quick Bus. Foto: Quick BusAutobus společnosti Quick Bus. Foto: Quick Bus

Krajská firma podle svého vyjádření hledala kompromis, nebrání se spolupráci s dopravcem.

Velký ohlas vyvolal čtvrteční text o konci komerční linky společnosti Quick Bus mezi Rumburkem a Prahou. Důvodem jsou podle dopravce podmínky dopravního úřadu v licenci, podle které by se už linku nevyplatilo provozovat. K problematice se rozsáhle vyjádřil spolek Pro-Bus a také organizátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, společnost KORID LK. Stanovisko krajské firmy přinášíme v plném znění. Problematice se budeme dál věnovat, odpovědi na dotazy deníku Zdopravy.cz přineseme v příštích dnech, stejně tak vyjádření Quick Bus. 

Liberecký kraj, resp. krajem pověřený Koordinátor veřejné dopravy (KORID LK), od roku 2019 připravuje ve spolupráci s krajem Středočeským a hlavním městem Praha koncepci mezikrajských linek, jejichž cílem je zajištění stabilního a pravidelného spojení regionů. V případě relace Praha – Česká Lípa – Varnsdorf (- Rumburk) byl ke spolupráci osloven také kraj Ústecký. Jak je důležité zajistit skutečně stabilní spojení, ukázala pandemie koronaviru, na kterou, bohužel, doplatily především dálkové komerční linky.

Aktuálně však v médiích vzniká kauza v důsledku toho, že pro provoz v relaci Rumburk – Česká Lípa – Praha nebyla obnovena licence stávajícímu dopravci Quick Bus, který linku provozoval komerčně. Tato kauza poškozuje KORID LK, i veřejnou dopravu jako takovou.

V první řadě je třeba uvést, že dopravce Quick Bus byl přizván k participaci na nově připravované koncepci a Liberecký kraj stál o to, aby byl její součástí, a to i v případě, kdyby se tento dopravce nedohodl s krajem Středočeským na vstupu do Pražské integrované dopravy. Linka by v takovém případě měla úlohu „expresní“ a mohla být součástí pouze IDS Libereckého kraje (IDOL). V roce 2020 byla s dopravcem vedena jednání směřující k podpisu smlouvy a integraci linky do oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících.

Dopravce, zřejmě vlivem okolností vyplývajících z nejisté doby, však na poslední chvíli ustoupil od této spolupráce, smlouvu s Libereckým krajem neuzavřel a provoz linky pozastavil. V době pozastavení provozu pak dopravce informoval Koordinátora dopravy, že pokud bude linka obnovena, jednání s Libereckým krajem obnoví. To se však nestalo.

Liberecký kraj tak byl v první polovině roku 2021 postaven do situace, kdy dopravce Quick Bus přestal dopravu provozovat a komunikovat. V této době tak byl dokončen projekt mezikrajského spojení ve spolupráci se Středočeským krajem a Prahou již bez dopravce Quick Bus. Projekt byl dále připravován s dopravcem ČSAD Česká Lípa a z důvodu zajištění části spojů bezbariérově přístupnými částečně nízkopodlažními vozidly též s dopravcem ČSAD Liberec.

Přestože dopravce Quick Bus částečně obnovil provoz koncem května (bez jakýchkoliv informací), s Libereckým krajem jednání neobnovil. O záměru dlouhodobě provozovat linku se Liberecký kraj dozvěděl teprve v momentě licenčního řízení, kdy již byl dopravní koncept připraven a uzavřen.

V rámci licenčního řízení jsou rozhodující stanoviska místně příslušných odborů dopravy, která zohledňují další oslovené subjekty. Mezi oslovenými subjekty byl mj. Koordinátor veřejné dopravy, který v souladu s běžnou praxí zaslal návrh omezujících podmínek z důvodu nově připravované linky. Toto vyjádření bylo obsahově stejné jako v případě předchozí žádosti jiného komerčního dopravce. Současně Koordinátor dopravy oslovil napřímo dopravce Quick Bus a navrhl možnosti projednat další postup, např. formou úpravy trasy linky. Dopravce se však neozval.

Shrnutí

Pro cestující, a to je nejdůležitější, zajistí Liberecký kraj ve spolupráci se Středočeským krajem celodenní a celotýdenní nabídku spojení. Část spojů bude vedena také z Ústeckého kraje, přičemž Liberecký kraj již v minulosti nabídl možnost rozšíření rozsahu spojů na nově připravované lince směrem do Varnsdorfu.

Dopravce Quick Bus možnost spolupráce s Libereckým krajem měl. Odmítl ji. Liberecký kraj tak rezolutně odmítá kritiku dopravce, který své spoje rušil a obnovoval bez předchozího projednání „ze dne na den“ a který neměl aktivní zájem o další spolupráci na nově připravované koncepci.

Důležité dotazy a odpovědi:

Proč není relace Česká Lípa – Praha ponechána komerční dopravě? Proč se v organizaci spojení angažují kraje?

Již v současnosti je doprava zajištěna primárně linkami objednanými Libereckým a Středočeským krajem, konkrétně linkou 500400. Výnosy v této relaci nepokrývají náklady na provoz komerčních linek tak, aby mohla být doprava zajištěna v průběhu celého dne a týdne. Pokud by se o organizaci dopravy aktivně kraje nezajímaly, lze předpokládat, že rozsah spojení by byl daleko nižší.

Pro srovnání: V objednávce krajů je v pracovní den mezi Novým Borem a Prahou v provozu 14 párů spojů. V komerční sféře pak 3-4 páry spojů. V nové koncepci je počítáno s rozsahem 19 párů spojů v pracovní dny.

Jaká vozidla plánuje nasadit Liberecký kraj?

Dopravce ČSAD Česká Lípa, který zajistí převážnou část spojů (16 párů z 19), bude nasazovat středněpodlažní 12m vozidla. ČSAD Liberec pak bude nasazovat částečně nízkopodlažní 15m vozidla. Všechna vozidla budou přizpůsobená standardům IDOL a PID.

Lze zlepšit spojení ze Šluknovského výběžku do Prahy? Pokud dopravce Quick Bus opravdu ukončí provoz, jak rychle mohou kraje reagovat?

Liberecký kraj již v době přípravy koncepce nabízel Ústeckému kraji spolupráci a prodloužení velké části spojů dle potřeb Ústeckého kraje do Varnsdorfu (Rumburku). Nabídka byla akcentována mj. v době, kdy dopravce Quick Bus dopravu přerušil a nebylo zřejmé, zda ji ještě obnoví. Ústecký kraj si objednal t.č. 4 páry spojů v pracovní dny. Aktuálně Liberecký a Ústecký kraj hledají možnosti, jak dopravu rozšířit. Protože informace o ukončení provozu Quick Bus je nová, nelze přislíbit konkrétní termíny, ale obecně lze konstatovat, že změnu ve veřejném zájmu je možné realizovat i mimo termíny celostátních změn. Věc řešíme urgentně a řešení bude nalezeno v řádu týdnů.

Proč KORID LK ve svém vyjádření vydal omezující podmínky k licenci a jak licenční proces funguje?

Dopravci žádají o licenci u místně příslušného odboru dopravy, který následně žádá o stanovisko další dotčené subjekty. V tomto případě žádal dopravce o licenci v Ústeckém kraji, který o stanovisko požádal Liberecký kraj (odbor dopravní obslužnosti) a ten požádal o stanovisko mj. KORID LK.

Je obecnou praxí, že spoje, které jsou součástí objednávky samosprávami, chtějí objednatelé „ochránit“, a proto stanovují časová pásma, ve kterých je vyloučena přeprava komerční linkou. Důvod je ochrana veřejných prostředků, aby nedocházelo k tomu, že provoz komerční linky v souběhu s linkou objednávanou způsobí propad výnosů objednávané linky. Protože v době přípravy koncepce dopravce Quick Bus již půl roku dopravu neprovozoval, a Liberecký kraj nechtěl dopustit snížení rozsahu spojení, byla připravena koncepce již bez dopravce Quick Bus. Následná omezení pak v souladu s běžnou praxí stanovují omezení přepravy v časovém rozmezí blízkém spojům objednaným, zde +/- 30 minut.

Je třeba dodat, že KORID LK připravuje vyjádření, nikoliv rozhodnutí. Pokud by místně příslušný odbor dopravy vyhodnotil podmínky jako nepřiměřené, nemusel by k nim přihlížet. To se však nestalo.

Jaké podmínky pro integraci stanovil KORID LK dopravci pro integraci?

Spolupráce mohla proběhnout v několika úrovních:

Doprava prostřednictvím Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Linka by byla součástí IDS IDOL a dopravce by obdržel od Libereckého kraje kompenzaci za ztráty za provoz po území Libereckého kraje. (Vozidla by odpovídala standardům IDOL. Oproti možnostem dopravce byla diskutována problematika dovybavení informačními systémy a úpravy odbavovacích zařízení.)
Dopravce by se pouze tarifně integroval do IDS IDOL.
V případě nedohody v bodech a., b. by KORID LK hledal cestu, jak s dopravcem najít proklad mezi spoji objednanými a neobjednanými.

Proč se KORID LK na provozu linky s dopravcem Quick Bus nedohodl?

Dle sdělení z podzimu 2020 dopravce v nejisté době pandemie neměl zájem investovat do integrace a garantovat nějaký rozsah služeb. Tento postoj byl respektován, přestože právě případná spolupráce s Libereckým krajem mohla dopravci spíše garantovat dlouhodobou jistotu provozu v relaci. Dále není KORID LK kompetentní komentovat věc za dopravce.

Proč se KORID LK nedohodl na prokladu linky Quick Bus s linkou 400?

V tomto bodu je nutné zmínit, že KORID LK své stanovisko vydal vůči návrhu linky Quick Bus, kde byly navrženy souběhy s linkou 400. Své stanovisko KORID LK avizoval dopravci předem se snahou najít kompromis a domluvit s dopravcem úpravy jeho linky tak, aby linka nebyla posuzována jako souběžná. Dopravce však na návrhy dále nereflektoval a provoz ukončil. (V mezidobí dopravce oslovil vedení kraje, ve kterém však používal ofenzivní komunikaci a kritiku nově připravované koncepce, na které se přitom původně sám dopravce spolupodílel.)

Proč KORID LK nezrušil či neomezil objednávku linky 400, když se o zájmu Quick Bus dozvěděl?

Je nutné zmínit, že v době, kdy koncepce s dopravci dohodnuta, museli dopravci ČSAD Česká Lípa a ČSAD Liberec zajistit vozový park a na zajištění linky 400 se připravit. Není možné zde na den zrušit objednávku veřejné dopravy kdykoliv by v dané relaci rád linku provozoval dopravce komerční. Stejně tak není možné veřejnou dopravou nahradit ze dne na den linku, kdykoliv se komerční dopravce rozhodne dopravu ukončit. Bylo tedy potřeba najít s dopravcem cestu, jak nepohlížet na linky jako na souběžné, a to se z důvodu přerušení kontaktu na straně dopravce nepodařilo.

Proč KORID LK považuje linku Quick Bus za souběžnou, když je v části trasy „expresní“?

Jízdní doba mezi Českou Lípou a Prahou u linky 400 je plánována na 1h 25m, resp. 1h 30m. Pro srovnání: Aktuální jízdní doba dopravce Quick Bus je ve stejné relaci 1h 20m až 1h 40m. O expresním segmentu tak nemůže být řeč. Obě linky jsou vedeny po silnici I/9.

Existuje možnost dohody Quick Bus a Libereckého kraje? Nebo existuje jiná cesta, jak situaci zvrátit?

Pokud dopravce Quick Bus upřednostní konstruktivní diskuzi před jinými aktivitami, je společnost KORID LK i nadále připravena hledat cestu ke spolupráci.

Druhou možností je, že dopravce využije svá práva odvolání proti rozhodnutí, které vydal místně příslušný dopravní úřad.

Velice nás mrzí jakékoliv negativní dopady na cestující. Za Liberecký kraj jsme připraveni veřejnou dopravu rozvíjet tak, aby fungovala ku prospěchu regionu a jeho občanů. Děkujeme za pochopení.

Tagy Korid LK Liberecký kraj Quick Bus
73 komentářů