LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Dokument: Plány nastupující vlády v dopravě. Konec D-O-L i více soutěží na železnici

Betonáž mostu na obchvatu Církvice na silnici I/38. Foto: StrabagBetonáž mostu na obchvatu Církvice na silnici I/38. Foto: Strabag

Kromě již dříve zveřejněných plánů slibuje nová vláda například otevření železnice konkurenci nebo zpřístupnění jízdních řádů.

Deník Zdopravy.cz získal kompletní část chystané koaliční smlouvy vznikající vlády v oblasti dopravy. Program řeší známé problémy tuzemské dopravy: chybějící vysokorychlostní tratě i některé chybějící dálnice. Ministerstvo dopravy má podle dosavadních dohod řídit politik z ODS, nejčastěji se skloňuje jméno Martina Kupky. Materiál přinášíme v kompletním znění bez úprav.

Infrastruktura

• Vrátíme Česko na železniční mapu Evropy. Z výstavby sítě vysokorychlostních tratí (VRT) uděláme vládní prioritu. Rozšíříme současnou neúplnou koncepci VRT o další větve. Uvolněnou kapacitu koridorů využijeme pro nákladní železniční dopravu. Přímo s výstavbou sítě VRT budou budovány další relevantní sítě (velmi vysoké napětí, data, …) i projekty lokálního významu, a to napříč resorty pro maximální synergii využití kapacit.

• Aktualizujeme dlouhodobý plán priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury – silničních sítí, železnic, VRT a dalších rychlých tratí a dálnic. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.

• Prioritní dálniční stavby jsou Pražský okruh, D35 a dokončení D1.

• Posílíme výkon a akceschopnost investorských organizací resortu dopravy (SŽ, ŘSD, …). Jejich výsledky budeme poměřovat se srovnatelnými organizacemi v západní Evropě. Zefektivníme fungovaní SFDI jako servisní organizace pro financování dopravních staveb.

• Součástí dálnic budou i potřebné odstavné plochy pro kamiony tak, abychom zamezili živelnému odstavování kamionů v přilehlých obcích a lokalitách. Pro jejich výstavbu budou přednostně využívány plochy typu brownfield.

• Zvýšíme kapacitu vybraných silnic I. tříd tam, kde intenzita provozu nepotřebuje dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.

• Pro financování silnic II. a III. tříd. dáme od roku 2023 minimálně 6 mld. ročně.

• Po odborném posouzení vlivu na bezpečnost provozu zvýšíme v úsecích, kde to bude možné povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h.

• Vyhodnotíme zkušenosti s PPP na D4 a zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.

• Zastavíme práce na kanálu Dunaj – Odra – Labe a zrušíme jeho územní rezervy v dotčených obcích.

• Vytvoříme podmínky pro přesun části nákladní dopravy ze silnic na koleje. Omezíme devastování silnic zejména nižších tříd kamiony a uvolníme dálnice pro osobní dopravu. Připravíme program pro obnovu výstavby a elektrizaci železničních vleček včetně napojení velkých průmyslových zón. Po vzoru sousedních států zajistíme finanční podporu obnovy vozového parku na železnici. Moderní a pohodlné soupravy jsou jednou z významných motivací pro přesedlání z aut na koleje a pro další rozvoj železniční dopravy.

• Podpoříme budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích a zřizování přestupních uzlů s P+R a B+R parkovišti.

• Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektrifikaci českých železnic včetně sjednocení napájecí soustavy.

• Údržba a modernizace na silnici a železnici bude plánována a koordinována tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro lepší koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.

• Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí budeme realizovat v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná nádraží opravíme, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo je nabídneme krajům, městům a obcím. V případě nevyužití je následně nabídneme k prodeji dalším zájemcům.

• Urychlíme stavbu železničního napojení letiště Václava Havla.

Závazková doprava

• Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

• Nabídku jednotné jízdenky (OneTicket) rozšíříme tak, aby zahrnovala všechny druhy veřejné dopravy.

• Železnici otevřeme konkurenci v co největším možném rozsahu. Objednávané dopravní služby budeme férově soutěžit podle předem zveřejněného harmonogramu.

Legislativa a administrativa

• Zefektivníme a rozšíříme dynamické vážení kamionů, prověříme rozšíření mýtného tak, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.

• Dokončíme digitalizaci dopravně-správních agend.

• Dokončíme proces odstranění nelegálních billboardů u dálnic.

• Otevřeme data o jízdních řádech. Jízdní řády zpřístupní ministerstvo dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu, a to bezprostředně poté, co je obdrží.

Tržní prostředí

• Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb budeme uplatňovat nejen hledisko nejnižší ceny, náklady životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou a urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, férová a otevřená výběrová řízení pro zvýšení počtu dodavatelů resortu.

Bezpečnost

• Zasadíme se za systematickou realizaci opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s cílem dosažení úrovně bezpečnosti silničního provozu pro naše občany na úrovni vyspělých zemí Evropy. Do praxe převedeme bezpečnostní opatření BESIP.

• Vrátíme Drážní inspekci výkon státního dozoru. Nastavíme jasný harmonogram a nástroje financování pro zavádění ETCS a dalších bezpečnostního opatření na železnici.

• Zapojíme Českou republiku do evropského vesmírného programu. Praha jako sídlo Evropské agentury pro vesmírný program přináší příležitosti pro české firmy a startupy. Zařadíme dopravní výzkum do seznamu výzkumných priorit.

Tagy Ministerstvo dopravy seznam
225 komentářů