VUZ na semináři představí novinku z oblasti interoperabilní infrastruktury

Polep lokomotivy Siemens Vectron. Foto: VUZPolep lokomotivy Siemens Vectron. Foto: VUZ

Odbornou veřejnost čeká představení novinek v normách i projektech.

Výzkumný Ústav Železniční zve odbornou veřejnost na seminář Interoperabilní železniční infrastruktura – novinky, trendy, budoucnost. Zváni jsou všichni profesionálové i akademici, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti posuzování infrastruktury.

Odborný seminář, který se koná ve středu 22. května ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze, má na programu horké novinky. Mluvit se bude například o tom, jak nový stavební zákon a existence Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) ovlivní proces projektové přípravy železničních staveb.

Proto budou odborné veřejnosti představeny novinky v projektové přípravě Správy železnic. Na semináři zazní často diskutované zkratky a termíny, jako je NoBo, AsBo, TSI INF, TSI PRM, TSI SRT nebo BIM.

Své příspěvky na semináři přednesou zástupci Správy železnic, SUDOP PRAHA a samozřejmě také specialisté VUZ. Na otázku, zda bude mít Česká republika dostatek odborníků pro budování vysokorychlostních tratí, odpoví vedoucí železničních kateder stavebních fakult Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze.

Moderátorem a odborným garantem semináře je Ivan Vukušič z VUZ, který provede účastníky celým dnem a v závěru je vyzve k široké diskusi na probíraná témata. Výměna poznatků a zkušeností pak bude pokračovat i během neformálního společenského večera. Vzhledem k omezeným kapacitám sálu je nutné se na seminář registrovat předem. Registrace probíhá přes webové stránky VUZ, kde je k dispozici i program, a kam budou posléze nahrány i přednesené prezentace.

Komplexní posuzování

VUZ se jakožto evropský lídr v železničním zkušebnictví zabývá i posuzováním interoperability u všech strukturálních subsystémů (infrastruktury, energie, traťového řízení a zabezpečení, palubního řízení a zabezpečení a kolejových vozidel). Jeho špičkoví odborníci provádějí posuzování jak ve fázi celkového návrhu, tak ve fázi realizace a závěrečného zkoušení. Samotné posouzení probíhá podle jednotlivých TSI (technických specifikací pro interoperabilitu).

V rámci TSI INF se posuzují veškeré fak tory, které by mohly negativně ovlivnit jízdu vlaku a lidí, kteří v něm cestují, a také to, jak by průjezd vlaku mohl nepříznivě ovlivnit objekty kolem trati. Posuzování se týká například nástupišť, objektů v průjezdném průřezu, směrového a výškového vedení trati, odolnosti kolejí a konstrukcí na zatížení dopravou nebo aerodynamickými vlivy při průjezdu vlaku.

V případě TSI PRM se posuzuje vše, co souvisí s přístupností železničního systému EU pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností ohybu a orientace. Do této skupiny patří nástupiště, návrhy schodišť, orientační systémy, překážky, ale také osvětlení nebo srozumitelnost.

O současnosti a připravovaných změnách orientačního a informačního systému Správy železnic pro cestující bude na semináři hovořit Ing. Lenka Žemličková z odboru technické správy budov Správy železnic. Na aktuální trendy v oblasti nástupišť železničních drah se ve své prezentaci na semináři zaměří Vladimír Tomandl, vedoucí skupiny staveb železničního spodku, nástupišť a přejezdů Správy železnic. Kromě nejnovějšího vývoje v této oblasti zrekapituluje současný stav projektu typových řešení a upozorní na často se opakující nedostatky v rámci projektování nebo realizace nástupišť včetně přístupových tras.

TSI SRT se soustředí na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému EU a posuzování se týká zejména evakuace osob v případě nehody.

Kdo vystoupí na semináři

Ing. Ivan Vukušič, Ph.D., odborný garant VUZ, který provede účastníky celým dnem, včetně diskusí, posluchače provede procesem posuzování shody a bezpečnosti
Ing. Lenka Žemličková, Ph.D z odboru technické správy budov Správy železnic představí chystané změny orientačního a informačního systému SŽ pro cestující
Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D., vedoucí skupiny staveb železničního spodku, nástupišť a přejezdů Správy železnic zrekapituluje současný stav projektu typových řešení
Ing. Adam Podolník, expert AO senior z VUZ, se zaměří na průběh posouzení z pohledu NoBo, popíše obtíže jak v projektové přípravě, tak v průběhu výstavby a doporučí, jak se těmto problémům vyhnout
Ing. Jaroslav Veselý a MSc. David Blahák ze společnosti SUDOP PRAHA se budou věnovat problematice BIM v prostředí železničních staveb
Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb této organizace, představí velmi očekávané novinky v projektové přípravě na Správě železnic.
Ing. Miroslav Veliš, vedoucí oddělení technické přípravy staveb Správy železnic, se soustředí na postupy v projektové přípravě ve vazbě na nový stavební zákon, tvorbu nových prováděcích vyhlášek k NSZ
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (VUT Brno) a Ing. Leoš Horníček,Ph.D.
(ČVUT Praha) zhodnotí aktuální i výhledový stav vzdělávacího procesu na vysokých školách v ČR se zaměřením na kolejovou infrastrukturu.

Novinky v jednotlivých TSI

V rámci semináře seznámí specialisté VUZ účastníky s tím, jaký je správný průběh procesu posouzení od žádosti po certifikát a s novinkami v jednotlivých TSI. Se svou prezentací vystoupí za vedoucí oddělení infrastruktury VUZ Ivan Vukušič, který posluchače provede procesem posuzování shody a bezpečnosti, poradí, jak podat žádost a vymezit rozsah posouzení a seznámí je s novinkami. Průběh posouzení z pohledu NoBo bude hlavním tématem příspěvku Adama Podolníka, expert AO senior, VUZ, jenž popíše nejčastější obtíže jak v projektové přípravě, tak v průběhu výstavby a doporučí, jak se těmto problémům vyhnout. Problematice BIM v prostředí železničních staveb se budou věnovat Jaroslav Veselý a David Blahák ze společnosti SUDOP PRAHA.

Velmi očekávané novinky v projekto vé přípravě na Správě železnic představí Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb této organizace. Horkým tématem budou plánované změny do směrnice V2, projektové týmy a souhrnné stanovisko Správy železnic.
Na to naváže vedoucí oddělení technic ké přípravy staveb Správy železnic Miroslav Veliš, jehož prezentace se soustředí na postupy v projektové přípravě ve vazbě na nový stavební zákon, tvorbu nových prováděcích vyhlášek k NSZ, novelu směrnice SM011 a nastavení systému posuzování interoperability v nových podmínkách.

Program dne uzavřou již zmínění zá stupci akademické obce Otto Plášek, z Vysokého učení technického v Brně a Leoš Horníček z ČVUT Praha, kteří zhodnotí aktuální i výhledový stav vzdělávacího procesu na vysokých školách v ČR se zaměřením na kolejovou infrastrukturu.

Tagy vúž Výzkumný ústav železniční
1 komentář