Vláda chystá velkou čistku ve správní radě SŽDC, povede ji děkan fakulty dopravní

Dočasné logo, které začala používat SŽDC. Foto: SŽDCDočasné logo, které začala používat SŽDC. Foto: SŽDC

Správní radu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) čeká v příštích týdnech velká obměna. Ministerstvo dopravy předložilo vládě materiál, který počítá

Správní radu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) čeká v příštích týdnech velká obměna. Ministerstvo dopravy předložilo vládě materiál, který počítá s odvoláním celkem čtyři členů včetně předsedy Vladimíra Novotného. Vláda dnes materiál schválila.

Vyplývá to z materiálu, který poslalo ministerstvo dopravy do meziresortního připomínkového řízení. K poslední změně ve správní radě došlo loni v závěru roku, kdy vláda bez důvěry odvolala jednoho člena. 

Podle materiálu má skončit současný předseda Vladimír Novotný (ČSSD), poslanci ANO Milan Feranec Jan Volný a Karel Korytář (ČSSD) a Jan Volný. Místo nich přijde jen jedna politická náhrada: poslanec ANO a předseda podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Správní radu má doplnit ještě děkan fakulty dopravní ČVUT Pavel Hrubeš, Vít Janoš z Ústavu logistiky a managementu dopravy na fakultě dopravní ČVUT a Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Ministerstvo dopravy tak pokračuje na SŽDC v podobném směru, jako u Českých drah, kde v dozorčí radě došlo k výměně části politicky nominovaných členů za akademiky. Předsedou správní rady má být Pavel Hrubeš. Po schválení změn dál zůstanou ve správní radě náměstci ministra dopravy Tomáš Čoček a Ladislav Němec a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Správní rada SŽDC má podle statusu na starosti klíčové otázky jedné z největších státních organizací, schvaluje hospodaření a plán SŽDC nebo řeší personální otázky na nejvyšších postech správce české železnice.

Kompletní činnost správní rady SŽDC

(1) Správní rada schvaluje na návrh generálního ředitele:

a) zásadní otázky koncepce organizace,

b) nakládání v rámci předmětu činnosti s majetkem státu v právu hospodařit organizace k podnikatelské činnosti (mimo určený majetek); nakládáním s majetkem státu se rozumí nabývání, zcizování, nebo zatěžování státního majetku nebo převody tohoto majetku dalším osobám nad rámec běžného hospodaření organizace; běžným hospodařením organizace se rozumí jakékoliv nakládání s majetkem v rámci veřejných zakázek, uzavírání nájemních a pachtovních smluv a dále jakékoliv úkony související bezprostředně se zajištěním předmětu činnosti organizace podle § 21 zákona,

c) roční účetní závěrku,

d) statut organizace,

e) organizační strukturu organizace,

f) jednací řád správní rady,

g) podnikatelský plán.

(2) Správní rada projednává a schvaluje roční finanční plán.

(3) Správní rada projednává:

a) výroční zprávu,

b) pololetní výsledky hospodaření.

(4) Správní rada dohlíží:

a) na výkon působnosti generálního ředitele,

b) na uskutečňování činnosti organizace,

c) na to, zda činnost organizace se uskutečňuje v souladu s právními předpisy.

(5) Správní rada je oprávněna:

a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti organizace,

b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností.

(6) Správní rada je povinna upozornit generálního ředitele na zjištěné nedostatky; přitom mu může navrhnout opatření k nápravě.

(7) Správní rada uděluje předchozí souhlas k uzavření:

a) nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž organizace hospodaří,

b) úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.

Tagy Ivo Drahotský Martin Kolovratník Pavel Hrubeš Správa železniční dopravní cesty správní rada správní rada SŽDC Vít Janoš
22 komentářů