Přehledně: vše o konci billboardů. Mizet budou dlouhé měsíce a ne všude

Kde se vzal zákaz billboardů kolem silnic? Přinesla jej novela zákona o pozemních komunikacích, schválená v květnu 2012. Provozovatelům reklamy

Kde se vzal zákaz billboardů kolem silnic?
Přinesla jej novela zákona o pozemních komunikacích, schválená v květnu 2012. Provozovatelům reklamy stanovila pětiletou přechodnou lhůtu. Původně šlo až o tři tisíce billboardů, po schválení novely už ale ŘSD provozovatelům smlouvy na dobu určitou neprodlužovalo. Dnes se problém týká hlavně smluv na dobu neurčitou.

Jak bude probíhat odstraňování billboardů kolem dálnic od září 2017?
Provozovatelé reklamy měli na odstranění billboardů lhůtu pět let. Pokud je k 1. září neodstraní sami, vyzve je k tomu příslušný silniční správní úřad (u dálnic ministerstvo dopravy). Pokud i poté vlastník reklamu neodstraní, silniční úřad reklamu do 15 dnů zakryje a následně zlikviduje.

Kdo zaplatí úřední likvidaci nosičů?
Náklady bude silniční úřad vymáhat po vlastníkovi billboardu. Pokud nebude možné jej zjistit, ponese tyto náklady vlastník nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno. Vlastník nemovitosti je podle MD povinen umožnit vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a její likvidaci.

Jak dlouho bude odstraňování billboardů trvat?
Jde zhruba o tisíc billboardů u dálnic a další stovky u silnic I. třídy. U každého je potřeba prověřit, zda je pořád v provozu, kdo je vlastník a podobně. Všem provozovatelům je třeba adresovat výzvy. Billboardy budou mizet postupně v následujících měsících.

Které billboardy by konkrétně měly zmizet?
Povinnost odstranit billboard se vztahuje na všechna reklamní zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí. Obecně zmizí všechny billboardy, které jsou v silničním ochranném pásmu. U dálnic je to 250 metrů, u silnic I. třídy 50 metrů. Dál zůstanou billboardy ve městech.

Zmizí i reklama umístěná na mostech?
Ano, i ta se nachází v ochranném silničním pásmu.

Jaké budou sankce pro provozovatele, pokud billboardy do pátku sami neodstraní?
Hlavní sankcí je, že billboard musí být odstraněn, a to na náklady jeho provozovatele. Zákon schválený před pěti lety nestanoví specifickou pokutu za neodstranění billboardu.