LOT 3a leaderboard

Někteří železniční dopravci nedoložili finanční zdraví, hrozí jim ztráta licence

Obrázky dětí ze školy a školky v Pačejově. Pramen: Správa železnicObrázky dětí ze školy a školky v Pačejově. Pramen: Správa železnic

Pokud dopravce ani po výzvě úřadu dokumenty nedoplní a nezjedná nápravu, hrozí mu pokuta až milion korun.

Drážní úřad v těchto dnech obesílá železniční dopravce, kteří k 30. červnu neprokázali svou finanční způsobilost. Existenci takových dopravců potvrdila mluvčí úřadu Pavlína Straková. „Jsou tací, kteří splnění podmínky k 30. 6. nedoložili a výzvu obdrží. Jedná se o jednotky,“ uvedla Straková. Deník Zdopravy.cz se dotazoval na firmy z osobní dopravy.

Podrobnosti ale Drážní úřad tají. „Konkrétnější údaje o jednotlivých dopravcích bohužel sdělovat nemůžeme, záležitosti finanční způsobilosti mohou být obchodním artiklem a ovlivňovat konkurenceschopnost subjektů,“ doplnila Straková.

Pokud dopravce ani po výzvě ze strany úřadu dokumenty nedoplní a nezjedná nápravu, hrozí mu pokuta až milion korun. V případě, že se navíc prokáže, že dopravce není finančně způsobilým, zahájí Drážní úřad s dopravcem řízení ve věci zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy. Zjednodušeně řečeno by dopravce přišel o licenci.

„Můžeme jen konstatovat, že k dnešnímu dni nebyla žádnému z dopravců uložena pokuta ani nebylo zrušeno oprávnění provozovat drážní dopravu z důvodu nesplnění podmínky prokázání finanční způsobilosti,“ uzavřela mluvčí Drážního úřadu.

§ 28 Zákon o drahách

Finanční způsobilost
(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy se za finančně způsobilého považuje ten, kdo je schopen finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy po dobu alespoň 12 měsíců.

(2) Za finančně způsobilého se nepovažuje ten,

a) jehož úpadek je řešen rozhodnutím insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o povolení reorganizace,

b) u něhož insolvenční soud rozhodl o zrušení konkurzu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, nebo

c) kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

(3) Finanční způsobilost se prokazuje zejména prostřednictvím roční účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy, nevede-li žadatel doposud účetnictví.

Tagy Drážní úřad finanční způsobilost seznam
34 komentářů