Komentář: Zachovejte klid, zrušení dráhy nemá fatální povahu

Lokálka Mladotice - Kralovice. Autor: Ivannah, Wikimedia CommonsLokálka Mladotice - Kralovice. Autor: Ivannah, Wikimedia Commons

Záměr úředně zrušit trať vyvolá vždy bouřlivou diskusi. Právník a někdejší vedoucí zaměstnanec Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD

Záměr úředně zrušit trať vyvolá vždy bouřlivou diskusi. Právník a někdejší vedoucí zaměstnanec Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD Petr Špetlák je přesvědčen, že zrušení dráhy je institut opředený mnoha mýty. Nemusí podle něj jít o definitivní zmizení tratě na věčné časy.

Spolu se zprávou o zahájení správního řízení o zrušení regionální dráhy Velká Kraš – Vidnava se opět rozhořela veřejná diskuse na téma rušení drah. V rámci úvah se vyskytují i takové názory, že je třeba legislativně upravit společenské vztahy v oblasti tzv. konzervace dráhy, která by snad neměla být – oproti (domněle) nevratnému odnětí statusu dráhy dané stavbě pravomocným rozhodnutím drážního správního úřadu o zrušení dráhy – definitivní, neboť taková konzervace dráhy by měla umožnit pouze dráhu neprovozovat bez toho, aniž by došlo k jejímu „absolutnímu“ zrušení.

Úmysl dobrý, avšak jednání samo o sobě zbytečné, neboť daného účelu je dosaženo právě zrušením dráhy. Předmětný závěr přitom nevyplývá z akademických úvah, je totiž podpořen dlouholetou (a rozumnou) aplikační praxí Drážního úřadu, jenž je nadán pravomocí rozhodovat mj. ve věci rušení železničních drah kategorie vlečka.

Pokud dojde ke zrušení dráhy pravomocným rozhodnutím drážního správního úřadu, není její vlastník zejména povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a její provozování provozovatelem dráhy. Pokud se však rozhodne shora jmenované povinnosti opětovně nést, postačí, pokud zajistí, aby bylo k předmětné dráze ve prospěch příslušné osoby vydáno drážním správním úřadem úřední povolení, jež opravňuje a povinuje provozovatele dráhy k jejímu provozování, v případě celostátní dráhy a regionálních drah spolu s osvědčením o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální.

Tvrzení o tom, že takovou dráhu jakožto stavbu je nutno „opětovně kolaudovat“, jsou nepodložená a vycházejí z nepochopení smyslu a účelu institutu povolování staveb k užívání dle právní úpravy veřejného stavebního práva.
Zachovejte proto klid, zrušení dráhy nemá fatální povahu.

Petr Špetlák

Tagy Petr Špetlák zrušení trati
72 komentářů