cargo

Dokument: Radní schválili konverzi Bechyňky, modernizace vyjde na 300 milionů

Bobinka, lokomotiva řady E422. Autor: České dráhyBobinka, lokomotiva řady E422. Autor: České dráhy

Rada Jihočeského kraje dnes změnila původní postoj kraje k modernizaci tratě Tábor – Bechyně, když odsouhlasila Správou železnic navrhovanou konverzi

Rada Jihočeského kraje dnes změnila původní postoj kraje k modernizaci tratě Tábor – Bechyně, když odsouhlasila Správou železnic navrhovanou konverzi na systém 25 KV 50 Hz. Deník Zdopravy.cz přináší důvodovou zprávu pro jednání rady, kde je uvedena řada dosud nezveřejněných podrobností k záměru. Níže pak je vyjádření Správy železnic, která nicméně s poukazem na „neveřejnost materiálu“ neuvádí podrobnosti z ekonomické analýzy.

Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o přípravě záměru projektu „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“ uvedenou v důvodové zprávě návrhu č. 102/RK/20;
II. schvaluje
stanovisko Jihočeského kraje ve věci změny trakce na trati 202 Tábor – Bechyně ve smyslu akceptace modernizace tratě trakčním systémem 25 KV 50 Hz, uvedené v dopise generálnímu řediteli Správy železnic, který je přílohou č. 1 návrhu 102/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, zaslat generálnímu řediteli Správy železnic stanovisko dle části II. návrhu č. 102/RK/20.
T: 15. 2. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 8.11.2019 byly s Českými drahami a.s. uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě na dobu platnosti 10 jízdních řádů od JŘ 2019/2020 tj. 15.12.2019. Smlouva pro trať č. 202 Tábor – Bechyně obsahuje v příloze č. 8 Provozně-marketingová strategie závazek dopravce, že vzhledem k atypické trakční napájecí soustavě 1500 V ss, omezením přechodnosti vozidel a požadavkům objednatele bude hledat možnost pořízení ojetých, popř. nových vozidel. České dráhy a.s. poptávaly v zahraničí 2 vhodné elektrické jednotky, ale ani při omezených možnostech nebylo dosaženo splnění technických požadavků Drážního úřadu ČR. Pořízení nových jednotek by s ohledem na nutnost zadání jejich specifické konstrukce bylo mimořádně ekonomicky nevýhodné (zde je rozdíl proti zadání 3 vozidel JHMD a.s., která mají být součástí větší série pro zahraničního dopravce).

Správa železnic zveřejnila v roce 2018 záměr zajistit v ČR jednotnou elektrickou trakci 25 kV 50 Hz, která je z provozního, energetického i ekonomického hlediska výhodnější než stejnosměrná trakce. Vzhledem ke špatnému stavu trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně je v současné době zpracováván Záměr projektu „Rekonstrukce trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně“, který by vedle obnovy trakčního vedení měl přinést další benefity, např. modernizaci železničních stanic a zastávek, zabezpečovacího zařízení apod. Pro napájení střídavé elektrické trakce by nebylo nutné budovat žádné zařízení, postačí napájení ze ŽST. Chotoviny se spínací stanicí v Táboře. V souvislosti s přípravou investiční akce, která má být realizována v létech 2023 – 2024 nákladem cca 300 mil. Kč jsme byli požádáni o stanovisko k možné změně elektrické trakce. O této problematice mj. jednala společná pracovní skupina kraj – SŽDC dne 5.11.2019. Ze zaslaných energetických výpočtů vyplývají jednoznačné výhody střídavého napájecího systému.

Jihočeský kraj dosud zastával stanovisko zachovat na trati současný trakční systém 1500 V ss (i když původní trakční systém byl 2 x 700 V), s ohledem na možnost provozu nostalgických vozidel, zejména Křižíkova elektrického vozu z roku 1903, který je majetkem Národního technického muzea Praha. Tento unikát vyžaduje generální opravu (v r.2020 bude provedena oprava umožňující jen zachování provozu v nejbližších létech). V rámci generální opravy, pokud na ni budou k dispozici finanční prostředky, by bylo možno upravit Křižíkův elektrický vůz pro provoz na střídavém trakčním vedení, v opačném případě zůstane zachován jen jako neprovozní exponát.

Dne 9. 12. 2019 a 20. 1. 2020 byla tato záležitost projednávána na jednání porady vedení kraje s tím závěrem, že je nutné záležitost projednat také na jednání rady kraje a zároveň materiál doplnit a zjistit:
1. Zda-li se úprava/změna trakčního napětí promítne do změny/snížení/zvýšení ceny dopravního výkonu na této trati ve smluvním závazku uzavřeném s dopravcem České dráhy a.s.;
2. Zda-li má případná změna trakčního napětí nějaký dopad/vliv na realizované tržní konzultace na tuto trať. Dotaz na zástupce zadavatele AK Fiala,Tejkal a partneři.
Předkladatel zajistil stanoviska dopravce České dráhy a.s. a AK Fiala,Tejkal a partneři. Z obsahu obou stanovisek vyplývá, že případná změna trakčního systému na trati 202 Tábor – Bechyně je možná.

Z uvedených důvodů doporučuje předkladatel po projednání se Správou železnic i dopravcem České dráhy a.s. změnit původní stanovisko Jihočeského kraje a umožnit tak změnu trakčního systému na trati 202 Tábor – Bechyně, pro kterou dopravce bude mít lepší příležitost zajistit moderní kolejová vozidla.

Pro úplnost se uvádí, že dne 17. 1. 2020 obdržel Jihočeský kraj žádost Správy železnic o dodání stanoviska v této věci, aby mohl být záměr projektu předložen ke schválení centrální komise ministerstva dopravy.

VYJÁDŘENÍ SŽDC PRO DENÍK ZDOPRAVY.CZ

Podklady pro zasedání (Rady Jihočeského kraje) jsou čerpány z námi připravovaného záměru projektu. Tento záměr projektu přinese zvýšení kvality a atraktivity železniční dopravy. Současná plánovaná rekonstrukce trakčního vedení je ve fázi nezbytnosti. Z tohoto důvodu se v rámci zpracování záměru projektu stavby přistoupilo k nalezení optimální varianty formou porovnání rekonstrukce 1,5kV DC a modernizace na 25 kV AC. Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

Ekonomické hodnocení  je tedy založeno na srovnání dvou variant: investiční varianta – tedy varianta „25kV  AC“ a stav bez projektu – varianta „1,5kV DC“. Výsledek ekonomického hodnocení je kladný, projekt generuje dostatečné socioekonomické přínosy. Nejvýznamnějšími socioekonomickými přínosy celé investice jsou úspory provozních nákladů vlaků. V rovině technické se zcela na výsledku ekonomického hodnocení podílela atypická napájecí stanice v Malšicích, jediná svého druhu na síti Správy železnic.

Záměr projektu stavby „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“ bude na základě zpracovaného ekonomického hodnocení předložen na MD se závěrem: Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně se doporučuje k financování ve variantě 25 kV AC.“ S dopravcem ČD ,a.s. a dopravcem ČDC, je tato změna průběžně konzultována, stejně jako s JČK, tedy objednavatelem osobní regionální dopravy.

Materiály nejsou k dispozici veřejně. Jde o interní dokument, který ještě nebyl předložen na MD, zveřejňovat ho tedy nebudeme.

Tagy Jihočeský kraj Top trať Tábor - Bechyně
244 komentářů